Drets i Deures de l'Alumne
 
 
DECRET 266/1997, de 17 d'octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya.

La sistematització dels drets i deures dels alumnes dels centres docents no universitaris s'establí pel Decret 226/1990, de 4 de setembre, modificat pel Decret 302/1993, de 9 de desembre. La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, definí una nova estructura de les etapes del sistema educatiu, que s'estan implantant progressivament, i atorgà als centres un grau més alt de competències i de capacitat de decisió. La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació i l'avaluació i el govern dels centres docents, estableix una nova regulació dels òrgans de govern del centre d'acord amb les noves exigències de l'estructura i dels propòsits de participació i autonomia. Com a conseqüència d'aquestes lleis, el govern de la Generalitat de Catalunya ha elaborat nous reglaments orgànics per als centres docents públics d'educació infantil i primària, i per als d'educació secundaria i formació professional de grau superior. L'adaptació a la nova organització estructural i la necessitat d'incorporar aquelles millores que l'experiència d'aplicació dels anteriors decrets ha comportat, han conduït a una nova redacció del decret de drets i deures dels alumnes. La nova redacció no comporta cap alteració de la formulació dels drets i deures bàsics dels alumnes sinó que incorpora aquells aspectes nous estructurals i qüestions de procediment que milloren els aspectes educatius en la proposta de resolució dels possibles conflictes que es produeixin en els centres. Si bé s'hagués pogut optar, per aquesta raó, per una nova modificació del decret original de 1990, s'ha considerat més convenient integrar tots els articles en una norma única i derogar els anteriors. El nou Decret representa una millora en tot el que és el vessant educatiu del règim disciplinari dels centres docents. L'objectiu no és el de fer un catàleg de les conductes incorrectes o faltes i de les corresponents correccions o càstigs, sinó introduir els elements suficients perquè, dins del necessari marc d'objectivació de la correcta relació entre els membres de la comunitat educativa, es faciliti, en el cas de comportaments incorrectes dels alumnes, la presa de consciència de la incorrecció i es potenciï l'actitud de responsabilització en les actuacions futures. Al mateix temps, el Decret respecta els nous camps d'autonomia del centre i, en conseqüència, deixa que el reglament de règim interior de cada centre precisi i concreti la majoria de les qüestions procedimentals, tot que per ell mateix és un marc suficient per a les aplicacions pertinents en el supòsit que el centre no hagués usat les seves competències reguladores. Dins d'aquests principis que presideixen la redacció d'aquest Decret poden subratllar-se com a modificacions més importants en relació amb les normes anteriors les següents: S'ha introduït la distinció entre conductes contràries a les normes de convivència del centre i faltes. En el primer cas s'apliquen mesures correctores amb la necessària rapidesa de resposta per assegurar la seva eficàcia educativa. El segon terme es reserva per a les conductes greument perjudicials. En el segon cas se segueix un procediment disciplinari que s'ha alleugerit en els seus tràmits en relació amb l'anterior Decret. S'estableix també en el marc del consell escolar una comissió de convivència que agiliti el compliment de les finalitats del Decret, garantint la participació dels professors, pares i alumnes, si és el cas, amb l'objectiu d'educar, exercitant-la, la llibertat i la responsabilitat dels alumnes en les relacions amb els seus professors, amb els companys i amb la resta dels membres del centre docent. En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, d'acord amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de lo Comissió Jurídica Assessora, amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto:

TÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
1.1 Aquest Decret serà d'aplicació als alumnes dels centres docents de nivell no universitari de Catalunya.
1.2 No obstant això, els centres privats no sostinguts amb fons públics tindran autonomia per establir les seves normes de convivència de règim disciplinari i determinar l'òrgan al qual corresponguin les facultats disciplinàries. Les disposicions contingudes en el títol 3 d'aquest Decret constituiran el marc general d'aplicació en els esmentats centres.

Article 2
2.1 Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i dels ensenyaments que cursin.
2.2 L'exercici dels seus drets per part dels alumnes implicarà el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.

