Projecte educatiu

 

El centre té com a objectiu fonamental la formació integral del seu alumnat tant en el camp intel·lectual i professional com en l'humà. Això ho aconseguim mitjançant el desenvolupament de la capacitat crítica i de reflexió, així com també amb l'adquisició d'habilitats instrumentals, tècniques i d'expressió. Tot això en un marc en què es potencien els valors ciutadans, la capacitat de relació i el treball en equip.

L'organització de grups reduïts per aules i tutories, permet un alt nivell d'exigència, segons les possibilitats individuals de l'alumnat. Control diari d'assistència. Tracte personalitzat i seguiment tutorial continuat que afavoreixen una bona integració de l'alumnat al nostre centre, a la vegada que fan possible l'orientació acadèmica i/o professional posterior.

Atenció Psicopedagògica

L'institut consta d'un departament d'orientació per a l'alumnat, especialistes externs (EAP, logopèdia, ONCE, traducció) i equips específics d'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials.

Aula d'Acollida

Dirigida a aquells alumnes nouvinguts que porten menys de dos anys al nostre sistema educatiu.

Aula de transició

Dirigida als alumnes de primer d'ESO amb el cicle mitjà d'educació primària suspès.

Aula Oberta

Dirigida als alumnes de 3r d'ESO amb molts problemes d'aprenentatge i amb risc d'abandó escolar. En l'Aula Oberta treballem dos projectes engrescadors: "Hort escolar" i "Som periodistes!"

Projecte de mediació escolar

Projecte amb dues vessants:

• Formar als alumnes per ser mediadors en els conflictes.

• Oferir un servei de mediació.

 

Centres de primària adscrits

• Escola Alcalde Marcet

• Escola Joan Maragall

• Escola Gaudí

• Escola Torreguitart

• Escola Samuntada

• Escola Miquel Carreras