Juliol. ESO

Per tal d'accedir a la última versió actualitzada, és possible que calgui actualitzar la visualització del web.

 

Ho podeu fer clicant sobre el botó "Recargar página actual" (Firefox) o "Cargar página de nuevo" (Chrome).

 

Aquest botó el trobareu en la part superior del navegador a l'esquerra de la barra de navegació.

Ensenyament secundari obligatori

 

L'ensenyament secundari obligatori (ESO) és l'ensenyament que han de seguir tots els alumnes en acabar la primària. En el nostre centre, l'etapa de l’ESO per al curs 2017-2018, abasta tres línies educatives.

 

El currículum de l’ESO consta de 30 hores de classe, entre les quals hi ha matèries comunes i matèries optatives i la tutoria. En funció dels interessos i necessitats els alumnes trien un currículum cada vegada més específic. A la tutoria es treballen valors i hàbits que els seran utils durant tota l’etapa.

 

Quan l'alumne/a supera l’ESO pot accedir als estudis de Batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Mitjà. En cas contrari disposa d'accés als PFI (Programes de Formació i Inserció).

 

Normativa de centre

A continuació oferim un seguit de documents en format PDF adreçats a l'alumnat d'ESO:

 

Normativa del centre Justificant de falta d'assistència Autorització per a sortida Comunicació sobre aparells,
mòbils, MP4, etc

 

 

Dates de recuperació de ESO en la convocatòria per a Setembre de 2018.

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO