Les migracions humanes  

Transició al món del treball 32  Treballar a Catalunya és molt arriscat?

Digueu la vostraSelecció de notícies de la premsa escrita
La inspecció de treball de Barcelona va imposar durant l’any 2001 sancions per valor de 11'63 milions d’euros a empreses que van incomplir la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. Les sancions s’han multiplicat per quatre des de 1996, any d’entrada en vigor de la Llei. 
("Expansión" en català, del 28/03/02, p. 1 i 6).
Els accidents mortals en el sector de la construcció van disminuir el 13'3% l’any 2001, mentre que els accidents greus i els lleus augmentaren el 15'4% i el 4'9%, respectivament, segons indica un informe presentat ahir per la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya amb dades del Departament de Treball.
 ("El País" en català, del 13/03/02, p. 11 i altres diaris)Comentari socio-laboral
Els titulars de premsa seleccionats és refereixen a la seguretat en el treball. Sovint apareixen noticies a la premsa sobre la sinistralitat laboral al nostre país, que és una de les més elevades de la Unió Europea.

A Espanya, la legislació laboral promou la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures per la prevenció dels riscs derivats del treball, com la eliminació o disminució dels riscs (proteccions, etc.), la informació, la formació, la  paralització de l’activitat en cas de risc greu i la vigilància de l’estat de salut.

Els treballadors, independentment del seu origen, raça, creences o idees, tenen dret a la protecció de la seva seguretat i salut, que haurà de ser garantida per l’empresari.

Per a més informació podeu consultar la Llei de prevenció de riscs laborals (LEY 31/1995, de 8/11/1995. B.O.E. nº 269, de 10/11/1995
http://www.mtas.es/insht/legislation/lprlreg.htm)

El veritable risc en el lloc de treball depén més de la manca
de  mesures  de  seguretat  que  de  l'activitat  en si  mateixa.Activitats

Temes per al debat:
  • Coneixeu col·legues que hagin tingut accidents de treball? Sabeu per quina causa els han tingut?
  • Elaboreu un esquema que representi les diverses causes d’accidents de treball.
  • Per què considereu que hi ha tants accidents de treball?
  • En quins sectors creieu que hi ha més accidents laborals?
  • Penseu que la sinistralitat laboral és més alta en el cas dels treballadors immigrants? Per quins motius?
 Retorn a l'índex A l'activitat següent