Planificació

 

1. Objectius

Els objectius que ens vam marcar en un inici eren els següents:

  1. Per a l'alumnat, tenir un aula d'autoaprenentatge amb diversos racons on treballar les diferents habilitats.
  2. Per a l'alumnat, organitzar una biblioteca/mediateca, amb servei de préstec de llibres i revistes, i de vídeos en versió original.
  3. Per al professorat d'idiomes, muntar un centre de recursos on tenir tot el material dels diferents nivells, cursos i habilitats ben classificats de forma sistemàtica i eficaç.
  4. En general, donar sortida a la diversitat de nivells i ritmes d'aprenentatge dels alumnes, i a la manca de motivació.

 

2. Cursos implicats

1r d'ESO - crèdits variables d'introducció a l'aula.
2n d'ESO - crèdits variables de treball a l'aula.
4t d'ESO - hores de desdoblament.

 

3. Organització

  • el professorat. En hores de desdoblament, tots dos professors implicats entren a l'aula amb tot el grup-classe.
  • l'alumnat. Tant en els crèdits variables com en les hores de desdoblament, els alumnes passen pels diferents racons en parelles, tot i que en algun d'ells la feina és individual.
  • els temps. En hores de desdoblament, es treballa a l'aula 1 de cada 3 hores de classe; en els variables s'hi treballen totes les hores del trimestre.
  • l'espai. Està organitzat per racons. Tots els alumnes passen per tots els racons diverses vegades al llarg del trimestre.
  • el treball. Els alumnes porten una llibreta o dossier on fan la feina diària i s'autocorregeixen. El professor revisa la feina periòdicament. Els exercicis d'"speaking" s'enregistren en casset. Els alumnes fan una valoració de la feina feta al final de la classe i en porten un control en una graella.

 

4. Recursos utilitzats

Hem utilitzat tota mena de recursos: des de fitxes de gramàtica i vocabulari extretes de diversos llibres, passant per jocs d'ordinador (Clic), cassets amb cançons, diàlegs curts, fitxes d'utilització de CD-roms i internet creades per nosaltres mateixes, llibres de lectura graduada, cintes de video, jocs de taula, diccionaris, llibres de consulta i revistes. Molt del material utilitzat és autèntic, és a dir, no pensat exclusivament per a l'aprenentatge d'una llengua. A més hi hem incorporat activitats creades pels mateixos alumnes.