Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes
Subdirecció General de Formació de Persones Adultes

mida text

mida11 mida14 mida17

Recursos didàctics curriculars

Google a XTEC

 

Llenguatge. Exercicis de reforç

"Els professorat de les Escoles d’adults constatem que, així com veiem que el procés de la Lectura està cada vegada més assolit per les persones adultes, el procés de l’Escriptura resulta d’una gran dificultat per elles. Les dificultats poden estar ocasionades per la poca motivació que tenen per aprendre a escriure, degut a la manca de necessitat que existia fins ara per la seva utilització (el telèfon ha substituït molt l’Escriptura ).
Amb les noves tecnologies, actualment les persones si volen escriure a l’ordinador, utilitzar Internet, enviar missatges en telèfon mòbil, etc... necessiten saber escriure per ser compresos i estar d’acord amb la societat que estan vivint S’ha d’intentar donar recursos a la fi que aquest aprenentatge sigui assolit de la millor manera possible".

Carme Osset (logopeda)

ComuniCat, el nostre curs televisiu per aprendre català

Televisió Comtal va estrenar el 2 de març de 2005 ComuniCa't, el primer curs televisiu de català que es produeix des de l'històric Digui, digui...

Amb aquest programa es pretén afavorir l'ús i l'aprenentatge del català entre les persones que, per un motiu o altre, viuen a Catalunya des de fa poc, tant si procedeixen d'altres comunitats de l'Estat espanyol com de l'estranger i tant si són immigrants com si no.

El programa compta amb dues reemissions setmanals, entre elles els dissabtes a les 23:00h.

Viure a Catalunya. Làmines | 2007

Col·lecció de 10 làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic. Les làmines s'han elaborat a partir de la publicació Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.

El temes tractats són: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports i els oficis.

Estudi integrat de les llengües catalana i castellana a partir de l'enfocament comunicatiu d'aprenentatge de llengües
Rosa Maria Badia Amat
La realització d’aquest treball ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4471 de 16.09.2005). Curs 2005-2006
Pots fer comentaris o aportacions a l’autora fent clic al seu correu electrònic: rbadia2@xtec.cat

Diccionari del català contemporani
Ja es pot accedir al Diccionari del Català Contemporani per Internet. El projecte Diccionari del Català Contemporani (DCC) és un projecte lexicogràfic de gran abast que es desenvolupa a l’IEC des de 1985.

Aprenentatge de la Llengua Catalana
Són una sèrie d’imatges relacionades amb diferents tipus de botigues, que poden servir de suport per treballar la llengua oral i escrita. És un material pensat per a alumnes d’incorporació tardana i també pot servir per a la iniciació a la llengua catalana dels CFPA.
Té l’avantatge que els dibuixos no són massa infantils i, a més, el vocabulari es presenta amb lletra d’impremta o lletra lligada.
L'inconvenient és que s’ha d’imprimir.

Diccionari català-valencià-balear.
Inventari lèxic i etimològic amb més de 160.000 articles de la llengua catalana antiga i moderna, dialectal i literària. 20.000 columnes de text, setanta megues d'informació textual i 1500 il·lustracions en blanc i negre.

Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar
Estudi, elaborat pel Consell de Europa, on es descriu els nivells de capacitat de comunicació en referència a l'ensenyament i l'avaluació de les llengües modernes.
L’objectiu d’aquest document és proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües de manera que els cursos, els programes i les qualificacions descriguin d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.

Termcat.
Assessorament i recursos terminològics per a l'ús de la llengua catalana.

Cursos de català per adults
El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic, l'interès i l'objectiu del qual és aconseguir generalitzar el coneixement i l'ús del català a Catalunya.

Aprendre Català
Bibliografia per aprendre català: mètodes, llibres d'exercicis i materials complementaris, classificats per nivells d'aprenentatge

Intercat.
Espai on s'han aplegat tot un seguit de recursos per aprendre català mitjançant l'ús de les noves tecnologies:Speakc@t, Guia de conversa universitària i Sisplau

 

El coneixement de Catalunya: una eina per l'aprenentatge del català
Llicències d'Estudis retribuïdes. Curs 2005/06

Mercè Segarra Roca

És un conjunt de cinc blocs temàtics independents entre sí però complementables. S'hi tracten diferents aspectes del coneixement de Catalunya. S'adreça a persones adultes nouvingudes d'altres països i cultures com a material d'aprenentatge del català. Parteix d'una necessitat de coneixement del territori on es viu per anar forjant, en l'usuari, un sentiment d'estimació vers Catalunya i d'inclusió en el teixit social del país. És, per tant, un material que pot ser utilitzat tant per a l'adquisició de coneixements de ciències socials com de llengua catalana. Inclou, sempre que ve al cas, normes de comportament o de convivència. Aquest aspecte concret pretén servir d'element de reflexió i debat, en els centres de formació, sobre els temes de convivència democràtica i comportament social.

