NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE:

Julia Cabaleiro Manzanedo

ADREÇA ELECTRÒNICA:

jcabalei@xtec.cat

Pàgina Web

Justificació del projecte

Situació actual

Descripció del projecte

Col·lectius que hi participen

Criteris d’avaluació

Mostra de materials

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació del projecte.

 

Antecedents

El present projecte d’innovació educativa, centrat en l’àmbit de la coeducació, és resultat d’un llarg procés de recerca teòrica i experimentació docent.

La responsable del projecte –llicenciada en història, master en “Estudis sobre les dones” i doctora en Pedagogia (Didàctica de les Ciències Socials)- va gaudir d’una llicència d’estudis retribuïda durant el curs escolar 1996-1997 per a la realització del projecte “L’educació per a la igualtat d’oportunitats entre els gèneres i el currículum de l’ESO: aplicació de la història de les dones”.  Aquesta investigació sobre didàctica de la història des de l’experiència femenina esdevingué, finalment, una tesi doctoral (Didàctica de la història de les dones, Departament de Didàctica de les Ciències Socials, Universitat de Barcelona, 1999).

Les línies d’intervenció didàctica desenvolupades en les recerques esmentades van ser aplicades a l’IES de Pallejà al llarg d’aquests últims anys. Els continguts i les fonts que s’hi havien delimitat van constituir les bases de diferents crèdits variables, adreçats als dos cicles de l’ESO (“Les dones i els canvis històrics”, “Les dones medievals”, “El pensament de les dones al llarg del temps”, “Autobiografia i història familiar”, “Històries de vida”, “Figures femenines a la mitologia grega”, “Creació artística femenina”).

Tanmateix, malgrat l’interès indubtable d’aquesta experiència docent, que va permetre desplegar i aprofundir els sabers i les experiències de les dones en diferents moments històrics, es va fer palesa la necessitat d’integrar aquesta experiència en el currículum comú, de manera que es transformés en profunditat el contingut de l’àrea de Ciències Socials.

 

Recerca i aplicació didàctica

Amb una subvenció de l’Institut Català de la Dona, la professora Julia Cabaleiro va desenvolupar durant el primer trimestre del curs 2004-2005 un altre projecte, titulat  “Les dones subjectes d’història: una reconceptualització didàctica a través de les fonts”. Es tracta d’una investigació aplicada, orientada a incidir en l’ensenyament de la història en l’educació secundària obligatòria a través del desenvolupament de nous continguts –vinculats a l’experiència històrica femenina-, nous materials –creats a partir de la utilització de fonts primàries d’una tipologia variada- i les pautes didàctiques que permetin la seva interrelació, així com la incorporació a les aules del centres d’ensenyament. Aquesta recerca es va concretar en l’elaboració de 13 unitats didàctiques, que responen als objectius següents:

- Presentar les dones a llur dimensió històrica en una diversitat d’activitats.

- Recuperar espais de la realitat protagonitzats per les dones, tot superant la dicotomia d’espai públic – espai privat.

- Relacionar l’estudi dels diferents moments històrics amb formes diverses de transmissió de la memòria femenina.
 
- Delimitar l’existència de genealogies femenines.

- Palesar les aportacions de les dones en els diferents camps de la cultura.

- Utilització d’un variat ventall de fonts històriques, fonamentalment primàries.

- Recuperar la veu directa de les dones mitjançant el coneixement de les fonts directes en què elles són autores.

- Dotar les alumnes d’una memòria històrica diferenciada, en saber-se part d’una genealogia femenina.

 

Les unitats didàctiques realitzades abasten diferents èpoques històriques, des de l’antiguitat fins l’edat contemporània, i donen compte de la pluralitat d’activitats i de sabers que conformen l’experiència femenina a través del temps. Les fonts històriques que s’han utilitzat com a materials didàctics són de quatre tipus: textos d’autoria femenina, fonts iconogràfiques, fonts documentals d’arxiu i fonts orals

Les diferents unitats didàctiques comparteixen un disseny unitari i una comuna estructura en tres parts:

- Les fonts (selecció de fonts documentals, iconogràfiques o orals, tractades didàcticament).