Article 3
Correspon a l'Administració educativa en general i als òrgans de govern dels centres docents en particular garantir en el seu respectiu àmbit d'actuació el correcte exercici i l'estricta observança dels drets i deures dels alumnes en els termes previstos en aquest Decret, com també la seva adequació a les finalitats de l'activitat educativa establertes a l'article 2 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

Article 4
Els òrgans de govern i de participació i el professorat dels centres adoptaran les mesures preventives necessàries, integrades en el marc del projecte educatiu del Centre i del seu funcionament habitual, per tal de garantir l'efectivitat dels drets dels alumnes i per impedir la comissió de fets contraris a les normes de convivència del centre. Amb aquesta finalitat es potenciarà la comunicació constant i directa amb l'alumnat i els seus pares o representants legals.

Article 5
En els centres docents sostinguts amb fons públics, el consell escolar avaluarà els resultats de l'aplicació de les normes de convivència del centre, n'analitzarà els problemes detectats en lo seva aplicació efectiva i proposarà l'adopció de les mesures a nivell de centres per solucionar aquests problemes. Article 6
El reglament de règim interior contindrà les normes de convivència del centre que concretaran el que disposa aquest Decret en relació amb els drets i deures dels alumnes, així com les altres normes sobre organització i participació en la vida del centre que es considerin necessàries.

TÍTOL 2
Dels drets i deures dels alumnes

CAPÍTOL 1
Dels drets dels alumnes

Article 7
7.1 Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.
7.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació dels estudiants haurà de comprendre:
a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.
b) La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes.
c) L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics.
d) La formació religiosa que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas dels alumnes menors d'edat, les dels seus pares o tutors, dins el marc legalment establert.
e) La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals.
f) La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.
g) El respecte i la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural.
h) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
i) L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques.

Article 8
8.1 Els alumnes tenen dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se'ls ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.
8.2 Els alumnes o els seus pares o tutors, en el cas que siguin menors d'edat, tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluació parcials o finals de cada curs.
8.3 Els alumnes o els seus pares o tutors podran reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un cicle o curs d'acord amb el procediment establert. Aquelles reclamacions hauran de fonamentar-se en alguna de les causes següents:
a) La inadequació del procés d'avaluació o d'algun dels seus elements en relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació i amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent.
b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

Article 9
9.1 Els alumnes tenen dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions.
9.2 En el marc de l'establert en la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, i en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, el dret a què es refereix l'apartat anterior es garanteix mitjançant:
a) La informació prèvia i completa als alumnes, i als seus pares o tutors si són menors d'edat, sobre el caràcter propi del centre en els supòsits en què hagi estat establert pels seus titulars.
b) L'elecció per part dels alumnes, o dels seus pares o tutors si són menors d'edat, de la formació religiosa o moral que estigui d'acord amb les seves creences o conviccions. Aquesta elecció en cap cas no podrà comportar un tracte discriminatori.
c) La impartició d'un ensenyament que exclogui tota manipulació ideològica o propagandística dels alumnes, sens perjudici del dret a la llibertat d'expressió.

Article 10
10.1 Els alumnes tenen dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal.
10.2 Els alumnes tenen el dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.
10.3 Els alumnes tenen dret a un ambient convivencial que fomenti el respecte entre els companys.
10.4 Els alumnes tenen dret a la reserva d'aquella informació de què disposi el centre docent, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d'informació de l'Administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic, sens perjudici de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l'alumne o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor

Article 11
Els alumnes tenen dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la legislació vigent.

Article 12
L'organització de la jornada de treball escolar es farà prenent en consideració, entre altres factors, l'edat, les propostes i els interessos dels alumnes, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat.

Article 13
13.1 Els centres docents sostinguts amb fons públics regularan mitjançant els corresponents reglaments de règim interior el sistema de representació dels grups d'alumnes mitjançant delegats i el funcionament d'un consell de delegats constituït pels delegats electes i els representants dels alumnes en el consell escolar del centre.
13.2 Els membres del consell de delegats podran conèixer i tindran dret a consultar la documentació del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a criteri del director del centre, sempre que no puguin afectar el dret a la intimitat de les persones, i no podran ser sancionats per l'exercici de les seves funcions.

