D150: Recursos TIC a les aules d'acollida

Projecte del curs

Una vegada acabat l’estudi dels diferents mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs haurà de finalitzar-lo en el mateix curs acadèmic que ha fet els exercicis, desenvolupant un projecte que globalitzi la utilització dels diferents recursos apresos i que sigui un projecte d’interès educatiu.

El participant presentarà al seu tutor o a la seva tutora una o més propostes de projectes, de les quals se’n concretarà una entre ell i el tutor o la tutora, que li donarà el vist-i-plau. Caldrà que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls, per poder tenir dret al certificat del curs.

Directrius per desenvolupar el projecte de final de curs

Per desenvolupar el vostre projecte us oferim tres opcions. Només és necessari fer-ne una de les tres.

Projecte A: Presentació multimèdia

L’objectiu d’aquest projecte consisteix a crear una presentació multimèdia educativa per poder utilitzar en una Aula d’Acollida: un conte, una activitat de classe, una presentació que reflecteixi una activitat feta pels alumnes a classe...

Utilitzeu el programa OpenOffice.org Impress.

Haureu de posar-hi:

El fitxer resultant anomeneu-lo prod130.odp

Aquest projecte ha d’anar acompanyat d’un document fet amb el programa OpenOffice.org Writer on s’explicitin els apartats següents:

El fitxer resultant anomeneu-lo prod130.odt.

Cal enviar els dos fitxers comprimits al vostre tutor en un fitxer anomenat nom_cognom_proj.zip, on el nom i el cognom són els vostres.

Projecte B: Bloc

En aquest projecte es tracta de fer un bloc a partir de les pràctiques del mòdul 8 i publicar-lo en una pàgina web personal.

Les instruccions estan totes a les pràctiques, però cal recordar que per poder-la penjar a Internet cal disposar d’un espai phobos, on ja estigui instal·lat el Wordpress.

Us cal, per tant, demanar aquest espai el més ràpidament possible.

Passes a seguir per a demanar un espai phobos:

1. Aneu a la pàgina de la XTEC i cliqueu a Atenció a l’usuari.

2. Cliqueu a l’apartat Identificació XTEC.

3. Cliqueu l’opció Pàgines amb suport PHP de Formularis i Sol·licituds.

4. Llegiu les instruccions i, al final de la pàgina, cliqueu sobre Formulari de sol·licitud de pàgina amb suport PHP.

5. Imprimiu i ompliu el document que us aparegui en pantalla.

6. Trameteu-lo per fax o per correu postal a l’adreça que s’indica i, al cap de pocs dies, rebreu un correu electrònic a la vostra bústia de la XTEC confirmant la concessió d’espai i les instruccions d’ús.

Projecte C: Webquest

Fer una webquest a partir de d’alguna de les plantilles mostrades a la pràctica 2 del mòdul 3 i publicar-la en una pàgina web personal.

Les instruccions estan totes a les pràctiques, però cal recordar que per poder-la penjar a Internet cal disposar d’un espai web.

Us cal, per tant, demanar aquest espai el més ràpidament possible.

Passes a seguir per a demanar un espai web:

1. Aneu a la pàgina de la XTEC i cliqueu a Atenció a l’usuari.

2. Cliqueu a l’apartat Identificació XTEC.

3. Cliqueu l’opció Pàgina personal de Formularis i Sol·licituds.

4. Llegiu les instruccions i, al final de la pàgina, cliqueu sobre Formulari de sol·licitud de pàgina personal.

5. Imprimiu i ompliu el document que us aparegui en pantalla.

6. Trameteu-lo per fax o per correu postal a l’adreça que s’indica i, al cap de pocs dies, rebreu un correu electrònic a la vostra bústia de la XTEC confirmant la concessió d’espai i les instruccions d’ús.

Projecte D: Treball lliure

Si escolliu aquesta opció, heu d’elaborar algun treball lliure que estigui lligat a la seva feina i que es correspongui amb alguns dels continguts del curs.

Aquest treball s’hauria d’acordar prèviament amb el tutor/a del curs i, igualment com en l’opció A, ha d’anar acompanyat d’un document fet amb el programa OpenOffice.org Writer on s’explicitin els apartats següents:

El fitxer resultant anomeneu-lo prod130.odt

Cal enviar els dos fitxers comprimits al vostre tutor en un fitxer anomenat nom_cognom_proj.zip, on el nom i el cognom són els vostres. En el cas que el treball pengi d’una pàgina web, caldrà enviar només el fitxer explicatiu i l’adreça completa de la pàgina.