V Concurs de Webs de Cičncia
La Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) i el Programa d'Informàtica Educativa (PIE) del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoquen amb motiu de la celebració de la Setmana de la Ciència, un concurs de realització de pàgines Web de temàtica científica.
 
 
Bases del concurs

Les pŕgines web han de versar sobre qualsevol tema del currículum escolar tractat amb un enfocament i metodologia de treball científic. Els treballs de recerca de Batxillerat i els treballs de síntesi de l'ESO poden ser un bon punt de partida per tal de desenvolupar aquestes pàgines.
 
Poden participar en el concurs estudiants dels centres d'ensenyament primari i secundari de Catalunya, presentant un projecte, coordinats per un professor o professora. Cada grup de treball només podrà realitzar un projecte.
 
Els coordinadors dels projectes formalitzaran la seva participació trametent un missatge a web-ciencia@xtec.cat indicant el nom i un resum de la temàtica del projecte; el nom de la persona que el coordina; el nom, adreça i telèfon del centre docent; el nom del grup i el de cadascun dels integrants. La data límit per a la inscripció en el concurs és el 15 d'octubre de 2000.
 
El treball es publicarà a les pàgines de la web del centre i ha d'estar escrit en llengua catalana. Els terminis de presentació dels treballs s'anunciaran més endavant.
 
Les pŕgines creades s'hauran de trametre abans del dia 30 d'octubre, malgrat que fins el 10 de novembre de 2000 es podran fer modificacions.
 
Els autors dels projectes hauran d'utilitzar materials dels quals tinguin la propietat o l'autorització de publicació.
 
Els criteris de valoració dels treballs presentats seran:
  • El grau d'innovació que representi el treball en quant a l'enfocament del tema i/o la metodologia emprada.
  • L'adequació del treball als objectius i continguts del currículum.
  • El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema.
  • La claredat expositiva i presentació del treball a la web.
 
Aquests criteris es valoraran en relació a l'edat dels alumnes participants. Cada nivell educatiu (primària, secundària obligatòria i post-obligatòria) tindrà reservat un premi sempre que la participació i qualitat de grups de cada nivell sigui significativa.
 
La valoració es realitzarà per part d'un jurat designat per les entitats convocants del concurs. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 
El lliurament de premis als treballs designats pel jurat es realitzarà durant la Setmana de la Ciència, que organitza la Fundació Catalana per a la Recerca.


I Concurs de webs de Cičncia
II Concurs de webs de Cičncia

  III Concurs de webs de Cičncia

  IV Concurs de webs de Cičncia