Article 14
Els alumnes dels centres docents han de ser informats pels seus representants i pels de les associacions d'alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres docents. L'exercici d'aquest dret s'ajustarà al que estableix l'article següent.

Article 15
15.1 D'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, els alumnes tenen dret a reunir-se en el centre.
15.2 Els alumnes tenen dret a associar-se. Les associacions que constitueixin podran rebre ajuts d'acord amb la legislació vigent. Així mateix, tenen dret a constituir cooperatives d'ensenyament i d'escolars en els termes que preveu la legislació de cooperatives catalanes.
15.3 El reglament de règim interior establirà els mecanismes per tal de garantir l'exercici dels drets de reunió i associació previstos als apartats 1 i 2 d'aquest article.

Article 16
Els alumnes tenen dret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que d'acord amb els principis i drets constitucionals mereixen les persones.

Article 17
17.1 Els alumnes tenen dret a una orientació escolar i professional que respecti la seva llibertat de decisió d'acord amb les seves aptituds, els seus coneixements i les seves capacitats.
17.2 Per tal de fer efectiu el dret dels alumnes a l'orientació escolar i professional, els centres rebran suport adequat de l'Administració educativa, la qual podrà promoure a tal fi la cooperació amb altres administracions i institucions.

Article 18
18.1 Els alumnes tenen dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real.
18.2 L'Administració educativa garantirà aquest dret mitjançant l'establiment d'una política d'ajuts adequada i de polítiques educatives d'integració i d'educació especial.
18 3 L'Administració educativa articularà les mesures oportunes per tal de fer compatibles la continuació dels estudis i el servei militar o la prestació social substitutòria, en la mesura que aquests ho permetin.

Article 19
19.1 Els alumnes tenen dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos d'accident o de malaltia prolongada, els alumnes tindran dret a l'ajut que necessitin, ja sigui mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts necessaris per tal que l'accident o malaltia no suposin detriment del seu rendiment escolar.
19.2 L'Administració educativa establirà les condicions oportunes per tal que els alumnes que pateixin una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegin impossibilitats per continuar i finalitzar els estudis que estiguin cursant. Els alumnes que cursin nivells obligatoris tenen dret a rebre en aquests supòsits l'ajut necessari per tal d'assegurar el seu rendiment escolar.

Article 20
20.1 Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres docents que suposin una transgressió dels drets dels alumnes que estableix aquest Decret o del seu exercici, podran ser denunciades per aquests o els seus representants legals davant el director del centre i, en els supòsits de centres sostinguts amb fons públics, davant el consell escolar.
20.2 Amb l'audiència prèvia dels interessats i la consulta, si escau, al consell escolar, el director adoptarà les mesures adequades d'acord amb la normativa vigent.
20.3 Les denúncies també podran ser presentades davant la delegació territorial corresponent del Departament d'Ensenyament. Les resolucions podran ser objecte de recurs d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.

CAPÍTOL 2
Dels deures dels alumnes

Article 21
Els alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa.

Article 22
22.1 L'estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica.
22.2 Aquest deure general es concreto, entre altres, en les obligacions següents:
a) Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.
b) Realitzar les tasques encomanades pels professors en l'exercici de les seves funcions docents.
c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys.

Article 23
El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic dels alumnes s'estén a les obligacions següents:
a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la Comunitat educativa.
b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
c) Respectar el caràcter propi dels centres, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent.
d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre.
e) Complir el reglament de règim interior del centre.
f) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre.
g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la Comunitat educativa, per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de la tutoria i orientació i de la convivència en el centre.
h) Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes a que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

TÍTOL 3
De les normes de convivència i del règim disciplinari

CAPÍTOL 1
Principis generals

Article 24
24.1 Els alumnes no podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educació i en el cas de l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat, d'acord amb el que disposa l'article 38 del present Decret.
24.2 En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la dignitat personal de l'alumne.

