Crèdit 1: organització i gestió de la protecció ambiental.

a) Durada: 90 hores.

b) Objectius terminals.

Identificar els processos que generen contaminants i els tipus de contaminants més freqüents, segons la normativa ambiental aplicable a un procés d'indústria química i/o de transformació.

Identificar les zones de risc ambiental i els punts de control dels contaminants en un procés de producció, segons la normativa mediambiental.

Determinar els perills que poden causar per a la salut i el medi els contaminants identificats en un procés productiu industrial, urbà i/o agrícola.

Interpretar les operacions de tractament dels agents contaminants, les tècniques de detecció i control, i el tipus d'anàlisi de contaminants, a partir de les normatives mediambientals corresponents.

Interpretar les normes aplicables al registre i a l'arxiu del control de dades d'un procés de tractament ambiental.

Identificar les zones o llocs on es produeix l'impacte ambiental i el tipus de paràmetres que cal tenir en compte a partir del projecte tècnic.

Interpretar els danys que pot causar l'impacte ambiental, objecte d'estudi en la biocenosi de l'entorn.

Relacionar un accident mediambiental d'un procés industrial amb el risc que pot comportar per al medi, amb els efectes i conseqüències corresponents, segons la metodologia d'avaluació de l'impacte, el tipus d'accident i els plans d'emergència previstos.

Establir les mesures correctives d'un pla de prevenció per adequar-les a la normativa establerta per l'administració i per l'empresa.

Valorar el grau de desviació dels paràmetres d'un o diversos agents contaminants i la seva repercussió, en funció de la normativa mediambiental vigent.

Valorar l'adequació d'un pla d'emergència a partir de les operacions de prevenció i tractament de residus segons les especificacions fixades i els equips utilitzats, i en funció de les actuacions internes i externes definides per l'empresa.

Determinar les actuacions que s'han de realitzar amb les autoritats competents (bombers, protecció civil, etc.) per assegurar l'eficàcia d'un pla d'emergència i/o d'evacuació.

Proposar el sistema d'auditoria més adequat a les característiques del procés i als aspectes tècnics i/o econòmics que s'han d'auditar.

Seleccionar els punts i els agents contaminants en el procés per poder aplicar una auditoria interna.

Determinar el risc ambiental i les mesures correctives que s'han d'aplicar després dels resultats de l'auditoria.

Tractar estadísticament i informàticament les dades dels contaminants i les conclusions de l'auditoria.

Valorar el grau d'eficàcia de les mesures correctives proposades en funció dels resultats de l'auditoria.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Impacte ambiental en les indústries químiques i de transformació:

Contaminants mes freqüents en les indústries químiques i de transformació. Característiques generals.

Normativa aplicable per als abocaments industrials i llocs de treball de les indústries químiques i de transformació.

2. Impacte ambiental urbà:

Contaminants més freqüents en l'activitat urbana.

Normativa aplicable per als contaminants urbans.

Processos industrials procedents de la contaminació urbana.

3. Impacte ambiental agrícola i ramader:

Contaminació agrícola del sòl, de l'aigua i de l'aire.

Normativa aplicable als contaminants agrícoles.

4. Avaluació de l'impacte ambiental:

Conceptes bàsics.

Mètodes d'identificació qualitativa. Sistemes de xarxes i grafs.

Sistemes cartogràfics. Anàlisi de sistemes.

Mètodes quantitatius.

Mètodes d'avaluació final: Avaluació de l'Impacte Ambiental (AIA) amb projecte. AIA sense projecte.

5. Plans d'emergència. Mapes de risc:

Risc: tipus i identificació del risc.

Càlcul d'efectes i conseqüències.

6. Mètodes de prevenció, protecció i conservació de l'ambient:

Mesures de protecció de l'atmosfera.

Aigües.

Residus

7. Auditories ambientals:

Sistemes d'auditories.

Sistemes de documentació d'auditories.

8. Normativa sobre emissions contaminants:

Abocaments líquids.

Atmosfera.

Residus.

Normativa de la CEE sobre auditories ambientals.

9. Estadística:

Errors. Tipus.

Paràmetres estadístics.

Distribució normal.

Contrast de significació i intervals de confiança.

Comparació de mitjanes i variàncies.

ANOVA (anàlisi de variància).

Regressió lineal.

Llibreries d'aplicació informàtica a l'estadística.

d) Continguts de procediments.

1. Avaluació del risc de contaminació d'un procés:

Interpretació de les especificacions dels productes que intervenen en el procés.

Identificació dels subprocessos, tipus de transformacions i paràmetres.

Interpretació de la normativa mediambiental.

Anàlisi de l'adequació i estat de les instal.lacions i del procés.

Mesura dels paràmetres dels contaminants.

Verificació del compliment de la normativa.

Valoració del risc.

Deducció de les conseqüències per a la salut derivades del no compliment de la normativa sobre contaminants del procés industrial.

2. Interpretació de la normativa:

Recopilació d'informació sobre les característiques dels contaminants, els processos i les zones de risc.

Identificació dels contaminants físics, químics i biològics del procés industrial realitzat.

Determinació de les característiques dels contaminants segons els processos i les zones de risc.