- Informació complementària (text d’orientació general que permet situar el context històric i afavoreix l’anàlisi i la interpretació dels documents).

- Activitats (relació de les activitats que l’alumnat, individual i/o col·lectivament, ha de realitzar, amb l’especificació de les pautes didàctiques necessàries per al seu desenvolupament. En ocasions, s’afegeix el suggeriment d’altres activitats complementàries (pel·lícules, visites, lectures, etc.) .      
    
De les 13 unitats didàctiques dissenyades, les 7 primeres es van aplicar i es continuen aplicant als crèdits comuns de Ciències Socials del primer cicle de l’ESO: Figures femenines a la mitologia; Veus i sabers de les dones gregues; L’acció de les dones romanes; Els monestirs femenins, centres de saber i transmissió; La llar medieval, un espai de creació; Vida i treball a les ciutats; Entre la vida i la mort.

Aquestes unitats, a més, van acompanyades d’una presentació en PowerPoint, amb la intenció de situar l’alumnat en relació al tema que, posteriorment, haurà de treballar, realitzades per Joan Carrió Valls, professor definitiu i responsable del suport informàtic del centre. La seva participació és decisiva per a la viabilitat del projecte que ara es presenta i que, en certa manera, ja s’està duent a terme.

Situació actual

 

Aquest projecte ja va ser presentat a l’anterior convocatòria. Encara que no va ser seleccionat oficialment, va rebre el suport de l’equip directiu de l’IES, un suport que s’ha concretat, entre altres aspectes, en l’assignació d’una hora  setmanal per tal que la professora i el professor responsables del projecte poguessin treballar-hi conjuntament.

Les actuacions que s’estan duent a terme en aquest curs escolar, en funció dels objectius establerts, són les següents:

- Desenvolupament i ampliació de les presentacions en Powerpoint, ja realitzades, de les unitats didàctiques que s’apliquen a l’àrea de Ciències Socials del primer cicle de l’ESO.

- Commemoració del 8 de març, dia internacional de les dones. El criteri inspirador d’aquesta celebració és l’elecció d’una dona representativa d’un determinat camp del saber, al voltant de la qual es realitzen, en els diferents cicles, una sèrie d’activitats directament vinculades amb  diferents àrees de coneixement.  Els treballs fets prèviament per l’alumnat com a resultat d’aquestes activitats s’exposaran al centre el dia 8 de març. A més, es projectarà una pel·lícula.
Enguany, les activitats giraran al voltant de l’escriptora humanista Cristina de Pizan i el seu llibre La ciutat de les dames. Hi participaran professores i professors de les àrees de Visual i plàstica i Llengua i literatura, així com el professor responsable del projecte de Biblioteca. La pel·lícula triada per ser projectada és “Antonia’s line”.

- Establiment de vincles de col·laboració amb dos grups de recerca de la universitat de Barcelona, per tal d’incorporar a l’ensenyament de la història noves línies d’investigació i nous materials didàctics.

 
Descripció del projecte

Objectius

- Introduir en l’àrea de les ciències socials una perspectiva coeducadora, establint nous enfocaments tant en la lectura com en la docència de la història.

- Incloure i integrar en els continguts del currículum de l’àrea de Ciències Socials de totes les etapes educatives els resultats de les investigacions realitzades sobre l’experiència històrica de les dones.

- Consolidar l’aplicació didàctica realitzada al primer cicle de l’ESO.

- Ampliar aquesta experiència amb la introducció de la resta d’unitats didàctiques al segon cicle de l’ESO.

- Dissenyar nous materials que puguin ser incorporats al currículum de Batxillerat.

- Introduir noves metodologies que afavoreixin la construcció de coneixement.

- Incorporar didàcticament les TIC amb la creació de materials específics per a la docència de la història.

- Promoure la participació de l’alumnat en la creació i difusió del coneixement històric.

- Afavorir espais de confluència amb altres departaments del centre.