Article 25
25.1 Els reglaments de règim interior dels centres determinaran les normes de convivència del centre i els mecanismes afavoridors de l'exercici dels drets dels alumnes, concretaran els seus deures i establiran les correccions que corresponguin per a les conductes contràries a les esmentades normes, que es regiran pel que disposa el capítol 2 del present títol.
25.2 Els reglaments de règim interior establiran, en el cas dels ensenyaments obligatoris, sistemes adequats de comunicació amb els pares o tutors sobre l'assistència a classe dels alumnes i les corresponents autoritzacions o justificacions per als casos d'inassistència.
25.3 Aquelles conductes dels alumnes que siguin greument perjudicials per a la convivència en el centre, i que es qualifiquen com a falta en el capítol 3, seran objecte de correcció pel consell escolar del centre, un cop instruït el corresponent expedient disciplinari, amb la imposició d'una de les sancions previstes en el mateix capítol 3.
25.4 El consell escolar del centre vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes. Per facilitar aquesta tasca es constituirà una comissió de convivència, composta per un nombre igual de professors/res, pares/mares i alumnes elegits entre els membres d'aquests sectors del consell escolar del centre i que serà presidida pel director del centre. En el cas dels centres d'educació primària, aquesta comissió serà formada per pares i professors. El reglament de règim interior de cada centre determinarà el nombre de representants, elecció i funcions d'aquesta comissió que, en tot cas, tindrà com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa aquest Decret.
25.5 En l'ensenyament secundari obligatori, el consell escolar podrà determinar si la inassistència a classe dels alumnes, per raons generals i comunicades prèviament pel consell de delegats, no ha de ser abjecte de correcció.
25.6 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de règim interior regularan les condicions en què la inassistència a classe dels alumnes, per raons generals i comunicades prèviament pel consell de delegats, no han de ser objecte de correcció.
25.7 Els centres garantiran el dret dels qui no desitgin secundar la inassistència a classe per raons generals i comunicades prèviament, a romandre en el centre degudament atesos.

Article 26
La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions que preveu aquest Decret haurà de ser proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, i contribuir en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

Article 27
Es podran corregir, d'acord amb el que disposa el present títol, els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades en aquest Decret com a falta, realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars. Igualment, podran corregir-se les actuacions de l'alumne que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

Article 28
Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les següents circumstàncies:
28.1 Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumne:
a) El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta incorrecta.
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.
c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre.
d) La falta d'intencionalitat.
28.2 Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne:
a) Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
b) Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats recentment al centre.
c) La premeditació i la reiteració.
d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

Article 29
Els consells escolars dels centres sostinguts amb fons públics vetllaran pel compliment efectiu de les mesures correctores i de les sancions.

CAPÍTOL 2
(Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores)

Article 30
30.1 Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.
e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d'aquest o de la comunitat educativa.
f) Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no constitueixi falta.
30.2 Els reglaments de règim interior podran concretar les conductes contràries a les normes de convivència del centre previstes a l'aparat anterior, sempre tenint en compte que aquestes no han de tenir la gravetat de les descrites al capítol 3 d'aquest títol III, i que han de respectar els drets dels alumnes així com el compliment dels deures previstos en aquest decret.

Article 31
31.1 Les mesures correctores que els reglaments de règim interior podran preveure per a les conductes contràries a les normes de convivència del centre són les següents:
a) Amonestació oral.
b) Compareixença immediata davant del cap d'estadis o del director del centre.
c) Privació del temps d'esbarjo.
d) Amonestació escrita per part del tutor de l'alumne, el cap d'estadis o director del centre. Si l'alumne és menor d'edat, caldrà que els pares o representats legals tinguin coneixement escrit de l'amonestació.
e) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.
f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim de 1 mes.
g) Canvi de grup de l'alumne per un període màxim d'una setmana.
h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne haurà de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.
31.2 La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres e), f) g) i h) de l'apartat anterior hauran de ser comunicades, de forma que en quedi constància, als pares o representants legals de l'alumne en el cas que aquest sigui menor d'edat.

