Fotografia institut Logotip institut

Batxillerat: accés als estudis

Per accedir al primer curs de batxillerat cal satisfer algun dels requisits següents:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a auxiliar de Formació professional de primer grau (FP1).
 • Haver superat un mòdul professional de nivell 2.
 • Haver superat els estudis de pirmer cicle experimental (14-16) d'ensenyament secundari establerts en l'Ordre 4-5-1987 (DOGC núm. 854).
 • Haver superat els tres cursos comuns d'Arts aplicades i Oficis artístics del pla de 1963.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà al qual s'hagués accedit mitjançant una prova d'accés (en aquest cas, es pot demanr la convalidació de maèries optatives).
 • Haver aprovat el segon curs del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) amb dues matèries pendents com a màxim. S'hi inclouen els alumnes que, tot i haver cursat el 3r de BUP, no n'han superat totes les assignatures.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s'hagués accedit mitjançant una prova d'accés.

Per accedir al segon curs de batxillerat cal tenir algun dels requisits següents:

 • Haver accedit al segon curs de batxillerat LOGSE procedent d'una altra comunitat autònoma.
 • Estar en possessió del títol de Batxiller (BUP). S'hi inclouen els alumnes que, tot i haver cursat el COU, no n'han superat totes les assignatures.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic especialista de Formació professional de segon grau (FP2).
 • Haver superat l'últim curs d'especialitat d'Arts aplicades i Oficis artístics.
 • Haver superat el primer curs de batxillerat experimental.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!