Logo IES ITACA

AMPA: En aquesta pàgina trobareu informació referida a l'AMPA, Associació de Pares i Mares d'Alumnes, de l'IES Ítaca. Així mateix intentarem posar els comunicats a famílies de l'AMPA en aquesta mateixa pàgina. També hi posarem dades sobre les diferents activitats que realitza.

AMPA:
#


L'Associació de pares i mares d'alumnes de l'IES ÍTACA es va inaugurar l'any 96-97 coincidint amb l'obertura de l'institut, es tracta d'una associació lliure en la qual els membres es presenten voluntaris per partircipar-hi activament, els diferents càrrecs que hi ha es trien utilitzant sufragis. Es manté en contacte amb els diferents òrgans de govern de l'institut (com el Consell Escolar) hi col·laboren de forma recíproca amb activitats, festes culturals i sortides que es fan al centre durant el curs.

Es reuneix en assemblea a l'inici del curs on s'acorda el pressupost, les activitats extraescolars i una vegada més a final de curs és dóna el balanç. Així mateix, si sorgeixen temes d'importància es convoca assemblea extraordinària dels socis per tal d'erradicar el problema o prendre decisions.

Les activitats extraescolars que realitza actualment són: Natació i Anglès.

Inicialment va començar amb una junta de tretze membres. Actualment consta de quatre membres amb els següents càrrecs:

Presidenta : Manoli Segovia Ruf
Vicepresidenta: Josefa Márquez Ramírez
Tresorera : Magda López Soriano
Secretaria : Conchi Castillo Balaguer

L'AMPA compta amb 380 socis actualment. Per fer-se'n soci s'ha de pagar una quota anual de 9€ per família, per a més informació acudiu a l'oficina de l'AMPA. Abonar-se representa els següents avantatges:

- Participar a activitats extraescolars que prepara l'AMPA.
- Descompte del 12% al comprar llibres de text de les matèries de l'institut.
- Representar els socis en diferents àmbits educatius.

L'Horari de la junta de l'AMPA per a l'atenció al soci, és de 16 a 18 hores, els dimarts.

 

#
LINKS D'INTERÉS:

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:


Pàgina web de Sant Boi de Llobregat i de l'Ajuntament de Sant Boi:


Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC):


Altres Treballs de Recerca: Web Institut

Aquesta pàgina està creada per a resolucions de 800x600 o més grans.
Última actualització el dia 12-Oct-2003

CONTINGUT WEB:

[TANCAR FINESTRA]

IES ÍTACA 2002-2003 © . Creada per RiNGoZ . Web de l'Institut presentada com a Treball de Recerca de la temporada 02-03. Els Drets de publicació recauen en l'institut i els seus organismes amb ple consentiment d'aquest mateix.