Article 32
L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a:
a) Qualsevol professor del centre, escoltat l'alumne, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l'article anterior.
b) El professor tutor, el cap d'estudis o el director del centre, escoltat l'alumne, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l'article anterior.
c) El director del centre, o el cap d'estudis per delegació d'aquest, escoltat l'alumne, el tutor del curs i la comissió de convivència, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e, f, g) i h) de l'article anterior.

Article 33
De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 31.1, i amb explicació de quina és lo conducta de l'alumne que l'ha motivada.

Article 34
L'alumne, o els seu pares o tutors en el cas que sigui menor d'edat, podran reclamar en un termini no superior a 2 dies, contra les mesures correctores que se li hagin imposat, davant el director o, en el cas que hagi estat aquest òrgan el corrector, davant el consell escolar del centre.

Article 35
Les conductes contràries a les normes de convivència del centre prescriuran pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuran en el termini d'un mes des de la seva imposició.

CAPÍTOL 3
Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta i sancions.

Article 36
Es consideraran faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:
a) Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa.
b) L'agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa.
c) La suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.
d) El deteriorament greu, causat intencionadament, a les dependències del centre, del material d'aquests o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat.
e) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.
f) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.
g) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

Article 37
Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l'article anterior són les següents:
a) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a un mes.
b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.
c) Canvi de grup o classe de l'alumne.
d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no podrà ser inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies lectius, sense que això comporti lo pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació de realitzar determinats treballs acadèmics al domicili de l'alumne, en el supòsit de privació del dret d'assistència al centre.
e) Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic.
f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta.

Article 38
38.1 En el cas d'aplicar les sancions previstes als apartats e) i f) de l'article anterior a un alumne en edat d'escolaritat obligatòria, l'Administració educativa proporcionarà a l'alumne sancionat una plaça escolar en un altre centre docent per tal de garantir el seu dret a l'escolaritat.
38.2 Quan s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l'article anterior, el consell escolar del centre, a petició de l'alumne podrà aixecar la sanció, o acordar la readmissió de l'alumne, prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud.

Article 39
39.1 Les conductes que es descriuen a l'article 36 només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient en els termes previstos en aquest capítol.
39.2 Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es comunicarà pel director del centre al ministeri fiscal i a la delegació territorial d'Ensenyament corresponent. Això no és obstacle perquè continuï la tramitació de l'expedient fins a la seva resolució i imposició de la sanció, si escau.

Article 40
Correspondrà al consell escolar del centre imposar les sancions per a les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades coma falta en aquest capital 3.

Article 41
41.1 El director del centre és la persona competent per iniciar l'expedient per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa.
41.2 La iniciació de l'expedient s'haurà d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies, des del coneixement dels fets.

Article 42
L'escrit en el qual el director del centre inicia l'expedient haurà de contenir:
a) El nom i cognoms de l'alumne.
b) Els fets imputats.
c) La data en la qual es van realitzar els fets.
d) El nomenament d'instructor, què només podrà recaure sobre el personal docent del centre o pares membres del consell escolar, i, si s'escau per la complexitat de l'expedient, d'un secretari, que haurà de ser un professor del centre.

Article 43
43.1 La decisió d'inici de l'expedient s'haurà de notificar a l'instructor, a l'alumne, i als seus pares o representants legals quan aquest sigui menor d'edat.
43.2 Els alumnes, i els seus pares o representants legals si és menor d'edat, podran plantejar, davant el director la recusació de l'instructor nomenat, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient.
43.3 Només els que tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació.

Article 44
Quan siguin necessàries per a garantir el normal desenvolupament de les activitats del centre, en iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la instrucció, el director, a proposta, si s'escau, de l'instructor i escoltada la comissió de convivència, pot adaptar les mesures provisionals que consideri convenients, entre d'altres, el canvi provisional de grup de l'alumne, la suspensió temporal del dret d'assistència al centre, o determinades classes o activitats per un període màxim de cinc dies lectius. Les mesures adoptades seran comunicades al consell escolar, que les podrà revocar en qualsevol moment.