- Establir relacions de col·laboració i intercanvi amb entitats que desenvolupen la seva activitat a Pallejà, així com amb grups de recerca i innovació docent.

 

 

Aspectes a desenvolupar

En funció de l’experimentació didàctica ja realitzada i dels objectius establerts, és fonamental consolidar aquesta experiència, alhora que obrir noves vies que permetin tant la seva generalització com el seu desenvolupament. Això significa que cal establir una distribució horària i una concreció curricular que permeti l’actuació tant al segon cicle de l’ESO com al Batxillerat. Igualment, és imprescindible comptar amb un temps de dedicació específic i amb els mitjans tècnics necessaris per dissenyar i realitzar nous materials que permetin incorporar didàcticament noves línies de treball.

A més, és important prioritzar una línia d’actuació basada en la recerca d’interrelacions: amb l’alumnat (a través de la realització de treballs de recerca, de producció de materials propis, de difusió a través d’exposicions ...); amb altres membres del professorat i amb entitats d’àmbit local, tot promovent relacions de cooperació per tal que aquesta experiència pugui assolir la màxima amplitud possible.

 

Integració en el currículum

Com ja s’ha assenyalat, la intervenció didàctica realitzada fins ara ha consistit en introduir nous continguts i nous materials en el currículum comú de l’àrea de Ciències Socials al primer cicle de l’ESO.

Els materials didàctics estan pensats per a ser utilitzats conjuntament amb el llibre de text i seqüenciats en funció de les característiques dels temes que es desenvolupen i del tractament que reben en els llibres, de manera que, en uns casos, permeten ampliar o contrastar alguns dels aspectes estudiats, mentre que, en altres, suposen la incorporació de nous àmbits d’estudi.

Des del punt de vista metodològic, la intenció és que l’alumnat intervingui de forma activa en la construcció del propi coneixement tot utilitzant la metodologia específica de la història, és a dir, enfrontant-se directament a les fonts històriques i familiaritzant-se amb la seva diversitat, així com amb la necessitat de la seva interrelació.

L’ampliació d’aquesta intervenció a la resta d’etapes educatives ha de respondre a una concreció curricular que la faci possible, una concreció que pot consistir en l’agrupació de les diferents unitats didàctiques encara no aplicades en forma de crèdits variables (al segon cicle de l’ESO) i en el disseny de nous materials que puguin ser incorporats a les matèries de batxillerat.

 

Col·lectius que hi participen

Professorat:
Julia Cabaleiro Manzanedo
Joan Carrió Valls

Alumnat:
Alumnes del primer cicle de l’ESO
Grups d’alumnes de 2n cicle i de batxillerat

Col·laboració amb:

Associacions:
De caràcter local (Grup de dones de Pallejà)

Grups de recerca i innovació:
Contra-Thaedium, grup d’innovació docent de la Universitat de Barcelona
Educació, ciutadania i desenvolupament global, grup de recerca vinculat al Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona


Alumnat participant

ESO:
Primer cicle: tot l’alumnat
Segon cicle: alumnes de crèdits variables
BATXILLERAT: alumnes vinculats a l’àrea de Ciències Socials

Desenvolupament i temporització

1r any

  1. Continuació de l’aplicació didàctica a 1r cicle de l’ESO
  2. Disseny i creació de nous materials

2n any

  1. Aplicació de crèdits variables específics al 2n cicle de l’ESO
  2. Disseny i creació de materials

3r any

  1. Incorporació de materials a Batxillerat

L’establiment de relacions de col·laboració amb altres membres del professorat, entitats de caràcter cultural i d’àmbit local, així com els grups de recerca i innovació docent esmentats, a l’igual que la concreció d’actuacions conjuntes, són transversals a tot el període.

 

Criteris d’avaluació

En tractar-se d’un projecte d’innovació orientat a integrar-se en el currículum d’un àrea de coneixement, els criteris d’avaluació estaran en consonància amb els establerts pel propi departament, tot valorant la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, la capacitat d’elaborar informació i de transmetre els resultats.