EXPERIÈNCIES D'ELECTROMAGNETISME
 
FORÇA DE LAPLACE
 
OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta experiència és demostrar la primera llei de Laplace i determinar les característiques de la força que té lloc sobre una vareta movible.

MATERIAL

 • Font d’alimentació

 • Cables conductors

 • Imant de ferradura

 • Vareta lliure de material conductor

 • Rail de Laplace

 
DESENVOLUPAMENT
 • Muntem el circuit com es mostra a la imatge. La vareta lliure hem de col·locar-la propera als pols de l’imant de ferradura ja que és on el seu camp magnètic actua amb més intensitat.
 • Fem passar corrent i observem.
 • Canviem el sentit del camp magnètic de l’imant de ferradura (girant-lo).
 • Observem què succeeix quan fem passar corrent.
 • Invertim el sentit del corrent, canviant la polaritat de la pila.
 • Observem què passa aquesta vegada quan tanquem el circuit.
 • Invertim una altra vegada el sentit del camp magnètic de l’imant.
 • Al fer passar corrent observem què passa
 
OBSERVACIONS

En aquesta experiència observem quatre casos diferents:

PRIMER CAS

El sentit del corrent és antihorari i el sentit del camp magnètic va cap a baix. En fer passar corrent la vareta es desplaça cap a la vostra esquerra.

SEGON CAS

El sentit del corrent és antihorari i el sentit del camp magnètic va cap amunt. En fer passar corrent la vareta es desplaça cap a la vostra dreta.

TERCER CAS

El sentit del corrent és horari i el sentit del camp magnètic de l’imant va cap a baix. Al fer passar corrent la vareta es desplaça cap a la vostra dreta.

QUART CAS

El sentit del corrent és horari i el del camp magnètic és ascendent. Al fer passar corrent la vareta es desplaça cap a la vostra esquerra.

 

Als esquemes:

  • Les fletxes grogues indiquen el sentit del corrent.
  • La fletxa blanca indica el sentit del camp magnètic, que sempre va del pol nord (N) al pol sud (S).
  • La fletxa verda F representa la força que sent la vareta i la direcció cap a on es desplaça.
 
EXPLICACIÓ

 

Primera Llei de Laplace:

Un conductor rectilini de longitud L recorregut per una intensitat de corrent I, al si d’un camp magnètic uniforme d’intensitat B, experimenta una força F definida per l’expressió següent:

φ és l’angle format pel conductor (considerant el sentit del corrent) i B el vector intensitat del camp magnètic.

 

Utilitzem aquesta fórmula quan φ és igual a 90º, és a dir, quan el sentit del corrent està en un pla perpendicular al de la intensitat del camp magnètic.

Amb aquestes expressions podem deduir les propietats d’aquesta força:

 • Direcció: és perpendicular al pla format pel conductor i el camp magnètic B.
 • Sentit: es pot determinar amb la mà dreta. Tanquem tots els dits, excepte el polze, pel camí més curt de L a B. El dit polze indica el sentit de la força F.

 • Mòdul: el determinem a partir de les fórmules anteriors.
 
ALTRES EXPERIÈNCIES D'ELECTROMAGNETISME