Enrera Guia
Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge ---
       
 

Índex

Consideracions prèvies

L’aprenentatge de la llengua i les tècniques de comunicació, en qualsevol de les seves formes, és un element fonamental del currículum i una eina bàsica per a la integració i participació social.

Gran part dels problemes d’aprenentatge tenen el seu origen, o la seva expressió, en un coneixement insuficient o un ús inadequat del llenguatge.

Les tecnologies de la informació poden emprar-se com un recurs educatiu que facilitar l’èxit allà on altres propostes han fracassat. Per altra banda, la comunicació en el segle XXI estarà mediatitzada per aquesta tecnologia.

Orientacions del curs

Finalitat

La finalitat d’aquest curs és revisar les dificultats en l’aprenentatge de la llengua dins l’ensenyament obligatori, analitzant propostes didàctiques basades en les TIC.

En aquest treball es valora tant els aspectes de les eines informàtiques com els de la didàctica de la llengua, de manera que el projecte final haurà de ser una seqüència didàctica integrada en el currículum de llengua que empri de manera significativa les TIC.

Estructura del curs

El curs Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge està organitzat en vuit mòduls i un projecte final.

Els mòduls o capítols repassen els diferents continguts de la llengua oral i escrita sense oblidar els sistemes alternatius de comunicació SAC.

Contingut del curs

Mòdul 1. La comunicació

A partir d’una anàlisi de les dificultats en la comunicació, es presenten eines informàtiques per donar suport als sistemes alternatius de comunicació.

Mòdul 2. Llengua oral: fonètica i fonologia

Centrat en la comunicació ora,l es presenten eines per millorar el control de la veu i la producció de la parla.

Mòdul 3. El lèxic

Es presenten recursos per aprendre vocabulari en entorns significatius i enriquir les expressions tant en la forma oral com en l’escrita.

Mòdul 4. Morfosintaxi i estructures textuals

Una pobresa en les estructures lingüístiques indica una insuficient estructuració del pensament. Aquest mòdul mostra estratègies i eines per crear estructures lingüístiques correctes, tot guanyant en complexitat i funcionalitat.

Mòdul 5. Aprenentatge del codi escrit

Són moltes les eines informàtiques que permeten treballar les dificultats en l’adquisició de l’escriptura.

Mòdul 6. Comprensió lectora

Es presenten eines que poden ajudar a resoldre les dificultats dels lectors en comprendre el text escrit.

Mòdul 7 i 8. La composició escrita

Prenent com a eix les dificultats en crear un text escrit correctament, es presenten eines per treballar la presa de decisions en la planificació, el control en la producció del text i les estratègies de revisió.

Estructura d’un mòdul

Cada mòdul gira al voltant d’un tema de l’aprenentage de la llengua i treballa amb profunditat una eina informàtica.

Els mòduls es composen de:

 • La teoria

Es traca d’un escrit que emmarca els aspectes lingüístics que s'han de treballar, la seqüència didàctica que s'ha de seguir i les dificultats que sovint té l’alumnat

 • El mapa conceptual

Aquets curs dóna importància tant als aspectes informàtics com als lingüístics.

El mapa conceptual representa de manera esquemàtica els continguts lingüístics i els enllaça amb les pràctiques que hi estan relacionades.

El mapa conceptual aporta una nova manera de llegir els continguts i accedir a les pràctiques.

 • Les pràctiques

Les pràctiques són les activitats d’aprenentatge. Majoritàriament es tracta de propostes didàctiques que es resolen amb eines informàtiques però que a classe s’haurien de combinar amb altres eines i activitats.

Per dur a terme aquestes activitats es requereixen uns coneixement mínims d’informàtica -el que habitualment s’anomena informàtica d’usuari- i un coneixement més especialitzat en eines específiques.

Per facilitar la lectura de les pràctiques s’ha separat la documentació dels programes específics en pàgines separades que podeu llegir si ho creieu necessari.

La realització de les pràctiques és fonamental per fer els exercicis correctament.

Cada un dels mòduls té 3 pràctiques, amb l'excepció del mòdul 7, que en té 4. A la majoria des mòduls trobareu també pràctiques optatives que no són imprescindibles per assolir els continguts bàsics del curs, però que poden ser útils per a ampliar informació en aspectes que hi són relacionats.

 • Els exercicis

Els exercicis són les activitats d’avaluació i fan referència als continguts i programes treballats.

Són obligatoris i cal fer-los i enviar-ne els resultats en els terminis marcats.

En la seva valoració es tindran en compte tant la vessant informàtica com la lingüística.

 • Programes i fitxers

 • Referència ràpida als programes i materials que són necessaris per a cada una de les pràctiques.

La pàgina inicial permet accedir als diferents elements informatius i de treball del mòdul.

 

Metodologia de treball

El treball comença amb l’observació del mapa conceptual i la lectura del marc teòric.

Les pràctiques són els activitats d’aprenentatge i és important dedicar-hi el temps suficient per fer-les.

