EFECTES DEL MAGNETISME
 
CAMP MAGNÈTIC

L’any 1600, William Gilbert va estudiar la regió pròxima a un imant utilitzant una petita brúixola. D’aquesta manera va descobrir que els imants creen un camp magnètic al seu voltant.

 

OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta experiència és posar de manifest les línies del camp magnètic degudes a un imant recte.

   
   

MATERIAL

  • Imant

  • Llimadures de ferro

  • Cartolina

 

DESENVOLUPAMENT

  • Col·loquem a sota de la cartolina un imant recte.
  • Escampem les llimadures de ferro sobre la cartolina.
  • Amb la mà les distribuïm per la zona dels voltants de l’imant.
 

OBSERVACIONS

Les línies que podem observar gràcies a les llimadures de ferro són les línies del camp magnètic.

Podem apreciar que la major concentració de línies de força està a prop dels pols, on és major la intensitat de camp.
 

EXPLICACIÓ

Les interaccions magnètiques, igual que les gravitatòries o les elèctriques, són forces a distància. Al voltant dels imants, o de les cargues elèctriques en moviment, es crea un camp de forces que s’anomena camp magnètic.

El camp magnètic es pot estudiar a partir del concepte de les línies de força, exposat per Faraday l’any 1831. Les propietats de les línies de força són les següents:
  • Les línies de força entren pel pol sud i surten pel pol nord.
  • Les línies no s’interrompen ni es creuen en cap moment, són línies tancades.
  • La quantitat de línies en un punt és proporcional a la intensitat del camp en aquest punt.
  • La recta tangent a la línia de camp en un punt indica la direcció del camp magnètic en aquest punt.

L’orientació de les llimadures de ferro ens permet fer-nos una idea de com és la direcció del camp magnètic i la seva intensitat, que és major on hi ha més concentració de llimadures.

Al sistema internacional (SI) la unitat per expressar la intensitat del camp magnètic es el Tesla (T). Va ser definida l’any 1960, en honor a l’inventor, científic i enginyer elèctric Nikola Tesla.

 
ALTRES EXPERIÈNCIES