Arxiu gran (29.69 Mb) Cal tenir paciència.

 

ALEX: Aprenem a llegir i escriure en xarxa
Llicències d'Estudis retribuïdes. Curs 2006/07

J. Maria Pascual Weigand

ALEX és un lloc web multimèdia d’ajuda a l’alfabetització d’adults.Té tres seccions:

  • Bloc de treball per a l'estudiant
  • Guia didàctica per al formador
  • Accés per a la introducció de nous termes (protegit amb contrasenya).

Memòria
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1703m.pdf

 

Parlem, materials de suport per a l’aprenentatge del català com a segona llengua per a persones adultes no alfabetitzades

És un material no definitiu que va elaborar la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes però, tot i no ser definitiu, pot servir com a recurs experimental.

Cal descarregar l’arxiu comprimit fent clic a la imatge de l'esquerra, (és molt gran -68 Mb- per tant triga una estona en descarregar-se) descomprimir-lo i instal·lar-lo al nostre ordinador fent doble clic a l’arxiu “parlem.exe

Guia d'ús del programa Parlem.

Recull de recursos de Llengua

Aconseguir bona ortografia sense esforç
Daniel Gabarró

Mites, tòpics i problemes domèstics del català oral (Des de l’avaluació de l’oralitat cap als prejudicis lingüístics)
Presentació PPT
Lluís Payrató
Universitat de Barcelona

Activitats per millorar la fluïdesa i el bagatge lèxic
Jordi Esteban i Calm

I, de les classes de mots, què en saben realment els nostres alumnes?
Jaume Macià i Guilà

El portafolis: una eina per millorar la competència lingüística oral dels estudiants.
Dolors Font Rotchés i Francina Torras Compte
Departament de Filologia Catalana Universitat de Barcelona

Lletra, l'espai virtual de literatura catalana.
Un lloc per a la literatura catalana a Internet. Un lloc que vol informar ordenadament sobre les pàgines web existents i, alhora, produir noves pàgines i nous continguts. Un lloc que farà, doncs, a la vegada de portal i de web amb continguts propis de l'UOC.

Qui és qui.
Autors i autores contemporanis d'obres de creació literària en llengua catalana. Aquest repertori biobibliogràfic respon a una doble necessitat: d'una banda, actualitzar el repertori editat en suport paper el 1991 per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i de l'altra, adequar-lo als nous avenços tecnològics. Això brinda la possibilitat de consultar-lo a la xarxa Internet, de donar-li una difusió mundial i de fer-ne una actualització periòdica.

Biblioteca Nacional de Catalunya.
Recursos bibliotecaris a Internet: la biblioteca electrònica, Internet per a bibliotecaris i documentalistes, llibres, revistes, recull de legislació sobre biblioteques i arxius. Altres organismes bibliotecaris. Bases de dades bibliotecàries, biblioteques digitals, etc.

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Té una triple funció: la defensa dels interessos professionals dels escriptors catalans, la promoció arreu de la literatura catalana i l'organització d'actes que serveixin d'estudi i de reflexió sobre l'ofici d'escriure.

Botiga virtual de llibres i discos en català
Ressenyes sobre novel·la, conte, poesia i teatre original o traduïts al català.. Cal destacar el llibre electrònic.

Biblioteca Virtual Lluís Vives.
Pretén, d'una banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d'una altra, proposar i fer efectiva l'edició digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear.

Centre català del Pen Club
El centre català és el tercer en la història d'aquest club internacional d'escriptors que va néixer a Londres desprès de la I Guerra Mundial amb l'objectiu d'acostar les nacions de tot el món i fer possible una concòrdia de pau i de diàleg. És molt interessant la seva biblioteca virtual.

Destaquem