PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS EDUCATIVES AMB VISUAL BASICMÒDUL 1ENRERA
 
Objectius

Saber el que és i el que significa, si és el cas, saber practicar, adquirir seguretat i destresa en els aspectes següents: 

 • Entorn del Visual Basic

 • Objectes i events
  • Concepte d'objectes:
   • Propietats
   • Mètodes
   • Resposta a events

  • Tipus d'objectes:
   • Formulari
   • Caixa de text
   • Etiqueta
   • Botó de comandament

  • Propietats dels objectes:
   • Títol
   • Nom
   • Activat
   • Text

  • Concepte de mètode associat a un objecte:
   • Codi de programa associat a un event (clic de ratolí, prémer una tecla, etc.) quant l'objecte és actiu

 • Sentències de programa

 • Variables

Introducció

El Visual Basic és un llenguatge de programació per a l’entorn Windows que incorpora totes les utilitats d'un llenguatge d'alt nivell de tipus procedimental i, a més, uns elements nous: els objectes (una finestra, un botó, etc.). Aquests objectes:

 • tenen unes propietats o característiques que es poden establir inicialment (en la fase de disseny del programa) o modificar (en la fase d’execució del programa)
 • responen als events o successos que van dirigits cap a ells1
 • les instruccions que s’executen per a cada event són petits programes anomenats mètodes 2. Per tant, l’execució d’instruccions no està predeterminat sinó que dependrà dels events detectats quan s’executa el programa. Això es concreta dient que Visual Basic és un llenguatge de programació dirigit a objectes i conduït per events

  1 Un event o succés és qualsevol fet que provoqui una interacció de l’ordinador amb l’exterior: clicar el ratolí, obrir una finestra de Windows, tancar-la, prémer una tecla, etc.

  2 Un mètode especifica les accions que s’han d’executar en detectar que un objecte ha rebut un event determinat. Visual Basic és un llenguatge de programació dirigit a objectes i conduït per events.

Entorn del Visual Basic

Dins l'entorn del Visual Basic hem de fer notar que la pantalla està dividida en les finestres que veiem a la figura:


 • Finestra principal, on hi ha la barra de menús i la de botons.


 • Finestra de formulari, que és un contenidor d'altres objectes.


 • Caixa d'eines3, que serveix per crear objectes dins d'un formulari.


 • Finestra de propietats, en què hi apareixen les propietats de l'objecte actiu i els valors que tenen aquestes propietats.


 • Finestra de projecte, on hi són tots els fitxers que formen part d'un projecte determinat.

Activeu l’opció Contents del menú Help i, tot seguit, l’opció Programing Environment.

En la creació d’un projecte s’hi segueixen generalment els cinc passos següents:
  1. Creació d’un nou projecte.

  2. Creació de les finestres (formularis) del projecte: finestra principal, etc.

  3. Creació d’objectes en els formularis mitjançant la caixa d’eines 3.

  4. Creació d’una barra de menús en el formulari principal del projecte. Forma, juntament amb les operacions realitzades als apartats anteriors, la fase de disseny de la interfície d’usuari.

  5. Creació i assignació de codi als events, etc. Aquest apartat suposa la fase de programació de respostes a events i de creació de funcions i procediments.


3 La caixa d’eines s’utilitza per crear nous objectes en un formulari. També incorpora una eina per marcar (l’eina punter) objectes ja creats que es volen modificar.


Els tipus d’objecte que incorpora la versió estàndard són els especificats en el gràfic següent:


Tema: Toolbox Subtema: Toolbox
 
PRÀCTICA 1 2 3 4
EXERCICIS MÒDUL 1