TREBALLS DE RECERCA 2010/2011
 — © Lamín Sanyang Masa
Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
CRISTINA ESPINOSA,
del "Xirgu" al curs 2009/2010