Apol·loni Cristina Peligero

Ana Sánchez-Fortún

Samira Lachheb

Javi Loscos

Rafa Gil

Raúl García

2n d'ESO

 

Apol·loni

Apol·loni va ser conegut com "El gran Geòmetra". El seu famós llibre "Seccions còniques", va introduir els termes: paràbola, el·lipse i hipèrbola espiral.

Apol·loni de Perga va estudiar a Alexandria i després va visitar Pèrgam on havien estat construïdes  una biblioteca i una universitat semblants a la d'Alexandria.

Mentre Apol·loni, "el gran geòmetra", va estar a Pèrgam, va escriure la primera edició del seu famós llibre "Seccions còniques", que consta de 8 llibres. Els llibres de l'1 al 4 no contenen material original però introdueixen les propietats bàsiques de les còniques que van ser conegudes per Euclides , Aristòtil i d'altres. Els llibres del 5 al 7 són originals; en aquests es discuteix i mostra com moltes de les còniques poden ser dibuixades des d'un punt. Ell dóna proposicions determinant el centre de curvatura la qual cosa condueix immediatament a l'equació cartesiana del desenvolupament de l'evolució.

Molts del seus altres llibres s'han perdut. El llibre 8 de "Seccions còniques" està perdut, mentre que els llibres del 5 al 7 només existeixen en traducció aràbiga; malgrat tot coneixem alguns dels seus altres treballs a partir dels escrits d'altres personatges. Sabem que va obtenir una aproximació de P entre 22/7< P <223/71 coneguda per Arquimedes.

Pa`gina d'un llibre d'0Apol·loni

Apol·loni, considera un sol con i fa variar la obliqüitat del pla que el talla. D'aquesta manera va obtenir com a corba fonamental la paràbola, la equació de la qual és y2 = 2Px. Les altres dues corbes les caracteritza por : y2<2Px, que equival a la hipèrbola ("excés").

  En "Sobre el mirall que incendia" va mostrar que raigs de llum paral·lels no cauen a un focus a un mirall esfèric (com ha estat prèviament pensat) i va discutir les propietats focals d'un mirall parabòlic.

Va ser també un important fundador de l'astronomia matemàtica grega, la qual va fer servir models geomètrics per a explicar la teoria planetària.

Demostracions

Còniques: en geometria, corbes formades per la intersecció d'un pla amb la superfície d'un con circular recte que s'estén cap a l'infinit a tots dos costats del vèrtex. La superfície del con a cadascun dels costat del vèrtex s’anomena "full" o "costat" del con. Donat un con en el que a es l'angle entre l'eix i la generatriu.

 

Si es talla el con amb un pla que forma un angle més gran que a amb l'eix, la intersecció és una corba tancada denominada el·lipse.  

Si el pla és perpendicular a l’eix, la intersecció es una circumferència, que es considera com un cas particular d'el·lipse.
Si el pla talla a l’eix amb un angle igual a a , de manera que el pla és paral·lel a una generatriu del con, la intersecció es una corba oberta de longitud infinita anomenada paràbola.  
Si el pla que talla el con es paral·lel a l’eix o forma un angle més petit que a, i sempre que el pla no contingui al vèrtex del con, la intersecció s’anomena hipèrbola. En aquest cas el pla talla als dos fulls del con i, per tant, la hipèrbola té dues branques que s’estenen fins a l’infinit

Las còniques són corbes planes o bidimensionals, per la qual cosa seria interessant el definir-les sense haver d’usar la noció de con, que és tridimensional. Una cònica acostuma a denotar-se fent servir la lletra e. Si P és un punt, Q es el punt de tall de la perpendicular de P a la directriu i F és el focus, el punt P  pertany a la cònica  si i només si (FP)=e(Q P), on (FP) i (QP) son les distàncies entre els respectius punts. Si e=1, la cònica és una paràbola; si e > 1, és una hipèrbola i si e<1, es una el·lipse.