Enrera
Guia
Discapacitat visual i TIC
 
 
La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer com les persones amb discapacitat visual accedeixen i utilitzen les TIC des de les etapes d'Infantil i primària fins al Batxillerat. S'hi tracten aspectes teòrics bàsics sobre la discapacitat visual, eines d'adaptació de l'entorn informàtic, criteris visuals i d'accessibilitat en la creació de programes i activitats, programari utilitzat en cada una de les etapes educatives i a les diferents àrees curriculars, adaptacions de materials en relleu.

Els objectius del curs són:

 • Objectiu 1. Conèixer els aspectes visuals i funcionals que poden presentar els alumnes davant l'ordinador, així com les competències bàsiques en TIC que poden assolir.
 • Objectiu 2. Conèixer com modificar l'entorn de treball per fer-lo accessible a les persones amb discapacitat visual.
 • Objectiu 3. Presentar aspectes bàsics sobre el programari específic que utilitzen les persones amb discapacitat visual (ampliadors i revisors de pantalla).
 • Objectiu 4. Presentar i utilitzar programari bàsic estàndar amb el que poden treballar els alumnes amb discapacitat visual.
 • Objectiu 5. Conèixer pautes bàsiques per a la creació de materials accessibles per alumnes amb discapacitat visual. Criteris visuals. Adaptació de materials en relleu.

Agraïments:

 • Ramon Coma Ferrer, Director d'Educació Integrada del CRE Joan Amades
 • Jaume Femenias Llull, Mestre de l'Equip Específic ONCE- Conselleria d'Educació de Balears
 • Raquel García Lerones, Instructora Tiflotecnica del CRE Joan Amades
 • Ricard Saz, autor del programa d'Estimulació Visual de Lleida
 • Isidre Vallès, Professor de Música del CRE Joan Amades
   
 
Format
   
 

Per a seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
 • El programari més específic que es necessita per fer els diferents mòduls a banda de poder baixar-lo de les adreces d'Intenet el podeu trobar al DVD de formació.
   
  Estructura
   

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 48 hores per als mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Introducció als aspectes visuals.
 • Mòdul 2: Opcions d'accessibilitat i adaptació de l'entorn.
 • Mòdul 3: Eines d'accessibilitat específiques. Ampliador i revisor de pantalla.
 • Mòdul 4: Iniciació a les TIC.
 • Mòdul 5: Les TIC com a eina d'informació i comunicació..
 • Mòdul 6: Àrees de treball específiques: dibuix, música, matemàtiques, art i geografia.
 • Mòdul 7: Criteris visuals en la creació de materials digitals.
 • Mòdul 8: Pautes per a la creació de material accessible en relleu.
  Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de sistemes operatius (Windows i Linux). És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic...
 
  Requeriments tècnics
   
  En bona part, els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb programari de la XTEC, de Microsoft i de la Linkat o altres distribucions vinculades al programari lliure. Pel que fa a l'apatació a eines lliures i de codi obert, tot just n'hem iniciat l'adaptació.

Els materials poden ser visualitzats amb els navegadors Firefox i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines accessibles des del DVD Materials de Formació).
 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
Flash/ Vídeo...

Imatges en moviment. Aquesta icona ens indica que ens trobem davant d'una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la que estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega de xxx.
Impressió
Permet la impressió de xxxx.
 
  Tutoria
   
  A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant en base als exercicis.
   
  Lliurament d'exercicis
   
 

En acabar cada mòdul es proposen uns exercicis que han de ser lliurats al tutor o tutora de la següent manera:

 • Tots els fitxers en què consisteixin els resultats dels exercicis de cada mòdul s'enviaran comprimits en un únic fitxer en format ZIP.

 • El nom del fitxer comprimit correspondrà a l'identificador de la persona que fa el curs, al qual s'hi afegirà una barra baixa ("_"), la lletra "m" i un número al final, segons el mòdul del qual es tracti.

 • És a dir, que si l'alumne ipuigbo envia els exercicis del mòdul 3, ho fa comprimint tots els fitxers en un d'únic que es dirà ipuigbo_m3.zip.

