EXPERIÈNCIES D'ELECTROMAGNETISME
 
CAMP MAGNÈTIC D'UN CONDUCTOR RECTILINI
 
OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta experiència és observar el sentit del camp magnètic que genera el corrent elèctric quan passa a través d’un conductor rectilini.

MATERIAL

 

 • 1 pila 4,5 V

 • Cables conductors

 • Polsador

 • Suport

 • Nou

 • Cartolina

 • Fil de coure

 • 2 brúixoles

 • 2 suports aïlladors

 

 

DESENVOLUPAMENT
 • Muntem el circuit elèctric com a la imatge.
 • Premem el polsador, i observem què els hi passa a les brúixoles.
 • Invertim el sentit del corrent, canviant la polaritat de la pila.
 • En fer passar corrent, observem què els hi passa a les brúixoles.
 
OBSERVACIONS

La primera vegada que fem passar corrent, segons el sentit convencional, el corrent va cap a baix. La brúixola de l’esquerra gira en sentit antihorari i en canvi, la de la dreta gira en sentit horari.

En canviar la polaritat de la pila, el sentit del corrent va cap amunt i observem que el sentit de gir de les brúixoles s’inverteix.

 
EXPLICACIÓ

Amb aquesta experiència comprovem dos fenòmens: en primer lloc es posa de manifest l’experiència d’Oersted, la qual comprova que un corrent elèctric sempre porta associat un camp magnètic. En segon lloc ens permet observar quin és el sentit del camp magnètic generat per un corrent elèctric rectilini.

Amb la regla de la mà dreta podem esbrinar quin és el sentit del camp magnètic. Amb la mà dreta envoltem el fil pel qual circula corrent. El dit polze ens indica quin és el sentit del corrent. Els altres dits de la mà ens indiquen el sentit del camp magnètic.

CAMP MAGNÈTIC CREAT PER UN CORRENT ELÈCTRIC. LLEI DE BIOT I SAVART

L’any 1820, els físics francesos Jean Baptiste Biot i Félix Savart formulen la llei que permet calcular la intensitat de camp magnètic creat per un corrent rectilini i indefinit.

Biot i Savart van establir que la intensitat del camp magnètic creat per un corrent elèctric rectilini en un punt situat a les seves proximitats té les següents característiques:

 • És perpendicular al conductor.

 • És directament proporcional a la intensitat del corrent.

 • És inversament proporcional a la distància del punt al corrent.

 • Depèn del medi en què es desenvolupi el camp.

B: Intensitat del camp magnètic, es mesura amb tesles (T)

µo: permeabilitat magnètica

I: intensitat del corrent elèctric

r: distància del punt al conductor

 
ALTRES EXPERIÈNCIES D'ELECTROMAGNETISME