Tecnologia Industrial I

Respostes Tema 2 

1.- El petroli, gas natural, carbó, electricitat...

2.- Que les energies no renovables com el petroli no són il.limitades, és a dir, s’esgoten.

3.-
Energia eòlica: En l’antiguitat s’utilitzava com a transport, després és van construir molins de vent amb el cuals feien farina i actualment l’energia eòlica s’utilitza per a l’obtenció d’energia eléctrica.

Energia hidraulica: antigament s’utilitzava en els molins paperers, indústries téxtils,.. i actualment s’utilitzen per a l’obtenció d’electricitat.

4.-
Avantatges: Tots dos són nets i renovables. El fet de realitzar preses en el rius permet regular el seu cabdal i ,per tant, evitar riuades.

Inconvenients: De l’ús de l’aigua és que es construeixen grans preses les quals poden arribar a crear un canvi climàtic local,  també com que ja no hi han riuades les aportacions sedimentàries dels rius van disminuint i poden arribar a desaparèixer els deltes i empobrir-se les zones de conreu. Els aerogeneradors espatllen el paisatge i poden arribar a ser perillosos per a les aus.

5.-

6.-
Per obtenir calor: gas natural, propà, butà, carbó, energia elèctrica, fuel-oil, urani ( en el cas de les centrals nuclears).

Per fer un treball: gasoil, benzina

7.-

8.-
La llenya s’apila en una clariana de bosc i es cobreix de terra per evitar que estigui en contacte directe amb l’aire; s’aconsegueix una combustió parcial de la llenya.

9.-
Avantatges: la seva gran quantitat de reserves.
Inconvenients: és un material contaminant i és més car que el petroli.

10.-
La torba té una estructura fibrosa vegetal. Es forma en zones pantanoses anomenades torberes. S’utilitza majoritariament en el consum domèstic.
Els lignits són carbons d’origen recent, de poder calorífic baix. S’utilitza prop del lloc d’extracció.
Les hulles són carbons bituminosos o grassos, amb gran poder calorífic. S’utilitzen com a reductors als alts forns per a l’obtenció del ferro.
Les antracites són els carbons més antics, de major poder calorífic. És troba en jaciments molt profunds, on l’extracció resulta difícil i costosa.

11.-
Avantatges: és poden obtenir altres combustibles gasosos deribats del carbó sense tenir que extreure’l.

12.-
En la indústria siderurgica i en les centrals tèrmiques.

13.-
El grisú és un gas altament inflamable, incolor i inodor. Aquest gas es troba en boses en la escorça terrestre. Comporta unes medides de seguretat extremes en les mines per garantir la seguretat dels treballadors.

14.-
Destil·lació fraccionada:Consisteix en escalfar el cru fins a l’evaporació.
Cracking: Consisteix en la descomposició dels hidrocarburs més pesants, per obtenir-ne de més lleugers.
Polimerització: És el procés químic contrari al cracking.
Reforming:S’utilitza per millorar les característiques de les benzines.

15.-
La seva obtenció és possible gràcies a les plataformes marines, estructures de grans dimensions que disposen dels equips necessaris per a la perforació de pous i l’extracció de petroli submarí. Emprat com a combustible.

16.-
Per distribuïr moltes varietats de gassos combustibles amb diferents característiques. Cada família (3) consta de gassos diferents.

17.-
Primer es fa l’extracció, desprès el filtratge i finalment és netejat, així podrà ser transportat. Es pot transportar en gasoductes (en estat gasos) o en vaixells metaners (en estat líquid).

18.-
Aquesta resposta depèn de la població en qüestió, per a Torredembarra:

El gas natural encara no ha arribat a la població ( novembre de 2001 )
El gas propà i butà s'utilitzen en la industria hostalera de la població, en la preparació d'aliments i en calefacció a l'hivern. Tambè s'utilitza el gas propà i butà com a calefacció en les granjes avícoles dels termes municipals colindants.