 • Els noms dels fitxers de l'exercici d'un cert mòdul es donaran tot seguint les instruccions que es donin a l'apartat d'exercicis corresponent.

 • Els exercicis s'enviaran fent l'adjunció del fitxer ZIP en un missatge adreçat al tutor del curs i dins del termini establert en el calendari.
   
  Projecte
   
 

En la data que indica el calendari heu de presentar en un document "Guió del projecte" la descripció de la proposta referent al tipus de projecte que voleu fer. Podeu triar una de les dues possibilitats que es detallen a continuació:

 • Creació de material multimèdia.
 • Creació d'una unitat didàctica que inclogui
  Guió del projecte:
 
 • Proposta escollida (1 o 2)
 • Poseu un títol a la proposta..
 • Heu d'exposar els objectius curriculars de l'activitat.
 • Expliciteu el nivell educatiu o cicle on adreceu la vostra proposta de treball.
 • Concreteu a qui va dirigida l'activitat: alumnes de baixa visió, amb ceguesa o per ambdós.

 

  Proposta 1: Creació de material multimèdia.
  Aquesta proposta consisteix a crear material multimèdia utilitzant qualsevol dels programes esmentats en el curs o que vosaltres conegueu. Per exemple, Toca-toca, Clic, presentacions multimèdia, editor de pàgines web, etc.
   
  Requeriments de l'activitat de creació multimèdia
 
 1. L'activitat ha de respectar els criteris visuals pels alumnes de baixa visió.
 2. Incorporeu el so com element descriptiu.
 3. A ser possible, que la interacció amb el programa sigui també a través del teclat.
 4. L'activitat ha de tenir un mínim de 4 diapositives o pantalles.
 5. Les imatges, audios i vídeos han d'estar optimitzades en quant a la seva mida i qualitat
 6. Incorporeu a l'activitat la creació d'un mínim de 2 làmines adaptades sobre el contingut de la mateixa segons a quin alumnes vagi dirigida (alumnes de baixa visió, amb ceguesa o per ambdós).
 7. Feu una descripció de la metodologia de treball que es realitzarà amb l'alumne.
 8. Especifiqueu els materials necessaris pel seguiment de l'activitat. (làmines en relleu, acolorides, etc.)
 9. Especifiqueu les adaptacions tiflotècniques, de l'entorn de treball o del programa que calen a l'alumne per realitzar l'activitat. (ampliació de cursor, Zoomtext, Jaws, etc.).
  Proposta 2: Unitat didàctica
  Aquesta proposta consisteix a crear una unitat didàctica que tingui com a base l'ús de les TIC a l'aula. Per exemple, estudi de les comarques de Catalunya, el Quixot, etc.
  Requeriments de l'unitat didàctica
 
 1. La unitat didàctica ha de contemplar una temporalització dins del calendari escolar i la metodologia emprada.
 2. Ha d'inserir alguna de les aplicacions de portals educatius, com per exemple, edu365.cat, webs o d'altres.
 3. També es pot fer referència a CD-ROM educatius, enciclopèdies, multimèdia, etc.
 4. L'activitat ha de ser accessible per alumnes amb discapacitat visual.
 5. Incorporeu a l'activitat la creació d'un mínim de 2 làmines adaptades sobre el contingut de la mateixa segons a quin alumnes vagi dirigida (alumnes de baixa visió, amb ceguesa o per ambdós).
 6. Feu una descripció de la metodologia de treball que es realitzarà amb l'alumne.
 7. Especifiqueu els materials necessaris pel seguiment de l'activitat. (làmines en relleu, acolorides, etc.)
 8. Especifiqueu les adaptacions tiflotècniques, de l'entorn de treball o del programa que calen a l'alumne per realitzar l'activitat. (ampliació de cursor, Zoomtext, Jaws, etc.).
  Abans de començar a crear els materials envieu al tutor/a del curs el Guió del projecte. El tutor/a us podrà aconsellar sobre tècniques per a l'elaboració de les activitats.
  Un cop acabat cal que ho poseu a l'espai web del curs i n'informeu al tutor/a.
   
  Calendari
   
  Vegeu el calendari de l'activitat.
   
   
 
Amunt