façana

Departament de Matemàtiques.

 

Dossiers de prepació dels exàmens de recuperació del setembre
 
 
Activitats d'estiu per a tots els alumnes

 

 

 

Materials per nivells:

Els exercicis preparats en fulls de càlcul (tant d'OpenOffice com d'Excel) permeten generar diferents exercicis a partir del mateix enunciat.

La tecla tecla F9(Actualitzar) fa variar les números i adapta també la solució.

Veieu més instruccions al final d'aquesta pàgina.


General per a tots els nivells

format PDF Paper mil·limetrat

format PDF Transportador d'angles per imprimir i retallar

 

1r d'eso

format open office format excel format PDF

Full de càlcul OpenOffice que genera dues pàgines d'exercicis de prioritat d'operacions amb solucions.

També en format excel i una impressió PDF

   
full calcul open office Full de càlcul que genera dues pàgines d'exercicis del Sistema Metric Decimal amb solucions
   
full calcul open office Full de càlcul que genera una pàgina d'exercicis d'aproximació i arrodoniments
   
full calcul open officeformat excel Full de càlcul que genera dues pàgines d'exercicis de múltiples i divisors amb solucions (també en excel)
 
activitat interactiva Enllaç a la pàgina del garbell d'Eratóstenes
   
activitat interactiva Enllaç a la pàgina de la interpretació visual del MCD i MCM
   
zip
Full de càlcul que genera exercicis de MCD i MCM per 1r d'eso (13KB)
   
tisores Enllaç a l'activitat de construcció d'un cercle movil per a representar les fraccions i els percentatges
 
full calcul open officeformat excelformat PDF Full de càlcul que genera una pàgina d'exercicis de percentatges amb solucions (també en excel i en PDF)
 
activitat interactiva Enllaç a una interpretació visual dels percentatges amb un applet interactiu.
1
full calcul open officeformat excelformat PDF Full de càlcul que genera una pàgina d'exercicis de suma d'enters (també en excel i en PDF)
1
full calcul open officeformat excelformat PDF Full de càlcul que genera una pàgina d'exercicis de geometria (també en excel i en PDF)
1

Deures d'estiu en PDF en full de càlcul)

 


2n d'eso

 

Full de càlcul que genera exercicis d' Enters .També en excel i en PDF (1a i 2a impressió)

 
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul que genera exercicis de Fraccions (càlcul). També en excel i en PDF (1a i 2a impressió)
 
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul que genera exercicis de Fraccions (representació gràfica). També en excel i en PDF (1a i 2a impressió del 1r full i 1a i 2a impressió del 2n full )
 
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul que genera exercicis de Fraccions (preparació exàmen) .També en excel i en PDF (1a i 2a impressió)
 
activitat interactiva Enllaç a la pàgina de la balança d'equacions
   
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul que genera exercicis d' Equacions de primer grau senzilles .També en excel i en PDF (1a i 2a impressió)
   
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul que genera exercicis d' Equacions de primer grau amb parèntesis .També en excel i en PDF (1a i 2a impressió)
   
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul que genera exercicis d'Equacions de primer grau amb denominadors. També en excel i en PDF (1a i 2a impressió)
   
full calcul open officeformat PDFformat PDF 4 fulls de càlcul (per nivells) que generen exercicis de Problemes de planteig. També en PDF (1a i 2a impressió)
   
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul que generen exercicis de Proporcionalitat. També en excel i en PDF
   
 
format PDF full calcul open office

Deures d'estiu amb solucions en PDF i en full de càlcul

 

 

 

 


3r d'eso

 

geogebra Pantalla de GeoGebra per practicar les operacions amb potències
   
full calcul open officeformat excel Full de càlcul que genera dues pàgines d'exercicis de fraccions amb solucions (en Open Office o també en Excel)
   
full calcul open officeformat excel Full de càlcul amb exercicis de notació científica amb solucions (en Open Office o també en Excel)
   
activitat interactiva Enllaç a la pàgina de rajoles algèbriques. Aquí les instruccions.
   
activitat interactiva Enllaç a la pàgina de la balança d'equacions
   
activitat interactiva Exercicis avaluables de lectura de gràfics d'Anna Feliu
   
full calcul open officeformat PDFformat PDF 4 fulls de càlcul (per nivells) que generen exercicis de Problemes de planteig. També en PDF (1a i 2a impressió)
 
full calcul open officeformat PDFformat PDF Full de càlcul que genera exercicis d'Equacions de primer grau. També en PDF (1a i 2a impressió)
1
full calcul open officeformat PDF
Full de càlcul que genera sistemes de dues equacions i dues incògnites per resoldre per substitució, igualació, reducció i gràficament. També en PDF (vàries còpies)
 
activitat interactivageogebra Una representació interactiva d'una funció
 
activitat interactivageogebra Exercici interactiu sobre les rectes i la seva fórmula
1
full calcul open officeformat PDFformat PDF

