Biblioteca

bibliotecaagustiserra@hotmail.com

Horaris d'ús de la biblioteca (dilluns a divendres)

Matins de 9.00 a 13.00 hores

Tardes de 15.30 a 19.30 hores

 

Accés al catàleg

 

Accés a la biblioteca
Per accedir a la Biblioteca és imprescindible signar el full d’assistència que hi ha a l’entrada  i omplir les dades sol·licitades (nom i cognoms, curs, hora d’entrada). Els usuaris de la biblioteca es comprometen a respectar i complir les normes generals de comportament.

 

Normes generals
La Biblioteca vol garantir als seus usuaris un entorn de treball net, saludable i tranquil.

 

El treball a la biblioteca és únicament personal, excepte en el cas que es vingui amb el professor en hores de classe a fer-hi un treball pràctic o en la realització d'una activitat de la biblioteca. 

 

No està permès entrar menjar o begudes. L’ incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l'expulsió del responsable en el moment en què es produeixi.

 

No estan permeses les activitats que produeixin sorolls molestos (utilitzar el telèfon mòbil o aparells de música, treballar en grup, conversar, etc). L’ incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l'expulsió del responsable en el moment en què es produeixi.   

 

No estan permesos els comportaments que faltin el respecte als usuaris o al personal de la Biblioteca. L’ incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l'expulsió del responsable en el moment en què es produeixi. Així mateix, s’informarà a la Direcció perquè prengui les mesures oportunes.  

 

No estan permesos els comportaments que provoquin danys a la documentació, als equips o a les infraestructures de la Biblioteca. L’incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l'expulsió del responsable en el moment en què es produeixi. Així mateix, s’informarà a la Direcció perquè prengui les mesures oportunes.

 

Servei de préstec de documents
Per utilitzar el servei de préstec,  cal formar part de la comunitat educativa del centre. Els alumnes, a més, han d’estar al corrent de tots els pagaments (matrícula, quota de l’ AMPA, assegurança escolar, etc.). 

 

Servei de préstec
2 llibres x 3 setmanes; 2 revistes x 2 setmanes; 4 materials multimèdia x 2 setmanes.

 

Reserves
Alguns documents es poden reservar durant 1 setmana (consulteu-ho a la biblioteca)

 

Pròrrogues
Si no hi ha cap reserva, es pot prorrogar el préstec de documents: 15 dies +, els llibres i 10 dies +, els altres documents.

 

Retorn de documents

Tots els materials consultats s'han de deixar sobre el taulell d'informació i no retornar-los a les prestatgeries.

 

L'usuari que faci malbé o perdi un document que té en préstec n'ha de restituir a la Biblioteca una obra idèntica o bé abonar-ne l' import corresponent.

 

El retard de més d'una setmana en la devolució d'un document comporta l'exclusió de l'usuari del servei de préstec per un període de temps equivalent.

 

En cas de no-devolució del document, la Biblioteca prendrà les mesures oportunes a cada situació.

 

Ús dels ordinadors
La finalitat dels ordinadors és la consulta dels recursos d'informació necessaris per a l'activitat acadèmica i de recerca. La Biblioteca es reserva el dret de limitar la utilització d'aquests recursos i dels programes disponibles per a d'altres fins (treballs particulars, correu electrònic, consulta de notes, etc.).

 

Cal sol·licitar accedir als recursos informàtics, i el personal de la biblioteca és qui assigna el número d'ordinador i el temps d'utilització. En cas de molta demanda, aquest temps serà de 30 minuts, i només ampliable a criteri de la persona responsable de la biblioteca.

 

No es permet treballar simultàniament amb diversos ordinadors.

 

Altres utilitzacions no educatives, personals o particulars, seran objecte de sanció amb la pèrdua dels drets de connexió a Internet.

 

No es permet cap acció que pugui malmetre l'equipament informàtic, ni, l'ús o instal·lació d'altres programaris o l’alteració dels que estan instal·lats.  L’ incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l'expulsió del responsable en el moment en què es produeixi. Així mateix, s’informarà a la Direcció perquè prengui les mesures oportunes.

 

Servei d’impressió
El servei de la impressora únicament abasta la impressió de les recerques i treballs realitzats a la biblioteca. Cal avisar-ne la persona responsable abans d'enviar el document per imprimir, i serà qui donarà l'ordre d'impressió segons convingui (re. Art. 8 del RRI).

 

Incompliment del reglament
L’incompliment reiteratiu d'aquest reglament, com també qualsevol comportament que no s'hi reculli però que resulti perjudicial per a la Biblioteca o per als seus usuaris, a més de les sancions ja especificades, es comunicarà a la Direcció del centre perquè hi adopti les mesures que consideri oportunes.

contadores de visitas