EFECTES DEL MAGNETISME

Força d'atracció i repulsió dels imants

Desviació d'una agulla magnètica
Clip que levita

Experiènica d'Oersted

Força de Laplace

Camp magnètic d'un conductor rectilini

Camp magnètic a una bobina

Bobina a l'interior d'un camp magnètic

Electroimant

Motor elèctric

Timbre elèctric de corrent continu

Timbre elèctric de corrent altern

portada