25č anniversari
 
CURRÍCULUM DE L’ EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

El Currículum consta de matèries que poden ser comunes, optatives o alternatives a la religió (obligatòries per a tots aquells que no fan religió). Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat. Les matèries optatives estan organitzades per oferir un suport a l'alumnat que ho necessiti o per millorar en general la comprensió i expressió de l'alumnat.

Assignacions horàries de 1r a 3r d'ESO

Matèria 1r 2n 3r
Llengua catalana i literatura 3 4* 3
Llengua castellana i literatura 3 4* 3
Llengua estrangera(anglès) 4* 3 3
Matemàtiques 3 3 3
Ciències de la naturalesa 3 3 5*
Ciències socials, geografia i història 3 3 3
Educació física 2 2 2
Música 3 - 1
Educació visual i plàstica - 3 1
Tecnologia 3* 2 2
Educació per a la ciutadania - - 1
Religió / Activitat alternativa 2 2* 2*
Tutoria 1 1 1
Matèries optatives - - -

* L'objectiu de les matèries optatives, les quals s'han integrat en el currículum de 1r a 3r d'ESO, és reforçar les matèries bàsiques (matemàtiques i llengües), essencials en qualsevol aprenentatge posterior.

Alternativament a la religió s'ofereix francès, tècniques d'estudi, habilitats socials, lectura, teatre i d'altres.

Al llarg de cada curs, es duu a terme un Treball de Síntesi, que té per objectiu aplicar els conceptes i els procediments apresos al llarg del curs. Els Treballs de Síntesi de 1r i 2n d’ ESO es realitzen parcialment fora del centre, en una casa de colònies, amb unes activitats dissenyades i dirigides per l’equip docent. La part de treball que fem a fora del centre té una durada de tres dies.

Assignacions horàries de 4rt d'ESO

Matèria 4rt
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera (anglès) 3
Matemàtiques 3
Ciències socials, geografia i història 3
Educació eticocívica 1
Educació física 2
Projecte de recerca 1
Religió / Activitats alternatives 1
Tutoria 1
Matèries optatives específiques 3x3

El centre ofereix les següents matèries optatives específiques: Biologia i geologia, Física i química, Educació visual i plàstica, Música, Tecnologia, Informàtica, Llatí i Francès. Aquestes opcions representen una presa de contacte amb diferents aspectes del coneixement perquè l'alumnat es pugui orientar en la seva tria de futurs estudis o professions. L'alumnat en tria tres en funció del Batxillerat o del Cicle Formatiu que vulgui realitzar.

Aquest curs 2010-2011 el projecte de recerca es realitzarà durant cinc dies del mes de juny. Aquesta compactació ens permet assignar durant el curs una hora més, en total quatre, a la matèria de Matemàtiques.

AGRUPACIÓ DE L'ALUMNAT

En les tres línies de 1r d'ESO, la distribució de l'alumnat es fa d'acord amb les informacions i recomanacions rebudes de les escoles de procedència, sense fer agrupacions per nivell de coneixement. En alguns nivells es forma un grup reduït per a l'alumnat amb dificultats específiques d'aprenentage en les matèries de català, castellà i matemàtiques. Aquestes agrupacions es poden modificar i/o reorganitzar en els cursos posteriors, en funció de les característiques de cada promoció.

Existeix, també, la possibilitat d'una adaptació curricular individualitzada per a aquells alumnes que ho necessitin.


DESDOBLAMENT DEL GRUP D’ALUMNES PER A DETERMINADES MATÈRIES

En les matèries de Tecnologia, Ciències Experimentals (Física i Química i Ciències Naturals) i Anglès es desdobla el grup una hora a la setmana. Aquesta ràtio reduïda permet l'accés al Laboratori o a l’Aula de Tecnologia i una atenció més individualitzada.

AULES COMUNES I AULES ESPECÍFIQUES

Cada grup té aula pròpia, que és on es desenvolupen les matèries comunes. Les matèries optatives, que reuneixen alumnat de diferents grups, s’imparteixen segons les necessitats de cada cas i en d’altres espais del centre.

