Actualitzada el dia: 18/03/2014

   ESO

BATXILLERATS

CICLES

DIARI DIGITAL

  I N S T I T U T   A G U S T Í   S E R R A   i   F O N T A N E T

Aula d'acollida Primer cicle d'ESO Segon cicle d'ESO
  Calendari de recuperació d'ESO   Dossiers de recuperació d'ESO
  Feines d'estiu (6è primària)

L'ensenyament secundari obligatori (ESO) és l'ensenyament que han de seguir tots els alumnes en acabar la primària. Aquesta nova etapa es divideix en dos cicles, el primer cicle que correspon a 1r i 2n d'ESO i el segon cicle que correspon a 3r i 4t. Quan s'acaba aquesta etapa l'alumne/a passa a l'etapa postobligatòria que correspon als estudis de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. Una tercera via és la incorporació al món laboral. 
En el nostre centre, l'etapa d'ESO per al curs 2013-2014, abasta tots els grups següents:

1A 1B 1C 1D
2A 2B 2C 2D
3A 3B 3C
4A 4B 4C 4D

A l'ESO les matèries es temporalitzen en crèdits. Cada crèdit correspon a unes 35 hores de classe (amb tot el que això implica quant a continguts, procediments, assoliment d'hàbits i de procés d'avaluació). Els/les alumnes fan uns crèdits que són obligatoris per a tots (crèdits comuns) i uns altres que poden elegir segons el seu interès o necessitats (crèdits variables).
En en el centre comptem amb una Aula d'acollida per a l'atenció del nouvinguts; la tutoria d'aquest grup està a càrrec de la professora Carme Miralda del Departament d'Idiomes.
També es compta amb una Unitat de Suport d'Educació Especial (USEE) per a alumnes, amb dictamen, de necessitats educatives especials greus i permanents, a l'aula 20. La tutoria de l'USEE està a càrrec de la professora Rosa Ma. Perarnau, del Departament d'Orientació.
Un grup d'alumnes de 3r d'ESO que formen l'Aula Oberta participen en el Bloc de l'Aula Oberta.

Un altre grup d'alumnes d'ESO editen el
Diari de l'IES AGUSTÍ SERRA i FONTANET

Els criteris d'avaluació a l'ESO es poden consultar en els següents documents en format PDF:

Criteris per a 1r ESO.
Criteris per a 2n ESO.
Criteris per a 3r ESO.
Criteris per a 4t ESO.

A continuació oferim un seguit de documents en format PDF adreçats a l'alumnat d'ESO:

Normativa del centre.
Justificant de falta d'assistència.
Autorització per a sortida.
Comunicació sobre aparells, mòbils, MP4, etc.