Enfocament didàctic

 

La metodologia de treball vol desenvolupar l'autonomia de l'alumne/a i la seva responsabilitat i capacitat d'organització del treball. Així mateix, es pretèn potenciar l'aprenentatge significatiu, de manera que sigui el mateix alumne qui estableixi relacions amb els coneixements adquirits prèviament.