Algunes matèries tenen aules específiques: Laboratori de Ciències Naturals i Física i Química, Aula de Tecnologia, Aula de Plàstica i Música i el Gimnàs.

EQUIP DE PROFESSORAT

Cada matèria comuna és impartida per professorat especialista d’aquella àrea. A1r i 2n d’ ESO s'intenta que l’alumnat tingui durant més hores el mateix professor/a, amb l’objectiu de reforçar els hàbits de treball i l’acció tutorial. El professorat que imparteix les matèries comunes constitueix l’equip docent del grup.L’equip docent es reuneix periòdicament al llarg del mes i comenta diferents qüestions relacionades amb l’aprenentatge, els hàbits i la dinàmica del seu grup.

 

ORIENTACIÓ TUTORIAL

Creiem que l’orientació tutorial és molt important en tota l’ESO ja que és l’etapa en què es desenvolupa l’adolescència. En el cas de primer d’ESO, cal afegir-hi el fet que és el primer contacte amb l’Institut i representa, en la major part dels casos, el primer gran canvi en l’àmbit escolar.

Per això, el pla d’acció tutorial té com a objectius fonamentals:

  • La integració de l’alumne en el centre i en el grup classe.

  • L’orientació acadèmica i professional.
  • La formació integral de l’alumne.

Cada grup té una hora de tutoria setmanal i també hi ha un reforç dels hàbits d’aprenentatge i comportament des de cada matèria, mitjançant tècniques comunes de treball. Cal recordar que l’organització general del centre exigeix el compliment d’un conjunt de normes de comportament i convivència.

Aquesta acció tutorial es concreta en una relació individualitzada entre alumne i tutor, la qual cosa comporta un nombre mínim de quatre entrevistes personals a l’any. Igualment hi ha una relació periòdica amb les famílies. L’orientació en l’elecció de les matèries optatives es fa amb la col·laboració de la família.

A començament de curs, hi ha una acollida específica per a l'alumnat nou que té com a objectiu facilitar-ne la integració en el centre. La primera setmana de curs es fa una reunió amb les famílies de l’alumnat de 1r d’ ESO, on s'informa del funcionament general. A finals d’octubre, hi ha una altra reunió de les famílies amb el tutor o la tutora del grup classe per tal d’analitzar la marxa del grup.

MARC HORARI DE L’ESO

Dilluns, dimarts i dijous, les classes s’imparteixen entre les 8:30 i les 18 hores; dimecres i divendres entre les 8:30 i les 14 h.

El descans per dinar és de 14:00h a 16:00h.

El divendres tots els alumnes de la ESO comencen les classes a les 9:30h excepte els que han estat castigats durant la setmana, que han de venir a les 8:30h.

PERMANÈNCIA EN EL CENTRE I A L’HORA DE L’ESBARJO.

L’alumnat d'ESO no pot sortir del centre durant el seu horari lectiu. Així doncs, si cal sortir per alguna raó, cal que portin un justificant signat per la família. Quan falta un professor/a, és substituït pel professorat de guàrdia.

A l’hora de l’esbarjo, tots els alumnes d'ESO poden estar a les pistes interiors o al pati. En cap cas podran sortir al carrer.

FALTES D’ASSISTÈNCIA.

Es passa llista a totes les classes i es truca per telèfon a les famílies al llarg de la setmana per informar-les de les faltes d’assistència. Les faltes s’han de justificar per escrit a secretaria, o bé telefònicament. D’altra banda, cada 10 hores de falta injustificades la família rep, per escrit, un recordatori d’alerta sobre aquesta qüestió.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SORTIDES

Celebrem una sèrie de festes tradicionals com ara Nadal, Carnestoltes i, de manera especial, la Diada de Sant Jordi, en què té lloc un concert en viu a càrrec de professorat i alumnat del Centre. Durant el curs 2010-2011, i degut a que el dia de Sant Jordi és Setmana Santa, es reorganitzaran les activitats culturals.

A començament de curs es programen totes les sortides, tant de les diferents matèries com de tutoria (teatres, museus, activitats esportives, treballs de síntesi i d'altres).

 


puja


inici Ajuntament de Badalona