Activitats d'avaluacio i autoavaluació
programació de les aplicacions: Mari Bajo - Arcadi Cirera
 
 
  Física
força gravitatòria i elèctrica
Primer trimestre
força gravitatòria. Aplicació aleatoria amb avaluació formativa
força gravitatòria 2
força gravitatòria 3
força elèctrica i gravitatòria
preparació exàmen 1
preparació exàmen 2
Moviment rectilini uniforme (MRU)
mru amb velocitat positiva (pissarra - gràfiques)
mru amb velocitat negativa (pissarra - gràfiques)
persecució de dos mòbils amb velocitat constant (pissarra - gràfiques)
Càlcul de la distància recorreguda per un mòbil (desplaçament)
Càlcul del temps que trigarà un mòbil en recórrer una distància (desplaçament)
Càlcul de la velocitat d'un mòbil
Càlcul de la posició final d'un mòbil desprès d'un temps amb velocitat positiva
Càlcul de la posició final d'un mòbil desprès d'un temps amb velocitat negativa
Càlcul del temps i lloc de trobada de dos mòbils
Persecució de dos mòbils amb velocitat positiva. Càlcul del temps i lloc de trobada
Persecució de dos mòbils amb velocitat negativa. Càlcul del temps i lloc de trobada
Exàmen MRU (novembre 2005)
Exàmen MRU (CA) (novembre 2005)
FisLab.net de Tavi Casellas. Exercicis
Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)
MRUA. Simulació i gràfiques (pissarra)
Càlcul de la velocitat i del desplaçament
Càlcul de l'acceleració i del desplaçament
Càlcul del temps i de l'acceleració
Exàmen MRUA (decembre 2005)
Exàmen MRU/MRUA - CA (decembre 2005)
Segon trimestre
Caiguda lliure. Càlcul de la velocitat final quan la velocitat inicial és positiva
Caiguda lliure. Càlcul de la velocitat final quan la velocitat inicial és negativa
Caiguda lliure. Càlcul de la velocitat final quan la velocitat inicial és positiva o negativa
Caiguda lliure. Càlcul de la velocitat inicial. Dades (temps i desplaçament)
Llançament vertical
Càlcul de la profuncitat d'un pou tenint en compte la velociat del so
Exàmen caiguda lliure. Llançament vertical
EDU 365 (MRUA)
Força i moviment
 
Càlcul de l'acceleració d'un cos sense fregament i amb fregament
Càlcul de l'acceleració d'un cos i de la distància recorreguda, amb fregament
Càlcul de la força que fa el motor d'un cotxe
Càlcul de la força de frenada d'un cotxe
La pressió i els líquids
 
Màquines hidràuliques. Principi de Pascal
Càlcul de la pressió hidrostàtica (p = d.g.h)
Càlcul de la pressió total (hidrostàtica + atmosfèrica) 1
Càlcul de la pressió total (hidrostàtica + atmosfèrica) 2
Empenyiment i flotació. Principi d'Arquimedes (E = dlíquid.V.g)
Generadors de deures personalitzats
 
MRU (primer trimestre)
Força i moviment
MRUA (primer trimestre)
La pressió i els líquids
Tercer trimestre
Química
àtoms i elements
taula periòdica
configuració electrònica
generador: generador d'exercicis de configuració electrònica
formulació òxids 1
formulació òxids 2
formulació òxids 3
formulació òxids 4
formulació òxids 5
formulació òxids 6
formulació òxids ( resum)
formulació 4t ESO (diatòmics)
generador: generador de formulació
repàs exàmen
Les reaccions químiques
generador: generador d'exercicis de estequiometria (reacció química)
La matèria
concentració d'una dissolució aquosa en % en massa
massa de solut per preparar una dissolució aquosa en g/l
concentració d'una dissolució en % en volum
concentració d'alcohol de les begudes alcohòliques % en volum
quantitat de sal sense dissoldre
càlcul de la solubilitat d'una sal (g solut/100 g d'aigua)
% en pes d'una solució saturada
generador: Generador d'exercicis de concentració
dissolucions 1 (afegir aigua a una dissolució i calcular la nova concentració resultant) 1 litre de dissolució
dissolucions 2 (calcular la quantitat d'una dissolució per obtenir una altre de concentració diferent) 1 litre de dissolució
dissolucions 3 (afegir aigua a una dissolució i calcular la nova concentració resultant)
dissolucions 4 (calcular la quantitat d'una dissolució per obtenir una altre de concentració diferent)
generador: Generador d'exercicis de dissolucions (concentració)
  generador de formulació penjat en la www.xtec.net/ieslamallola i avaluat en phobos
  generador de formulació penjat en el phobos i avaluat al phobos
   

física. Prefixos del sistema internacional (SI). Batxillerat
múltiples 1 novetat
múltiples 2 novetat
múltiples 3 novetat
submúltiples 1 novetat
submúltiples 2 novetat