Modificació de Drets i Deures
 
 

DECRET 221/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica el Decret 266/1997, de 17 d'octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya.

El Decret 266/1997, de 17 d'octubre, regula els drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya.

Transcorreguts tres anys des de la seva entrada en vigor, convé modificar-ne parcialment el contingut per tal d'aconseguir una major concreció en l'exercici del dret de reunió dels alumnes en determinades circumstàncies, així com permetre als directors dels centres ampliar la durada de les mesures cautelars que calgui adoptar per protegir, a l'ensems, el normal desenvolupament de les activitats ordinàries dels centres docents i el dret de l'alumne a l'educació, en casos excepcionals, en què convingui privar temporalment i limitada l'assistència a classe d'algun alumne de conducta greument pertorbadora de la convivència.

Per tal d'assolir l'acompliment d'aquestes dues finalitats es dóna una nova redacció als articles 15.3, 37.d), 44 i 46.3 del Decret 266/1997, de 17 d'octubre.

El Decret, a més, fixa un termini de sis mesos per adaptar els reglaments de règim interior al que s'hi disposa, i que als expedients disciplinaris iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor els serà d'aplicació la normativa vigent en el moment en què es van iniciar.

En virtut d'això, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants dels treballadors, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d'Ensenyament i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto:

Article 1

Es modifica l'apartat tercer de l'article 15 del Decret 266/1997, de 17 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"15.3 El reglament de règim interior establirà les previsions adequades per tal de garantir l'exercici dels drets de reunió i associació previstos als apartats 1 i 2 d'aquest article. La reglamentació del dret de reunió haurà de permetre l'agilitat del procés la qual, per tant, no podrà incloure procediments d'autorització prèvia que dificultin l'exercici d'aquest dret i preveurà la possibilitat que determinades reunions s'efectuïn en horari lectiu, especialment les reunions dels delegats i delegades de curs. Els centres docents vetllaran perquè s'estableixi un horari de reunions dels representants de l'alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets."

Article 2

Es modifica el punt d) de l'article 37 del Decret 266/1997, de 17 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre, en el supòsit de suspensió del dret d'assistència. El centre, mitjançant el tutor o tutora, lliurarà a l'alumne o l'alumna un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua."

Article 3

Es modifica l'article 44 del Decret 266/1997, de 17 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"44.1 Quan siguin necessàries per garantir el normal desenvolupament de les activitats del centre, en iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la instrucció, el director o directora, a proposta de l'instructor o la instructora i escoltada la comissió de convivència, pot adoptar com a mesures provisionals el canvi provisional de grup de l'alumne o l'alumna o la suspensió temporal del dret d'assistència al centre, a determinades classes o a determinades activitats per un període màxim de cinc dies lectius. El centre, mitjançant el tutor o tutora, lliurarà a l'alumne o l'alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. Les mesures adoptades seran comunicades al consell escolar, que les podrà revocar en qualsevol moment."

"44.2 En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets efectuada per l'instructor o la instructora, el director o directora, de manera molt excepcional tenint en compte la pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, podrà prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius. El centre, mitjançant el tutor o tutora, lliurarà a l'alumne o l'alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. Per a l'allargament del període de suspensió temporal més enllà dels cinc dies lectius, caldrà l'aprovació del consell escolar."

"44.3 El que l'apartat d) de l'article 37 d'aquest Decret estableix en relació amb el dret a l'avaluació contínua i l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre s'aplicarà també en el cas d'aquesta suspensió temporal."

Article 4

Es modifica l'apartat 3 de l'article 46 del Decret 266/1997, de 17 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"46.3 Contra les resolucions del consell escolar dels centres docents públics es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el delegat territorial corresponent, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Contra les resolucions del consell escolar o òrgan competent dels centres privats es podrà presentar reclamació davant l'esmentat delegat territorial en el termini de cinc dies, la qual s'haurà de resoldre i notificar en el mateix termini, i contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el director o directora general de Centres Docents."

Disposicions transitòries

—1 En el termini de sis mesos comptats a partir de la publicació d'aquest Decret, els reglaments de règim interior en vigor seran adaptats al que s'hi disposa i quedaran sense efectes en tot el que s'hi oposin.

—2 Als expedients disciplinaris iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret els serà d'aplicació la normativa vigent en el moment en què es van iniciar.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de juny de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d'Ensenyament