EXPERIÈNCIES D'ELECTROMAGNETISME
 
BOBINA A L'INTERIOR D'UN CAMP MAGNÈTIC
 
OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta experiència és veure com actua una bobina quan està a l’interior d’un camp magnètic creat per un imant de ferradura.

 

MATERIAL

 • 1 Pila 4,5 V

 • Cables conductors

 • Bombeta

 • Polsador

 • Bobina giratòria

 • Suport (nou, base)

 • Imant de ferradura

 • 2 suports aïlladors

 • Pinces

 
DESENVOLUPAMENT
 • Muntem el circuit elèctric tal i com s’indica a la imatge. Hem de procurar que la bobina quedi a l’interior del camp magnètic de l’imant de ferradura, preferiblement en la zona dels seus pols.
 • Primerament és convenient tenir en compte quin és el sentit del corrent.
 • Prement el polsador, tanquem el circuit, i observem què li succeeix a la bobina.
 • Invertim el sentit del corrent, canviant la polaritat de la pila.
 • Fem passar corrent i tornem a observar què li succeeix a la bobina aquesta vegada.
OBSERVACIONS

Quan fem passar corrent la primera vegada observem que la bobina gira en sentit antihorari, i la segona vegada, en canviar la polaritat, gira en sentit horari. A més a més, la bobina tendeix a col·locar-se perpendicularment al camp magnètic de l’imant de ferradura les dues vegades.

 
EXPLICACIÓ

Amb aquesta pràctica posem de manifest una vegada més l’experiència d’Oersted, i a més, podem observar com interaccionen els camps magnètics de la bobina i de l’imant.

 

ACCIÓ DEL CAMP MAGNÈTIC D'UN IMANT SOBRE UNA ESPIRA O SOBRE UNA BOBINA

Per visualitzar-ho millor, en comptes d’explicar com interacciona una bobina ho faré a partir d’una espira.

Situem una espira de dimensions a x b, a l’interior d’un camp magnètic uniforme (fig. a). Quan fem passar corrent elèctric, aquesta se sotmet a l’acció del camp magnètic i hi actuen les forces que veiem dibuixades.

Les que actuen sobre els costats horitzontals a i a’ (M i M’) són iguals i oposades, per tant, s’anul·len entre elles. Però les que actuen als costats verticals b i b’ (F i F’), tot i que són iguals, no es neutralitzen sinó que provoquen un moviment de rotació al voltant del seu eix.

En el moment en què el pla de l’espira és perpendicular al camp, les forces F i F’ s’anul·len (fig. b).

 

 

Aquesta explicació donada per una espira serveix igual per una bobina.

 

 
ALTRES EXPERIÈNCIES D'ELECTROMAGNETISME