Enrera
Guia
Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
 
 

Consideracions prèvies

  Aquí comenceu aquest curs d'imatge fixa. Dins el mateix podreu trobar una introducció a l'extens món de les imatges digitals i el seu tractament. Hem procurat, en tot moment, adequar-nos a les utilitzacions més properes a l'entorn escolar, tot i que la diversitat d'edats i preferències és un univers tan  inescrutable com diferenciat.
  La imatge, com a tal, intentem considerar-la en la seva justa mesura: de vegades com a punta d'emoció (les menys) i de vegades com a complement específic a un camp d'aprenentatge curricular (les més). La seva paulatina integració, acompanyada per les pautes específiques que volguem integrar, restarà ara més a prop del possible i del probable.
  Hem intentat aglutinar la molt difícil tasca de comentar aspectes bàsics més teòrics de diferents camps (fotogràfics, informàtics, ofimàtics, infogràfics, telemàtics, estètics, semiòtics i didàctics) amb aspectes més relacionats directament amb la utilització del programari Gimp. 
  Possiblement, en el moment de lectura d'aquestes ratlles hi  haurà d'altres programes i versions que superaran en escreix el que aquí comentem respecte al programa i la seva versió, però no per això els apunts dexaran d'ésser referents en tota utilització didàctica de les imatges digitals a les aules escolars catalanes.
  No podem deixar de recordar-vos que en aquests cursos de suport telemàtic la figura del tutor/a resulta fonamental en tots aquells aspectes que poden no entendre's amb prou claredat o als quals, implícitament, hi ha una crida específica.
   
 
Objectius del curs
 
  Endinsar-se en el món de les imatges digitals, des del seu moment de captura per diferents mitjans fins a  la seva sortida per pantalla, paper o web, passant pel procés de tractament.
  Familiaritzar-se amb els recursos digitals d'imatge i el seu tractament, com a hàbit de treball.
  Integrar recursos multimèdia en diferents mitjans de treball ofimàtic.
  Utilització i aprofitament dels diferents recursos existents als centres educatius.
   
  Estructura del curs
  El curs complet de Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital està calculat en 60 hores,  sobre la base dels requisits i coneixements mínims demanats a les inscripcions. Naturalment, el bagatge previ de coneixements sobre la matèria pot fer incrementar o disminuir aquesta xifra, si bé en pocs casos la sobrepassarà. El curs consta de 8 mòduls i un projecte final:
   
 
 

Mòdul 1. 6 hores.  La imatge en el temps. Aspectes introductoris
Mòdul 2. 6 hores.  Les fonts, formats i pes de les imatges. L'escaner.
Mòdul 3. 6 hores.  Les imatges al Write i Impress.
Mòdul 4. 6 hores.  Aprendre a mirar. Elements expressius d'una imatge. Treball per capes
Mòdul 5. 6 hores.  Explorador d'imatges: Picasa, Flickr.  
Mòdul 6. 6 hores.  Propostes de treball amb imatges.
Mòdul 7. 6 hores.  Elements formals d'una imatge. Tractament de línies, textures, formes, volums, efectes. Clonacions i filtres.
Mòdul 8. 6 hores.  Els muntatges, les imatges amb volum, introducció a les imatges web.

Projecte final : 12 hores.

   
  La forma de treball és constant a totes les pràctiques. S'ha intentat combinar els aspectes més teòrics o ferregosos de les imatges amb els aspectes més pràctics o didàctics, atenent en tot moment a les descripcions detallades dels processos seguits per arribar a una determinada etapa o objectiu.
  Així doncs, la varietat de coneixements, pràctiques, tècniques i descripcions estilístiques provinents del món de la fotografia seran continuades i variades durant els 8 mòduls.
  Tots consten de la mateixa estructura: un índex on s'explica els principals objectius, un conjunt de pràctiques comentades pas a pas que convé realitzar en el mateix ordre i una proposta d'exercicis (accesible des de l'índex de cada mòdul) que cal realitzar i enviar al tutor/a del curs per mitjà del correu electrònic en les dates proposades.
  A finals del curs caldrà elaborar un projecte consistent en el disseny d'un arxiu o arxius amb les pautes detallades. L'accés a aquesta plana de projecte final la podreu trobar a l'índex general del curs.
   
 
Icones i elements de navegació
 
Les icones utilitzades són:
 
 
Informació. Indica la presència d'informació complementària al final de l'arxiu sobre el contingut que s'està tractant a la pàgina.
Informació
Nota. Permet accedir a una finestra que conté informació d'ajuda per tal de poder aclarir algun concepte que s'està explicant.
Pràctica
Pràctica. Treball que s'ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
Comentari. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementàries a la documentació i a la pràctica desenvolupada.
Flash/ Vídeo...

Imatges en moviment. Aquesta icona ens indica que ens trobem davant d'una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

   
 
Els elements de navegació són:
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en què estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir a l'exercici del mòdul.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Permet accedir al projecte del curs.
Permet la descàrrega dels materials del curs.
   
  Advertència
  Les imatges que hagueu de recuperar de cada mòdul, cal que les cerqueu a la carpeta indicada a cada pràctica. No utilitzeu els arxius recuperats directament des del navegador, ja que això pot provocar algunes alteracions com ara canvis de mesures i/o aplanaments a les imatges de forma que aquest fet impedeixi el desenvolupament correcte de la pràctica.
   
   
 
 
   
 
 
 
   
   
 

 

   
 
  Amunt