Enrera
Guia
Disseny i creació de pàgines web
 
 

La finalitat d'aquest curs és l'elaboració d'una publicació electrònica en format de pàgina web. Es tracten aspectes de disseny de la pàgina, estructura de la informació, llenguatge HTML i utilització d'un editor gràfic.

L'avantatge d'una publicació en format web radica en els hipertextos, els quals permeten enllaçar documents de manera estructurada i que alhora poden contenir imatges i sons.

Al primer mòdul, s'introdueixen les directives essencials del llenguatge HTML utilitzant, simplement, un editor de text pla. En els mòduls següents, s'aprofundeix en la incorporació dels elements d'una web amb l'ajut del programa Dreamweaver MX 2004 com a editor. Pel que fa al tractament previ que requereixen les imatges abans de ser inserides en una web, es farà servir el programa Fireworx MX 2004, i, per al tractament del so, el programa Audacity.

En aquest curs, es pretén donar una visió bàsica d'aquests programes perquè l'usuari/ària sigui capaç de crear una pàgina web personal o de centre. Les funcions avançades es tracten amb més profunditat al curs D98: Disseny i creació de pàgines web (avançat) i D115: Dibuix i recreació d'imatges amb el Fireworks MX 2004.

Objectius generals

 • Conèixer les etiquetes i la sintaxi bàsica del llenguatge HTML.
 • Conèixer el programa editor Dreamweaver 2004 MX.
 • Conèixer les eines bàsiques d'edició d'imatges del Fireworks MX 2004.
 • Crear una web de centre o personal.
   
 
Format
   
 

Per seguir aquest curs, podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls des de la web o des de la secció de materials de l'entorn educampus.
 • Descarregar tot el curs fent clic a la iconaDescàrrega que trobareu a la portada. Un cop descarregat el fitxer, executeu l'instal.lador i podreu visualitzar el curs amb qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectat a Internet.
   
  Estructura
   

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 48 hores per als mòduls i 12 hores per a l'elaboració del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Concepte de pàgina web. Directives essencials del llenguatge HTML
 • Mòdul 2: Coneixement de l'entorn de treball amb Dreamweaver MX 2004
 • Mòdul 3: Tractament i inserció d'imatges en una web
 • Mòdul 4: Estructuració de la informació en taules
 • Mòdul 5: Estructuració de la informació en capes
 • Mòdul 6: Incorporació de so a una pàgina web
 • Mòdul 7: Homogeneïtzació i interacció dins una pàgina web
 • Mòdul 8: Recursos i complements d'una pàgina web
  Per fer aquest curs, es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic...
 
  Requeriments tècnics
   
 

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per poden ser visualitzats amb els navegadors Mozilla Firefox 1.0 i Internet Explorer (versió 6 i superiors) amb les opcions JavaScript i cookies (galetes) activades (eines accessibles des del DVD Materials de formació).

Podeu descarregar les versions actuals d'aquests navegadors des dels seus enllaços respectivament.

 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de fer seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor/a del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, idees i comentaris complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
Flash/ Vídeo...

Imatges en moviment. Aquesta icona indica que us trobeu davant una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Indica la pràctica activa en la qual esteu treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn al començament de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega de fitxers.
Impressió
Permet la impressió de la pàgina.
 
  Tutoria
   
 

A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i les preguntes que calgui a través de l'entorn educampus. Per aquest mètode, es pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant d'acord amb els exercicis.

Per utilitzar l'entorn educampus, l'alumnat ha de disposar d'identificador i d'usuari de la XTEC. En el cas de no disposar-ne, es pot sol·licitar enviant el formulari corresponent, que es troba a la secció d'atenció a l'usuari/ària.

Cada alumne/a disposarà d'un espai web, on publicarà els exercicis, al qual tindrà accés el tutor/a del curs per fer les correccions i les ajudes corresponents.

   
  Projecte
 

La web del projecte ha de ser d'interès educatiu, lliure de motivacions comercials i sense ànim de lucre. El contingut es regeix per la mateixa normativa que les pàgines personals i les webs de centres hostatjades en el servidor de la XTEC. Podeu desenvolupar una web personal o de centre. Si preferiu fer una web de centre, treballeu un aspecte concret: la vostra àrea, els treballs dels alumnes, les activitats extraescolars..., de manera que, en acabar, pugueu integrar el vostre treball a la web del centre. Com a web personal, es recomana un tema concret de la vostra especialitat que us atregui especialment, però podeu tocar qualsevol tema sempre que tingui interès educatiu.

Les imatges i el contingut de les vostres pàgines ha de ser original, d'elaboració pròpia. Quan utilitzeu imatges o textos aliens, cal que en citeu la font. Les imatges o textos citats no poden superar mai el 10% de l'obra. El projecte és un treball individual i de creació nova. No podeu adaptar una web ja existent, encara que sigui vostra.

   
   
  Requisits del projecte
 

La web del projecte ha de contenir els aspectes següents:

 • La web constarà d'un mínim de deu pàgines.
 • Una d'aquestes pàgines serà la principal i ha d'anomenar-se index.htm. Des de la pàgina principal, es podrà accedir a les diferents seccions, les quals constaran de diverses pàgines. Al mòdul 8 haureu de preparar, entre altres coses, un esquema de l'organització jeràrquica de la web. Aquest esquema pot preveure més de deu pàgines, però només caldrà completar-ne deu abans d'acabar el curs.
 • La web ha de tenir una interfície d'usuari coherent i entenedora, amb canvis contextuals.
 • Els continguts textuals i gràfics de cada pàgina s'hauran d'organitzar en taules o en capes. Als mòduls 4 i 5 fareu algunes de les pàgines de continguts.
 • La web se servirà d'un full d'estils CSS, que asseguri la coherència en el format del text. Veureu els estils CSS a partir del mòdul 4.
 • Una de les deu pàgines haurà de tenir algun tipus de contingut audiovisual: vídeo, so o Flash. Es tractaran els continguts audiovisuals al mòdul 7.
 • Els vincles a les pàgines externes s'hauran de visualitzar en una segona finestra de navegador mantenint la vostra interfície a sota. Comproveu, també, tots els vincles amb el Dreamweaver perquè funcionin correctament.
 • La web resultant s'ha de visualitzar correctament en navegadors de versió 4 o superior a una resolució de 800 x 600 o més.
 • La redacció dels textos s'ha de guiar per la claredat. És essencial la correcció ortogràfica.
 • En acabar, heu de trametre les pàgines de la vostra web al servidor. Podeu crear una carpeta nova, o bé esborrar tots els fitxers i totes les carpetes dels exercicis anteriors, de manera que el projecte sigui accessible a l'adreça: http://www.xtec.cat/~actxxxx. Comenteu el tema amb el vostre tutor/a.
 • L'espai límit de què disposeu per a la vostra web és de 5 Mbit. Mentre duri el curs, en cap cas podreu sobrepassar aquest límit.
 • Una vegada tramès el projecte al servidor, comproveu-ne el funcionament i la visualització en línia. Si no observeu cap anomalia, comuniqueu l'adreça al tutor/a per mitjà de l'entorn educampus.
 

Calendari

Vegeu el calendari de l'activitat.

 

   
 
Amunt