L'ESO

CURRÍCULUM LOE

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
MATÈRIES
 • Català (3)
 • Castellà (3)
 • Anglès (3)
 • Mates (3)
 • Ciències N. (3)
 • Socials (3)
 • E. Física (2)
 • Tecnologia (2)
 • E. Visual i P. (-)
 • Música (3)
 • Religió/Alt (2)
MATÈRIES
 • Català (3)
 • Castellà (3)
 • Anglès (3)
 • Mates (3)
 • Ciències N. (3)
 • Socials (3)
 • E. Física (2)
 • Tecnologia (2)
 • E. Visual i P. (3)
 • Música (-)
 • Religió/Alt (1)
MATÈRIES
 • Català (3)
 • Castellà (3)
 • Anglès (3)
 • Mates (3)
 • Ciències N. (4)
 • Socials (3)
 • E. Física (2)
 • Tecnologia (2)
 • E. Visual i P. (1)
 • Música (1)
 • Religió/Alt (2)
 • E. Ciutadania (1)
MATÈRIES
 • Català (3)
 • Castellà (3)
 • Anglès (3)
 • Mates (3)
 • Socials (3)
 • E. Física (2)
 • E. Èticocívica (1)
 • Religió/Alt (2
MATÈRIES OPTATIVES
 • Opt quadrimestral (2)

MATÈRIES OPTATIVES
 • Opt trimestral (3)

MATÈRIES OPTATIVES
 • Opt quadrimestral (2)

MATÈRIES ESPECÍFIQUES(*)
 • Franja 1 trimestral (3)
 • Franja 2 trimestral (3)
 • Franja 3 trimestral (3)
Tutoria 

1 Treball de Síntesi

Tutoria 

1 Treball de Síntesi

Tutoria 

1 Treball de Síntesi

Tutoria 

1 Projecte de receca

 

(*) S'oferiran les Matèries Específiques següents i l'alumne n'haurà d'escollir una per franja: Biologia i Geologia, Física i Química, Educació Visual i plàstica, Informàtica, Llatí, Música, Tecnologia, Segona Llengua estrangera)


ELS BATXILLERATS

 

CURRÍCULUM LOE

HUMANITATS I
CIÈNCIES
SOCIALS

CIÈNCIES I

TECNOLOGIA

MATÈRIES COMUNES
1r curs  2n curs 
E. Física 2 -
Català 2 2
Castellà 2 2
Idioma 3 3
Filosofía 2 3
Història - 3
Ciències del M. C. 2 -
MATÈRIES COMUNES
1r curs  2n curs 
E. Física 2 -
Català 2 2
Castellà 2 2
Idioma 3 3
Filosofía 2 3
Història - 3
Ciències del M. C. 2 -
 
Currículum Div.
Mates CS o Llatí 4 4
EOE o Lit. Castellana 4 -
EOE o LIt. Catalana - 4
Geografía o Ha de l'Art - 4
Hist. món Contemp. 4 -
Comentari de text 1 -
OPTATIVA 1 (2 h.)
     Física 2 -
     Psicologia/sociologia
     Dibuix T.
OPTATIVA 2 (2 h.)
Estada a l'empresa 2 -
CTMA
Segon idioma
OPTATIVA 3 (2 h.) - 2
OPTATIVA 4 (2 h.) - 2
Treball de recerca -  
Currículum Div.
Mates  4 4
Física / Biologia 4 4
Química / Tecnologia 4 4
Laboratori / Taller 1 -
OPTATIVA 1 (2 h.)
     Física 2 -
    Psicologia/sociologia
     Dibuix T.
OPTATIVA 2 (2 h.)
Estada a l'empresa 2 -
CTMA
Segon idioma
OPTATIVA 3 (2 h.) - 2
OPTATIVA 4 (2 h.) - 2
Treball de recerca -