Tecnologia Industrial I

1.3.- Energia mecànica, cinètica i potencial 

L’energia és la capacitat que tenen els cossos per realitzar treball, per tant, l’energia d’un cos es mesura pel treball que pot produir. Quan un cos realitza treball, l’energia que perd és igual al treball realitzat, l’energia es mesura amb les mateixes unitats que el treball.

Energia cinètica

Si un cos està en repòs i el volem posar en moviment li haurem d’aplicar una força, és a dir, aplicar un treball.

L’energia que tenen els cossos a causa del seu moviment s’anomena energia cinètica. Aquesta energia depèn de la massa i la velocitat en que es mou el cos.

La seva fórmula és:

Ec = ½ m v²

m = massa en kg
v = velocitat en m/s
Energia potencial

L’energia que té un cos a causa de la seva posició respecte del centre de la terra s’anomena energia potencial gravitatòria, depèn de la massa i de l’altura a què es trobi el cos.

Es calcula mitjançant:

Ep = m g h

g = acceleració de la gravetat terrestre, 9.81 m/s²
m = massa en kg
h = alçada en m
Existeixen altres classes d’energies potencials: elàstica, elèctrica i química.

Energia mecànica

És la suma de l’energia cinètica i la potencial. Si no hi actua cap altre força l’energia mecànica no varia.
 

    ACTIVITATS
7.- Des de dalt de tot d’un edifici de 30 m  deixem caure un cos de massa 50 g que arriba a terra a una velocitat de 20m/s. Quina és l’energia que s’ha dissipat per fregament amb l’aire?

8.- Llancem des de terra verticalment cap amunt, amb una velocitat 15 m/s, una pedra de massa 1 kg. Si es menysprea la força de fregament de l’aire, calcula:

a) A quina alçada arribarà i quina energia potencial adquirirà.
b) L’alçada a què es trobarà quan la seva velocitat sigui 8 m/s. I la Ec i Ep que tindrà en aquest punt.
 Respostes