3. Anàlisi general de l'impacte ambiental:

Identificació dels paràmetres i de les característiques del lloc que s'ha d'avaluar.

Selecció de la metodologia d'avaluació de l'impacte.

Preparació i presa de mostres que s'han d'analitzar.

Selecció del tipus d'anàlisi i assaig.

Execució de l'anàlisi i assaig.

Obtenció de dades.

Interpretació dels resultats.

Determinació de les operacions de prevenció.

Determinació de les operacions de tractament de contaminants.

4. Mètode d'elaboració d'una avaluació d'impacte ambiental:

Planificació dels sistemes qualitatius i/o quantitatius que s'han d'utilitzar.

Selecció del tipus de sistemes qualitatius i/o quantitatius.

Recollida de la informació.

Anotació de les dades del procés en els sistemes utilitzats.

Elaboració d'un informe sobre els resultats obtinguts.

Valoració de les correccions que s'han d'aplicar.

Comprovació del compliment de les correccions.

5. Anàlisi estadística:

Identificació dels paràmetres que s'han de tenir en compte.

Determinació dels mètodes de càlcul estadístic que cal emprar.

Execució del càlcul en funció dels paràmetres i de les fórmules.

Representació gràfica dels paràmetres obtinguts.

Interpretació dels resultats.

6. Procediment d'utilització d'eines, equips i instruments de mesura per realitzar l'auditoria:

Anàlisi de l'objecte o concepte que s'ha de mesurar.

Selecció dels aparells, sistema de mesura i equips dels processos que s'han d'utilitzar.

Revisió i posada al punt d'equips i aparells dels processos industrials que s'han d'auditar.

Interpretació dels resultats dels aparells de mesura situats en la línia.

Verificació dels resultats.

7. Projecte tècnic de l'auditoria:

Programació de necessitats de l'auditoria.

Avaluació d'alternatives que s'han d'aplicar.

Definició de la metodologia de l'auditoria.

Elaboració de l'auditoria.

8. Fases per a l'elaboració d'una auditoria:

Introducció.

Fases.

Relació de la informació necessària.

Anàlisi.

Preparació.

Execució.

Informe intern.

Informe final.

Propietats dels elements contaminants.

9. Execució de l'auditoria:

Identificació dels paràmetres que s'han de controlar o mesurar.

Selecció dels punts necessaris i suficients de comprovació aplicables en una auditoria interna.

Realització del mostreig.

Recollida de la informació (mesura i observació).

Anotació de mesures i/o observacions en un sistema informàtic.

Elaboració d'un informe sobre el resultat de l'auditoria.

Aplicació de les mesures correctives del resultat de l'auditoria.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions pel que fa a la identificació de punts o llocs que estan fora de la normativa ambiental.

Argumentació del risc ambiental i de les mesures correctives que s'han d'aplicar després dels resultats de l'auditoria.

2. Execució sistemàtica en la comprovació de resultats:

Correcció sistemàtica dels errors detectats en la determinació dels valors i dels agents contaminants en funció de la normativa mediambiental.

Correcció sistemàtica a partir dels resultats obtinguts de l'auditoria.

3. Optimació del treball:

Seqüència de les accions en l'aplicació de les tècniques estadístiques a les dades obtingudes dels contaminants.

Pulcritud en la presentació de les conclusions de l'auditoria.

4. Ordre i mètode de treball:

Seqüència de les accions que s'han de realitzar en les operacions de prevenció i tractament.

Prioritat en l'establiment de les mesures correctives del pla de prevenció segons la normativa establerta per l'administració i l'empresa.

5. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Conservació del material a l'hora d'aplicar els plans d'emergència i evacuació definits per l'empresa.

Aprofitament del temps en la identificació dels processos contaminants de les zones de risc ambiental, per tal d'establir el punts de control dels agents contaminants.

Compliment de la normativa en les operacions de tractament, detecció i anàlisi de contaminants.

Compliment de les normes informàtiques aplicables a l'arxiu de dades en un procés de tractament ambiental.

6. Participació i cooperació en el treball en equip:

Coordinació i confiança amb els companys que treballen en les instal.lacions de tractament.

7. Execució independent del treball:

Rigor en la identificació dels processos contaminants i en el tipus de contaminants més freqüents, segons la normativa mediambiental.

Autosuficiència en la interpretació dels perills que poden causar els contaminants identificats.

8. Mentalitat emprenedora en les tasques i accions:

Recerca de noves actuacions en un procés de fabricació després dels resultats de l'auditoria.

9. Adaptació a noves situacions:

Assimilació de nous mètodes de treball per a les tècniques estadístiques i informàtiques d'aplicació de les dades dels contaminants i de les conclusions de les auditories.

Flexibilitat en els processos de treball segons la selecció dels punts i els agents contaminants que s'han d'auditar.

10. Respecte per la salut:

Compliment de les normes de seguretat en el procés químic industrial i en la possibilitat de risc ambiental.

Determinació del risc ambiental i de les mesures correctives que cal aplicar en cas d'una errada del procés després dels resultats de l'auditoria i consideració de les conseqüències que pot tenir per la salut.