Preinscripció i matrícula (Formació Professional)

 

a. Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.


Per cursar cicles formatius de formació professional cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior.


També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent, se n'està exempt o si s'ha superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys; per poder fer la prova d'accés s'ha de tenir com a mínim 17 anys (o complir-los l'any en què es fa).

 

Calendari

Us remetem al web on el Departament d'Ensenyament detalla de forma actualitzada aquesta informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/calendari/

 

Documentació i criteris de prioritat en la Preinscripció

 

Informació de matriculació

 

 

b. Cicles formatius de Grau Superior

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.


Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. Així mateix, a partir de l'any que es compleixen els 19 anys, també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés, o si se n'està exempt. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d'accés corresponent, o si se n'està exempt.


Calendari

Us remetem al web on el Departament d'Ensenyament detalla de forma actualitzada aquesta informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/

 

Documentació i criteris de prioritat en la Preinscripció

 

Informació de matriculació