Enrera Guia del curs
Dibuix lineal amb ordinador (AutoSketch)---
  1.Consideracions prèvies
2. Elements dels mòduls
3. Lliurament dels exercicis
4. Descàrrega dels materials
5. Calendari del curs
6. Annex: menús traduïts
7. Solucions de les pràctiques

1. Consideracions prèvies

El curs "Dibuix assistit per ordinador amb Autosketch" que realitza la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació per via telemàtica és un curs d'introducció a l'ús de programes de dibuix tècnic, prenent com a eina el programa Autosketch, que en les seves versions 5 i 6 disposen la majoria de centres de Catalunya. El material del curs està centrat exclusivament en aquestes dues versions del programa, donades les grans diferències respecte versions anteriors.

Cal destacar que aquest curs, pel fet de ser per via telemàtica, és totalment d'autoestudi i d'autoaprenentatge. 

Es pressuposa que l'alumnat, en iniciar aquest curs, té uns coneixements i destreses mínims en el domini de l'entorn Windows i de l'entorn Internet. Per realitzar aquest curs l'alumnat ha de disposar de correu electrònic. La Subdirecció General de Tecnologies de la Informació ofereix al docents de Catalunya, d'àmbit no universitari, la possibilitat de disposar-ne. 

El curs consta de 7 mòduls i un projecte final, que es desenvoluparan durant un període d'uns sis mesos. Cada mòdul és l'equivalent a dues sessions (unes sis hores) d'un curs presencial. 

 • Mòdul 1: Conceptes bàsics
 • Mòdul 2: Dibuix amb precisió
 • Mòdul 3: Modificació d'objectes
 • Mòdul 4: Acotacions i ratllats
 • Mòdul 5: Eines avançades
 • Mòdul 6: Dibuix isomètric
 • Mòdul 7: Dibuix amb elements
 • Projecte final
2. Elements dels mòduls

Els mòduls consten de:

 • Objectius del mòdul 
 • Pràctiques amb base teòrica 
  Consisteixen el la realització de dibuixos de forma guiada, a mesura que es van introduint els diversos aspectes d'estudi. La primera vegada que s'introdueix un concepte, s'explica d'una manera detallada i, en posteriors utilitzacions, es farà cada vegada una referència més ràpida, considerant-se el concepte assimilat.

  Per a la posterior realització dels exercicis, és imprescindible que tots els conceptes de les pràctiques s'hagin entès totalment. Si amb les explicacions del material no queden prou clars, l'alumnat té a la seva disposició un tutor o tutora, al qual poden consultar qualsevol aspecte del curs.

Estan a l'abast de l'alumnat les solucions de les practiques, amb els mateixos noms indicats a cadascuna de les pràctiques. El nom dels diversos dibuixos de les pràctiques comença sempre per la lletra P, seguida del número de mòdul i el número de pràctica. Si en una pràctica hi ha més d'un dibuix, s'afegeix una lletra al nom (a,b,c,..).
 • Exercicis 
  Els exercicis són els elements que permeten fer un seguiment avaluatiu de l'alumnat per part dels tutors, respecte al curs. Els exercicis són replantejaments dels recursos, destreses i conceptes plantejats a les pràctiques del mòdul corresponent. La seva realització és estrictament individual i cal que sigui així per aconseguir un bon aprenentatge al llarg del curs. 

  Els exercicis s'especifiquen amb un nom que està referenciat per un codi de tres caràcters, aquest codi està format per la lletra E, el número del mòdul i el número d'ordre de l'exercici. Per exemple, l'exercici 4 del mòdul 2 portarà per nom E24.skf.

  Un cop corregits els exercicis, el tutor o la tutora es dirigirà a l'interessat fent-li les observacions, rectificacions i anotacions que siguin d'interès. Els aspectes d'interès general que es puguin extreure de les diferents solucions presentades es comentaran en un missatge genèric a tot l'alumnat. 

  3. Lliurament dels exercicis

El lliurament dels exercicis per part de l'alumnat al tutor o a la tutora es farà de la manera següent: 
 • Cada exercici ha de dur el nom indicat al text (ex: E42.skf).
 • Les pràctiques no cal lliurar-les, excepte en el cas que es vulgui plantejar algun dubte al tutor.
 • Lliureu els exercicis d'un mòdul junts, si és possible comprimits en un sol arxiu anomenat modulx.zip (ex: modul1.zip), adjuntant-los en un missatge adreçat al tutor del curs. 
 • Per poder tenir dret al certificat del curs cal que tots els exercicis i el projecte final hagin estat lliurats i avaluats positivament.
  4. Descàrrega dels materials

  És convenient que us descarregueu els materials del curs al disc dur del vostre ordinador per no haver de treballar sempre connectats a Internet. A la pàgina Index hi trobareu tots els materials a punt per descarregar-los al vostre ordinador (icones   ).

  5. Calendari del curs 

  Vegeu calendari de l'activitat.


  6. Annex: Menús traduïts 

  7. Solucions a les pràctiques