Departament de Tecnologia
Aula de Tecnologia
Eines
Aula d'Informātica

Ensenyament secundari obligatori (ESO) de 12 a 16 anys :
1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

Batxillerat :
PRIMER CURS
SEGON CURS

InformaciķdepartamentsActivitatsAlumnesPares i mares

 
 
Primer curs d'ESO.
Crèdits comuns:


Títol: Mides i Materials.
Editorial: McGrau-Hill.
L'objectiu principal d'aques llibre és introduir-te en els aspectes bàsics de l'àrea de tecnologia, com ara: què és la tecnologia, com s'utilitzen els estris de mesura, com es representen els objectes i com són els materials més propers.
Activitat pràctica:
Construcció d'un soport per penjar les claus:
Titol: Anàlisi i construcció  d'objectes.
Editorial: McGrau-Hill.
Aquest llibre preten introduir-te en l'anàlisi i la construcció dels objectes, dos aspectes fonamentals de la tecnologia. Tot plegat foma part del que anomenem "el procés tecnològic".
Activitat pràctica:
Construcció d'un dau:

Crèdit variable:


Títol: Informàtica d'usuari.
Editorial: Enciclopèdia Catalana S.A.
Crèdit variable transversal d'ampliació que serveix per que l'alumne aprengui a utilitzar les eines bàsiques de les que disposa amb un ordinador. S'utilitzen els següents programes: Word (editor de textos), Excel (full de càlcul), Acces (base de dades), algunes activitats d'integració d'aquests programes, i activitats amb el Paint (programa de dibuix).


 
Segon curs d'ESO
Crèdits comuns


Títol: L'Alimentació i el Vestit.
Editorial: McGrau-Hill.
En aquest crèdit es treballen dos processos tecnològics diferents: l'obtenció d'aliments i l'obtenció de roba de vestir. Els dos processos satisfan dues necessitats bàsiques de la societat actual.
Activitat pràctica:
Construcció d'un Teler i fer un petit tixit:
Títol: Espurnes fils i Bombetes. El Motor Elèctric.
Editorial: McGrau-Hill.
En aquest crèdit es treballen els aspectes bàsics de l'electrotècnia. A partir de l'estudi, la representació gràfica i la realització dels circuits elèctrics bàsics, es preten que es progresi en una de les disciplines bàsiques i de més aplicació de la tecnologia.
Activitats pràctiques:
Muntar diferents circuits elèctrics analitzant el seu funcionament i realitzar diferents empalmaments electrics.

Crèdits variables


Titòl: Mecanismes.
Editorial: 
Descripció: Coneixer els mecanismes bàsics comuns a la majoria de les màquines.
Activitat pràctica:
Titòl: Treball amb materials diversos.
Editorial:
Activitat pràctica:
Titòl: Iniciació a l'electrònica.
Editorial:
Activitat pràctica:
Titòl: Unió de materials.
Editorial:
Activitat pràctica:

Tercer curs d'ESO
Crèdits comuns


Títol: L'habitatge.
Editorial: McGrau-Hill.
En aquest crèdit estudiaràs els materials de construcció i les fases que cal seguir per a la construcció d'un habitatge. Trobaràs un apartat dedicat a les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat.
Activitat pràctica: Construcció d'un peu de rei.
Títol: Màquines, estructures i Mecanismes.
Editorial: McGrau-Hill.
En aquest crèdit, a més d'introduir-te en els conceptes bàsics de mecànica, estudiaràs elements emblemàtics del mon de la tecnologia com les màquines i els mecanismes.
Activitat pràctica:

Crèdits variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Títol: Aplicacions del full de càlcul, Excel.
Editorial:
Títol: Disseny de pàgines Web.
Editorial:


 
Quart curs d'ESO
Crèdits comuns


Títol: Informàtica Comunicacions i Transports.
Editorial: McGrau-Hill
Activitat pràctica:
Títol:
Editorial:
Activitat pràctica:

Crèdits variables