Competències bàsiques en TIC
 
 

Cap a la capacitació digital de les persones adultes...

El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació exerceix uns efectes de canvi profund en tots els àmbits de la societat: les relacions interpersonals, el món laboral, l’oci, els mitjans de comunicació, els tràmits administratius... moltes de les activitats quotidianes s’estan transformant constantment sota els efectes de l’evolució de les tecnologies.

Segons tots els indicis, seran imprescindibles uns coneixements bàsics dels nous mitjans de tractament de la informació per a tenir accés als nous llenguatges caracteritzats per l'hipertext, la interactivitat i la presa de decisions, si no volem que en un futur proper s'accentuïn les diferències socials i econòmiques entre la població, augmentant el risc de fractura digital.

   
 

Si fins fa poc temps es parlava d’analfabetisme funcional, avui dia s'imposa una nova definició, la d'analfabets digitals o tecnològics, per a designar les persones que no estan capacitades per a desenvolupar-se de manera autònoma en la societat de la informació amb l'ús de les tecnologies digitals.

A mesura que la difusió de nous aparells es fa més extensa i un nombre més elevat de persones hi té accés, es generalitza l'ús d'instruments que sovint faciliten l'execució de tasques fins ara més feixugues. En el camp de les comunicacions és on els nous hàbits tenen una repercussió més gran. La telefonia mòbil, la televisió digital i la xarxa Internet han obert expectatives que fins fa pocs anys eren pràcticament impensables. I dia a dia es veu l’evolució d’aparells que es fan més assequibles i multipliquen les prestacions. Un exemple prou il•lustratiu és el món de la imatge, amb l’increment vertiginós de noves eines que permeten obtenir i manipular tota mena d’objectes gràfics. O el món del so digital, amb dispositius molt petits i d’una gran capacitat d’emmagatzematge, que utilitzen diàriament molts nois i noies adolescents.

   
 

Davant aquesta realitat, es fa necessari avançar cap a l’alfabetització digital, proporcionant eines i recursos per a posar la formació bàsica en TIC a l’abast de tothom, tenint en compte dues perspectives de les tecnologies:

a) com a eines que faciliten la realització d’una gran diversitat de tasques.

b) com a instruments que afavoreixen la formació permanent al llarg de tota la vida.

Així doncs, i tenint present aquest marc social en el que estem immersos, la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes, de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent de la Generalitat de Catalunya, ha enfrontat el repte de preparar uns materials que esdevinguin un vehicle proper i útil per a l'alumnat dels centres i aules de formació de persones adultes, per tal d'afavorir la seva capacitació digital i preparar-los per poder donar resposta a les noves demandes formatives que la Societat de la Informació ens planteja constantment.

Per elaborar aquesta proposta ens hem basat en dos documents:

 • La competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació1 , preparat pel grup de treball del Programa d’Informàtica Educativa. SGTI. Departament d’Educació, 2001.
 • COMPETIC. Competències bàsiques en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació2 , elaborat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i publicat en CD-Rom el gener del 2004 pel Departament d’Educació.

S'han pres com a punts de referència les cinc dimensions per a les competències bàsiques en les TIC:

 1. Els sistemes informàtics (maquinari, xarxes, programari)
 2. El sistema operatiu
 3. Ús d'Internet
 4. Ús de programes bàsics
 5. Actituds necessàries amb les TIC

“Les dues primeres pretenen facilitar els coneixements generals indispensables per enfrontar-se amb èxit a les TIC. La tercera dimensió està centrada en l'ús d'Internet, el mitjà d'informació i comunicació que ha esdevingut ja indispensable en la nostra societat. La quarta incideix en l'ús d’alguns programes que cal conèixer per actuar sense por davant d'un ordinador: el processador de textos i l'editor gràfic. Finalment, en l'última dimensió hem pres en consideració el vessant ètic, que cal no deixar de banda en qualsevol activitat educativa.”

   

Fruit d'aquest plantejament s'ha creat una proposta curricular per tal d'afavorir l'adquisició de les competències bàsiques en TIC per a la formació de persones adultes i s’ha distribuït en dos blocs, que es desenvolupen a partir de quatre mòduls:

Bloc a) Ensenyaments inicials i bàsics:

a.1) Informàtica:
a.1.1.) Alfabetització digital I: Mòdul 1, Informàtica Preliminar (30 hores)
a.1.2.) Alfabetització digital II: Mòdul 2, Informàtica Inicial (60 hores)

Bloc b) Competències per a la societat de la informació:

b.1) Informàtica a nivell d’usuari I: Mòdul 3, Informàtica Bàsica (90 hores)
b.2) Informàtica a nivell d’usuari II: Mòdul 4, Iniciació a l’Ofimàtica (90 hores)

De manera resumida, els objectius de cadascun dels quatre blocs són:

 • Mòdul 1: Informàtica preliminar
  Aquest bloc ofereix recursos i propostes d'activitats per treballar les destreses necessàries per fer funcionar l'ordinador i poder iniciar l'aprenentatge de les competències bàsiques en TIC.
 • Mòdul 2: Informàtica inicial.
  Curs de 60 hores adreçat a les persones que no coneixen el funcionament i les potencialitats de la informàtica o que en tenen unes nocions molt elementals.
 • Mòdul 3: Informàtica bàsica
  Curs de 90 hores que correspon a un nivell d'aprofundiment respecte l'inicial. Recull les competències bàsiques per al nivell d'Informàtica Bàsica especificades en el document adjunt.
 • Mòdul 4: Iniciació a l'Ofimàtica
  Curs de 90 hores que correspon a un nivell d'aprofundiment respecte el bàsic. Recull les competències bàsiques per al nivell d'Informàtica Bàsica especificades en el currículum del Curs de nivell d’usuari II: Iniciació a l'Ofimàtica.
   
 

Notes:
1)http://www.xtec.net/escola/tec_inf/tic/index.htm [consulta: 10/10/2006]
2)http://www.gencat.net/educacio/csda/actuacions/est_fin/comp_bas_tic.htm [consulta: 10/10/2006]

 

   
  Web del currículum i materials que desenvolupen les Competències Bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la formació de persones adultes (COMPETIC)
   
Actualitzat el 10 d'octubre de 2006