Article 45
45.1 L'instructor, un cop rebuda la notificació de nomenament, practicarà les actuacions que estimi pertinents per a l'esclariment dels fets així com la determinació de les persones responsables.
45.2 Una vegada instruït l'expedient, l'instructor formularà proposta de resolució la qual haurà de contenir:
a) Els fets imputats a l'expedient.
b) Les infraccions que aquests puguin constituir.
c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne amb especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir lo gravetat de l'actuació de l'alumne.
d) Les sancions aplicables.
e) L'especificació de la competència per resoldre del consell escolar.
45.3 Prèviament a la redacció de la proposta de resolució es practicarà, en el termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient es posarà de manifest per tal que l'alumne i els seus pares o representats legals si és menor d'edat puguin presentar al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.

Article 46
46.1 El consell escolar del centre dictarà resolució motivada la qual haurà de contenir:
a) Els fets que s'imputen a l'alumne.
b) Els fonaments jurídics en els quals es fonamenta la sanció.
c) El contingut de la sanció.
d) L'òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini d'interposició.
46.2 La resolució, que haurà de dictar-se en el termini màxim d'un mes des de la data d'inici de l'expedient, es notificarà a l'alumne i els seus pares o representats legals, si aquest és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies.
46.3 Contra les resolucions del consell escolar es podrà interposar recurs ordinari en el termini màxim d'un mes davant el delegat territorial corresponent. La resolució del recurs emesa pel delegat territorial serà notificada als interessats en el termini màxim de 10 dies.
46.4 Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició.

Article 47
Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions dels centres docents o al seu material o el sostreguin estan obligats a reparar el dany o a restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes en els termes previstos a la legislació vigent.

Article 48
Les infraccions tipificades al capital 3 del títol 3 del present Decret prescriuran pel transcurs d'un termini de tres mesos comptats a partir de lo seva comissió. Les sancions prescriuran en el termini de tres mesos des de la seva imposició.

Article 49
En cas d'error demostrat en la imposició de mesures correctores o de sancions, el centre farà pública la rectificació oportuna.

DISPOSICIONS ADICIONALS

-1 No obstant les previsions contingudes en aquest Decret, i d'acord amb el que estableix l'article 55 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, els centres privats concertats podran regular, mitjançant els seus reglaments de règim interior, sistemes de participació dels alumnes diferents als que disposen els articles 13, 14 25 d'aquest Decret.

-2 Les competències que s'atribueixen en aquest Decret al cap d'estudis seran realitzades en els centres privats sostinguts amb fons públics per les persones que es determinen en els seus respectius reglaments de règim interior.

-3 El que disposa aquest Decret s'aplicarà als alumnes que utilitzin el servei de residència amb les adaptacions que es regulin al reglament de règim interior del centre.

-4 Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació del present Decret els alumnes dels centres formatius inclosos dins les accions de formació professional ocupacional tendents a la inserció i reinserció laboral dels treballadors, així com els alumnes dels centres de formació d'adults municipals i privats autoritzats i els dels centres públics de formació d'adults la titularitat dels quals correspon al Departament de Benestar Social.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

-1 Els expedients disciplinaris iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret es tramitaran d'acord amb la normativa vigent en el moment en què es van inicial.

-2 Les disposicions contingudes en aquest Decret seran d'aplicació directa a partir de la seva entrada en vigor i, en el termini de sis mesos, els reglaments de règim interior vigents seran adaptats al que s'hi disposa i quedaran sense efectes en tot allò que s'hi oposin.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats el Decret 226/1990, de 4 de setembre, sobre drets i deures dels alumnes de nivell no universitari de Catalunya, així com el Decret 302/1993, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Decret 226/1990.

Barcelona, 17 d'octubre de 1997

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d'Ensenyament