19.-

Wu = Pu · t = 60 CV · 1h · 3600s / 1h · 736 J / 1 CV = 158976000 J
Wc = Wu / h= 158976000 / 0,32 = 496800000 J
Pc ( poder calorífic) = 12000 kcal / L · 4,18 J / 1cal = 50160 kJ / L
v = Wc / Pc = 496800000 / 50160000 = 9,9 L

20.-

Wu = 5000 N · 40 m = 200.000 J
Wc = Wu / h = 200.000 / 0,2 = 1.000.000 J
V = Wc / Pc = 1000000 J / 7500 kcal / m3 = 240 kcal / 7500 kcal / m3 = 0,032 m3

21.-
Perque tenen energia suficient per penetrar le matèria i ionitzar-se els àtoms i mol·lècules. Destrueixen la matèria viva.
Radiacions Alfa : la frena un full de paper.
Radiacions Beta : la frenen uns cuants mil·límetres d’alumini.
Radiacions Gamma : la frenen uns quants metres de formigó.

22.-
Carboni-14:permet la dotació de fòssils
Sodi-24:aplicacions mèdiques
Estronci-90:aplicacions en pràctiques a les escoles.

23.-
Els infermers/-es porten davantals de plom, l’habitació està recoberta de plom. En l’habitació de radiografia els metges i infermers es protegeixen sortint fora de l’habitació.

24.-
Qualsevol procès que implica al nucli d’un àtom.
S’uneixen nuclis d‘elements lleugers per formar nuclis més pesats.
Provocar la ruptura del nucli d’un àtom amb l’impacte d’un neutró.

25.-
Elements que en condicions adequades poden produir reaccions nuclears   de fusió i fissió.

26.-
Es tanca la central, i treure el combustible i tornar a omplir.

27.-
Obtenir el combustible no fissionat ( urani i plutoni ).

28.-
Residus gasosos i líquids. Sotmetre’ls a un procès de filtratge i retenció.
Residus sòlids de baixa/mitjana activitat. Són barrejats amb una massa de formigó i tancats hermèticament en bidons d’acer amb paret doble, després són emplaçats.
Residus sòlids d’alta activitat. Dipositar-los durant uns mesos en una piscina de formigó per amortir-ne l’activitat i permetre’n una manipulació més fàcil.

29.-
 

30.-
La distribució de la producció i consum dels diferents combustibles és molt desigual.

31.-
Dades en milers de tones (any 2000).
Importació de petroli:
Algeria......................1.487
Camerún....................1.089
Libia..........................6.380
Nigeria......................8.679
Altres........................4.118
Total África............21.753

 Arabia Saudí.............6.310
 Irán............................3.944
 Irak............................6.061
 Siria...........................2.183
 Total Orient Mitjà..18.601

Noruega........................266
Regne Unit..................3.965
C.E.I...........................6.210
Altres.............................211
Total Europa............10.652

Méxic.........................6.685
Veneçuela..................1.198
Total América............7.883
TOTAL....................58.911

Importació carbó:
Hulla coquitzable........3.034
EE.UU........................1.386
Austràlia.....................1.256
Altres.............................392

Hulla no coquitzable....13.324
República África del Sur.......7.172
EE.UU.............................603
Indonèsia......................3.077
Altres............................3.093
 

32.-
L’efecte hivernacle consisteix en l’elevació de temperatura que experimenta l’atmosfera a causa de la presència de gasos hivernacle, que deixen passar la radiació visible de l’especte solar i absorbeixen la infraroja (calor) emesa per la Terra. Quan l’àcid sulfúric i acid nítric deixen l’atmosfera mitjançant la pluja, els flocs de neu o bé en forma de particules seques, es produeix la pluja àcida, que provoca un augment de l’acidesa dels llacs, dels rius i torrents d’aigua dolça i en alguns casos, fins i tot, dels sòls.

33.-
Menys ùs de centrals nuclears. Utilitzar filtres a les fabriques

34.-