Full de càlcul que genera 10 problemes de plantejament de sistemes 2 per 2. També en PDF-1, PDF-2

1
zip
Full de càlcul que genera 7 sistemes 3 per 3
1
full calcul open office format excel format PDF Full de càlcul que genera exercicis de geometria també en excel i PDF
   
zip
Full de càlcul que genera exercicis de rectes
1
full calcul open officeformat PDFformat PDF
Full de càlcul que genera equacions de segon grau amb solució. També en PDF-1 , PDF-b.
1
full calcul open office format excel format PDF Full de càlcul que genera dos exercicis de mòbils per resoldre numèricament i gràficament.
També en excel i PDF
1
full calcul open officeformat PDFformat PDF

Full de càlcul amb dos exercicis de translacions, girs i simetries. També en PDF (impressió 1 i impressió 2)

activitat interactiva1
Un joc per practicar les translacions, girs i simetries a mathplayground.com (en anglès)
format PDF full calcul open office

Deures d'estiu amb solucions en PDF i en full de càlcul

 

 
   

 

 


4t d'eso

NOMBRES I POLINOMIS
   

Full de càlcul que genera exercicis del Nombres (també en excel i en PDF, 1a i 2a impressió)

 
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul amb exercicis de radicals (també en excel i en PDF, 1a i 2a impressió)
   

Full de càlcul de descomposició mental de polinomis de 2n grau (també en excel i en PDF, 1a i 2a impressió)

 
EQUACIONS DE PRIMER GRAU , SISTEMES I RECTES
   

Full de càlcul amb exercicis d'equacions de primer grau (també en excel i en PDF, 1a i 2a impressió)

   
full calcul open officeformat PDFformat PDF

Full de càlcul que genera 10 problemes de plantejament de sistemes 2 per 2. També en PDF-1, PDF-2

   
geogebraactivitat interactiva Exercici interactiu per investigar l'equació de la recta
zip Full de càlcul que genera 5 problemes de mòbils
 
geogebraactivitat interactiva Exercici interactiu del problema dels mòbils (en francès) (i en anglès).
 

INEQUACIONS

 
full calcul open officeformat PDF Full de càlcul amb exercicis d'inequacions (també en PDF)
 
full calcul open officeformat PDF Full de càlcul amb sistemes d'inequacions (també en PDF)
   
 
EQUACIONS DE SEGON GRAU I PARÂBOLES
 
full calcul open officeformat PDFformat PDF Full de càlcul amb equacions de 2n grau per fer mentalment (també en PDF 1a i 2a impressió)
   
full calcul open officeformat PDFformat PDF Full càlcul amb equacions de segon grau per resoldre per mitjà de la fòrmula (també en PDF 1a i 2a impressió)
   
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul amb problemes de planteig d'equacions de segon grau (també en excel i en PDF, 1a i 2a impressió)
 

Full de càlcul amb exercicis d'equacions biquadrades (també en excel i en PDF, 1a i 2a impressió)

 
full calcul open officeformat PDFformat PDF

Full de càlcul amb exercicis de paràboles (també amb PDF 1a i 2a impressió)

 
full calcul open officeformat PDFformat PDF

Full de càlcul amb 4 fulls exercicis de paràboles i rectes (també amb PDF 1a i 2a impressió)

 
geogebra Exercici interactiu per investigar l'equació de la paràbola
 
geogebra Pàgina que mostra situacions reals en que apareix la paràbola (llençaments, antenes, telescopis)
 

TRIGONOMETRIA

 
geogebra Els fonaments de la trigonometria per 4t eso
 
full calcul open officeformat PDFformat PDF

Full de càlcul amb 15 exercicis de trigonometria (també amb PDF, 1a i 2a impressió)

   
COMBINATÒRIA, PROBABILITAT i ESTADÍSTICA
 
full calcul open officeformat PDF

Full de càlcul amb 10 exercicis de combinatòria (també amb PDF)

 
full calcul open officeformat PDFformat PDF Full de càlcul amb 10 exercicis de probabilitats (també amb PDF, 1a i 2a impressió)
 
RESUM DE TOTA LA MATÊRIA, DOSSIER D'ESTIU
pdf Fulls de repas per l'estiu i recuperació per setembre

 


1r de Btx. de ciències

Reals, polinomis

 
full calcul open office format excelformat PDF Full de càlcul amb exercicis de radicals (també en excel i en PDF, 1a i 2a impressió)
   
full calcul open officeformat PDFformat PDF Exercicis de divisió de polinomis amb solucions (full de càlcul, impressió1, impressió2)
   
full calcul open officeformat PDFformat PDF Exercicis de factorització de polinomis amb solucions (full de càlcul, impressió1, impressió2)
 

