Projecte del curs

La finalització del curs inclou la realització d'un projecte que consisteix en una pàgina web basada en els estàndards del W3C i que contempli les pautes d'accessiblitat de la WAI.

La pàgina web creada haurà de complir les següents condicions:

A més cal que el projecte sigui original i s'ha de presentar dins del ternimi indicat al calendari del curs.

El projecte serà vàlid sempre que compleixi totes les condicions esmentades. L'incompliment d'una o més consdicions comportarà la no superació del projecte i, per tant, del curs.

La web del projecte pot està basada en una web existent que l'alumne ja hagués creat amb anterioritat:

L'alumne/a haurà de comunicar al tutor/a quina és la web en que es basarà el seu projecte per que aquest/a doni la seva conformitat.

També es contempla la possibilitat de fer una web completament nova. En aquest cas l'alumne/a haurà de fer arribar al tutor/a una descripció del projecte el més detallada possible, incloent esquemes visuals que permetin a tutor/a previsualitzar el resultat.

L'alumne/a disposarà d'un espai web temporal per a la realització de les pràctiques i el projecte del curs. Aquest espai és provisional i es seu contingut serà elimintat un cop acabat el curs.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0