Si esteu familiaritzats amb el programari podeu fer la pràctica directament.

Si desconeixeu el programari, haureu d’invertir un temps en buscar-lo, instal·lar-lo i conèixer-ne l’entorn de treball. Les pràctiques porten un enllaç a una pàgina amb informació tècnica del programa que explica el seu funcionament ,i si cal, on localitzar-lo i com instal·lar-lo.

Els exercicis són les activitats d’avaluació i cal fer-los i enviar-ne els resultats en el calendari marcat.

Tramesa de materials

Els exercicis s'han d'enviar tots junts en un únic arxiu comprimit en format ZIP (amb l'aplicació WinZIP, per exemple) , incloent-hi el fitxer principal i els auxiliars ( imatges, sons, text,..) de manera que el tutor pugui avaluar el treball realitzat.

El nom d'aquest arxiu comprimit ha d'estar format per l'identificatiu (username) de l'alumne seguit del codi corresponent al mòdul que es lliura (de l'm1a l'm8). Per exemple, si l'identificatiu de l'alumne és fruiz1, els exercicis del mòdul 3 es lliuraran en un arxiu amb el nom fruiz1m3.zip.

Aspectes tècnics

Els materials

Els documents del curs són un conjunt de pàgines web visibles en qualsevol navegador però optimitzades per a l'Internet Explorer.

Els mapes conceptuals s'han creat amb el programa Flash, i per veure'ls i utilitzar-los, cal tenir el connector adequat.

Programari i maquinari

El curs s'ha dissenyat a partir d'un equipament bàsic disponible a tots els centres educatius, que inclou:

 • ordinador multimèdia
 • connexió a internet
 • l'escàner

I com a programari conté:

 • Windows 97 en català
 • l'Office 97
 • l'Internet Explorer

La utilització d'altres versions del Windows o de l'Office pot crear alguns entrebancs a l'hora d'isntal·lar o utilitzar alguns programes.

La resta de programari utilitzat és de lliure utilització en l'entorn educatiu i es pot trobar a Internet o bé en algun dels CD-ROM Sinera.

En algunes activitats es presenten CD-ROM educatius que en cas de no tenir-los al centre es poden aconseguir al Centre de Recursos Educatius.

En algunes activitats es treballar en el portal edu365 i per aquest motiu és necessari disposar d'una contrasenya de la XTEC o del propi EDU.

Nous programes

En les activitats d'aquest curs es treballa amb programes poc utilitzats i, per tant, no suficientment coneguts.

La majoria poden estar instal·lats als ordinadors del centre però es possible que no tinguin les versions actualitzades. Per aquesta raó es aconsellable instal·lar les darreres versions que trobareu entre els materials del curs o a Internet.

Projecte fi de curs

Una vegada acabat l'estudi dels diferents mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs haurà de desenvolupar un projecte que globalitzi la utilització dels diferents recursos apresos.

El projecte està planificat per fer-lo al final del curs i abastarà el període d’un mes amb una dedicació de 12 hores.

Si es té una idea clara i definida, el projecte es pot començar a desenvolupar des del primer mòdul si els exercicis que s'han d'enviar i pràctiques que s'han de realitzar s’articulen al voltant d’un tema.

Fases en l'elaboració del projecte

En funció del calendari que trobareu més endavant, podem contemplar les fases següents:

Proposta o propostes de projecte. Els participants han de lliurar als tutors les propostes detallades del projecte final.
Aprovació o no de la proposta. El tutor comunicarà als participants l'aprovació de la proposta o les rectificacions oportunes.
Lliurament d'una versió prèvia. Els participants lliuraran als tutors una versió no acabada del projecte per tal que aquests puguin valorar el seu abast real i aconsellar els canvis corresponents.
Lliurament de la versió definitiva. Els participants lliuraran la versió definitiva del projecte acompanyada de la documentació en Word abans descrita.

Requeriments del projecte

És imprescindible que el projecte:

 • tracti d’algun aspecte de la llengua, ja sigui oral, escrita o d’algun dels SAC;
 • inclogui una seqüència didàctica que abasti almenys 6 hores de classe i que es pugui dur a terme en els centres educatius de Catalunya;
 • utilitzi alguns dels programes presentats durant el curs;
 • contingui un material informàtic desenvolupat per l’autor;
 • estigui acompanyat de documentació didàctica i tècnica que permeti la seva aplicació en una situació real de classe.

La documentació del projecte ha de ser un document Word que ha de seguir l'esquema següent:

  • títol
  • autor
  • dades professionals de l'autor (centre de treball, assignatures que imparteix...)
  • nivell educatiu a qui va adreçat
  • justificació curricular (assenyalant quina part del curriculum es treballa)
  • programació de la seqüència didàctica ( descripció de les activitats i temporització)
  • descripció dels materials desenvolupats
  • orientacions tècniques per a la utilització
  • orientacions didàctiques (exemplificació d'una aplicació didàctica del projecte)

  Bibliografia