Equip directiu

La Junta Directiva s'ocupa de la direcció, gestió i organització de l'institut i vetlla per l'aplicació del Projecte Educatiu del centre i pel compliment de la normativa vigent.

Presideix la Junta Directiva el director, que impulsa i coordina les diferents tasques organitzatives, pedagògiques i administratives. Al Cap d'Estudis correspon l'organització, coordinació i seguiment de les activitats escolars: elaboració del horaris, distribució de grups i espais, temes disciplinaris...

La Coordinadora Pedagògica atén les qüestions relacionades amb el desenvolupament curricular i amb les metodologies d'aprenentatge (programacions, adaptacions curriculars) i coordina l'acció tutorial i els equips de professors.

El Secretari, per últim, s'ocupa de la gestió administrativa i econòmica del centre.

Els membres de la Junta Directiva actual són:

Director José Antonio Armario García
Cap d'estudis Baltasar Salvà Siquier
Coordinadora pedagògica Esther Rodríguez Escandell
Secretari Joan Ramon Varela i Puig

puja


inici Ajuntament de Badalona