Full de càlcul amb exercicis de fraccions algèbriques (també en excel i en PDF, 1a i 2a impressió)

 
full calcul open officeformat PDF Exercicis del Teorema del residu (full de càlcul, impressió1)
 

Successions

full calcul open officeformat PDF Exercicis de limits de successions (full de càlcul, impressió1)

Funcions

 
geogebra La composició de dues funcions
 
full calcul open officeformat PDFformat PDF Exercicis de càlcul mental de logaritmes (full de càlcul, impressió1, impressió2)
 
full calcul open officeformat PDF Exercicis d'aplicacions de les funcions exponencials i els logaritmes(full de càlcul, impressió1)
 
geogebra La gràfica de la funció inversa.

Trigonometria

geogebra Exercicis de trigonometria per 1r de Btx.
 
full calcul open officeformat PDF Exercicis de trigonometria (full de càlcul, impressió1)
 
full calcul open officeformat PDF L'exercici del càlcul de la distància entre dos punts innaccessibles (full de càlcul, impressió1)
 
full calcul open officeformat PDF Exercicis de representació de 6 funcions trigonomètriques (full de càlcul, impressió1)
 

Vectors i rectes

 
full calcul open office format PDF format PDF Exercicis del tema de vectors al pla (full de càlcul_ODS, impressió1_PDF), impressió2_PDF)
 
 
full calcul open office format PDF format PDF Exercicis del tema de rectes al pla (full de càlcul_ODS, impressió1_PDF , impressió2_PDF)
 

Probabilitats i estadística

full calcul open office format PDF format PDF Exercicis de probabilitats(full de càlcul_ODS, impressió1_PDF , impressió2_PDF)
 
full calcul open office format PDF format PDF Exercicis de combinatòria (full de càlcul_ODS, impressió1_PDF , impressió2_PDF)

 


1r de Btx. de socials i humanitats


2n de Btx. de ciències

 

word Recull d'exercicis de selectivitat del tema de CÀLCUL DIFERENCIAL
1   
word Recull d'exercicis de selectivitat del tema d'OPTIMITZACIÓ
1
word Recull d'exercicis de selectivitat del tema d'INTEGRACIÓ
1 
word Recull d'exercicis de selectivitat del tema d'ALGEBRA
1 
word Recull d'exercicis de selectivitat del tema de GEOMETRIA
   
format PDF Taula de derivades i integrals
   
zip Full de càlcul que genera exercicis d'optimització
1
zip 2 fulls de càlcul que generen exercicis de derivació
1
zip Full de càlcul que genera exercicis d'integració
1
zip Full de càlcul que genera exercicis de vectors i matrius
1
zip 2 full de càlcul que generen exercicis de rectes i plans a l'espai
1

 


2n de Btx. de socials i humanitats

full calcul open office format PDF Exercicis de discusió d'un sistema 3 x 3 (full de càlcul_ODS, impressióPDF)
 
full calcul open office format PDF Exercicis de plantejament de sistemes 3x3 (full de càlcul_ODS, impressió_PDF)

Instruccions

La descompressió dels arxius ZIP es realitza automàticament amb el windows XP

Amb altres sistemes operatius podeu utilitzar qualsevol eina de compressió.

Els fulls de càlcul d'OpenOffice (que és un software lliure, en català i que podeu descarregar des de softcatala.org ) tenen extensió ODS. També es poden obrir amb l'eina en línia Google docs, així no cal tenir res instal·lat.

Per obrir el format Flash Paper sols us cal un navegador amb el plugin de Flash

D'altre banda, els fulls de càlcul d'Excel .XLS també es poden obrir i utilitzar amb l'OpenOffice

Els exercicis amb el full de càlcul estan preparats utilitzant la funció que genera nombres aleatoris, de manera que cada vegada que es toca la tecla F9 (Actualitza) s'obtenen uns exercics diferents.

La majoria d'exercicis contenen la solució, si voleu que no surtin impresses sel·leccioneu la part a imprimir i senyaleu imprimir sols la sel·lecció.

Si teniu problemes per visualitzar les respostes dels exercicis de fraccions amb l'Excel, podria ser degut a que les fórmules de les respostes utilitzen la funció M.C.D que no s'instal·la per defecte. Si no la teniu, heu de posar el CD de l'office i instal·lar les "Herramientas para anàlisis".

Alternativament, també podeu copiar aquest fitxer a la carpeta C:\Archivos de programa\Microsoft Office\ Office\Macros\Analisis del vostre disc.

Llavors desde l'Excel heu d'anar al menú Herramientas | Complementos i marcar "Herramientas para anàlisis" i en el botó Examinar indicar-li l'arxiu anterior.

Agrairem ens comuniqueu els possibles errors.