EXPERIÈNCIES D'ELECTROMAGNETISME
 
EXPERIÈNCIA D'OERSTED
 
OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta experiència és comprovar l’experiment d’Oersted, és a dir, la desviació d’una agulla magnètica situada a les proximitats d’un conductor elèctric pel qual passa corrent continu.

 

MATERIAL

  • Pila 4,5 V

  • Cables conductors

 

  • Agulla imantada orientada nord-sud (brúixola)

  • Polsador

 
DESENVOLUPAMENT
  • Muntem el circuit elèctric, tal i com s’indica a la imatge. Per sobre de l’agulla imantada hem de posar un conductor per on circuli el corrent.
  • Observem què li succeeix a l’agulla magnètica quan fem passar corrent.
  • Invertim el sentit del corrent en el circuit, canviant la polaritat de la pila.
  • Observem què succeeix en aquest cas quan fem passar corrent pel circuit
 
OBSERVACIONS

En el primer cas que fem passar corrent, observem que l’agulla es desvia de la seva posició inicial oscil·lant entre les posicions perpendicular i paral·lela al conductor.

En invertir el sentit del corrent observem que l’agulla es desvia en sentit contrari que la vegada anterior. Quan deixem de fer passar corrent, l’agulla torna a orientar-se en la posició nord-sud.

 
EXPLICACIÓ

L’experiment d’Oersted va posar de manifest, per primera vegada, que existia una connexió entre els fenòmens elèctrics i magnètics.

La brúixola s’orienta influenciada per un camp magnètic que es crea quan passa corrent pel conductor. Quan invertim els pols de la font d’alimentació, canviant així el sentit del corrent elèctric, la brúixola gira en sentit oposat.

Així es va demostrar que un conductor elèctric pel qual circula corrent elèctric crea al seu voltant un camp magnètic.

Per determinar el sentit en el qual girarà l’agulla podem utilitzar la regla de la mà dreta. Situem la mà dreta sobre el conductor que està a sobre de la brúixola, de manera que el corrent vagi en el sentit “del canell als dits”, l’agulla es desviarà en el sentit del dit polze desplegat.

Aquest experiment demostra que la desviació de la brúixola augmenta amb la intensitat del corrent i disminueix quan augmenta la distància del conductor amb la brúixola.

Amb aquesta experiència es posen de manifest dues conclusions: la primera que el corrent elèctric porta associat un camp magnètic, i la segona, que la polaritat del camp magnètic depèn del sentit del corrent.
 
 
ALTRES EXPERIÈNCIES D'ELECTROMAGNETISME