Preguntes freqüents

1 .Com s'organitzen els estudis a l'E.O.I. ?

- Certificat de Nivell Bàsic: 1er i 2n curs (A partir del curs 2007-2008). Equivalent al nivell A2 del Marc Europeu de Referència.
- Certificat de Nivell Intermedi : 3er curs (A partir del curs 2007-2008). Equivalent al nivell B1 del Marc Europeu de Referència.
- Certificat de Nivell Avançat : 4rt i 5è curs (A partir del curs 2008-2009). Equivalent al nivell B2 del Marc Europeu de Referència.

2.  Quina és la duració dels cursos ?

     La durada dels cursos de l'EOI de Sabadell és:

- oficials: 130 hores lectives (com a mínim)

- cursos d'estiu: 80 hores lectives

A l'EOI de Sabadell el curs oficial comença al setembre i finalitza al maig/juny. Altres EOIs fan cursos oficials en modalitat intensiva (d'octubre a gener i de febrer a maig); consulteu l'oferta de cadascuna de les escoles que us interessen (apartat "Altres EOIs" del nostre web). El curs d'estiu es realitza al juliol, i es fan generalment 20 sessions de 4 hores cadascuna, de matí o de tarda, que comencen aproximadament el dia 1.

 

3.  Preu del curs 2010-2011?

Taxa ordinària: 153,65€
Família nombrosa (general): 76,83€

Família nombrosa (especial), víctimes del terrorisme o persones que acreditin una discapacitat (mínim 33%): gratuïtat

Per als preus del curs d'estiu podeu consultar l'apartat "Cursos d'estiu" del nostre web.

4.  I les taxes per a alumnes de matrícula lliure ?

Matrícula i drets d'examen del certificat de Nivell intermedi: convocatòria juny 2009.
Taxa ordinària: 57,05€.
Família nombrosa, categoria "general": 28,53€.
Gratuïtat per a famílies nombroses cat. "especial", persones amb discapacitat del 33% o víctimes del terrorisme.
Consulteu l'apartat "Certificats" del nostre web per a preus actualitzats.

5.  Hi ha convocatòria d'exàmens lliures en aquesta EOI?

Febrer 2010:  Certificat de Nivell Intermedi d'anglès
Juny 2010: Certificat de Nivell Intermedi i Avançat d'alemany, anglès i francès

6.  Horaris?

Es poden escollir diferents franges horàries de 2 h de duració en dies alterns, per als diferents idiomes i nivells. Teniu els horaris de classe per al curs oficial 2009/10 a l'apartat "Horaris" del nostre web.
Cursos d'estiu: teniu la informació sobre aquest punt a l'apartat "Cursos d'estiu" del nostre web.

7. Els estudis cursats a l'EOI tenen reconeixement com a crèdits a les carreres universitàries?

Algunes universitats catalanes reconeixen els cursos oficials (i de vegades també els cursos d'estiu) com a crèdits de lliure elecció. Per a més informació cal adreçar-se a la secretaria de la mateixa universitat. Sovint demanen un certificat amb el nombre d'hores i la nota numèrica (sobre 10 o sobre 100), que haureu de demanar al Departament d'Alumnat de l'EOI per presentar a la secretaria de la vostra facultat.

8.  Es pot donar classes amb el Certificat de Nivell Avançat (abans "Aptitud") aprovat?

No, perquè es necessita una llicenciatura universitària per pertànyer al cos de professors d'EOI.