Tecnologia Industrial I

1.4.- Manifestacions energètiques 

El fenomen energètic és únic, i per tant, parlar de diferents tipus d’energia està més en funció dels seus efectes que de la seva natura.
Així, a més de l’energia mecànica, hi ha d’altres formes d’energia que manifesten produint treball o transformant-se les unes en les altres. Són l’energia tèrmica o interna, la química, l’elèctrica, la nuclear, la radiant i la sonora.

ENERGIA TÈRMICA O INTERNA

Si llancem una pilota des d’una altura determinada arriba al terra, rebota i torna a pujar, però cada vegada una mica menys, i així successivament fins que deixa de botar. Sembla que a cada rebot perdi energia i per tant que no es compleixi el principi de conservació.

Això és més evident quan ens cau un llibre a terra i no rebota. El que en realitat passa és que l’energia que aparentment es perd, serveix per augmentar el moviment de les molècules de la pilota o del llibre per vibració que produeix el xoc.

Segons la teoria cineticomolecular, la matèria està formada per molècules que contínuament s’estan movent en totes les direccions i que per tant posseeixen energia cinètica. A més entre elles hi ha una separació determinada deguda a les forces d’atracció i repulsió, fet que constata que tenen també energia potencial.

L’energia que té un cos com a conseqüència de la suma de l’energia total que posseeien les seves molècules s’anomena energia interna.

La temperatura d’un cos és la manifestació de la seva energia interna o energia tèrmica. És això que l’energia interna s’assimila a l’energia tèrmica, és a dir, l’energia tèrmica d’un cos és deguda a la seva energia internacom a conseqüència de la seva activitat molecular.

La velocitat i separació de les molècules d’un cos augmenten en augmentar la seva temperatura. Si té un moviment molecular lent, el nostre sistema nerviós interpreta que el cos està fred. Si li comuniquen energia obligant les molècules a moure’s més ràpidament, el notem calent.

L’energia tèrmica d’un cos depén de la seva massa.

TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA TÈRMICA

Quan l’energia tèrmica es transfereix d’un cos a un altre s’anomena calor, i sempre es transfereix del cos que té més temperatura al que té menys. El calor entre els cossos es pot transferir de tres maneres: per conducció, per convencció i per radiació.

Conducció: És la propagació de la calor pròpia dels cossos sòlids, i es dóna per contacte directe entre cossos a temperatures diferents. Si el contacte es manté hi ha transferència de calor fins que s’igualen les temperatures.

Convecció: És la propagació de el calor pròpia dels fluids. En escalfar-se un fluid disminueix la seva densitat i passa a ocupar la part més alta, i resta fred a la part baixa.

Radiació: És la propagació de el calor que es produeix en els cossos en forma d’ones electromagnetiques. Aquestes ones travessen els medis que els són transparents, com ara l’aire, sense gairabé escalfar-los, però quan incideixen sobre cossos que els són opacs, els transfereixen l’energia que transporten i n’augmenten la temperatura.


ENERGIA QUÍMICA

L’energia química és deguda als canvis d’energia cinètica i potencial que es preodueixen quan la distància mitjana dels electrons i dels nuclis a les molècules canvia en el decurs de les reaccions químiques.
Quan les reaccions químiques necessiten calor perquè es produeixin, s’anomena endotèrmiques.

ENERGIA ELÈCTRICA

L’energia elèctrica és l’energia cinètica i potencial dels electrons en circular en forma de corrent a través d’un circuit.
L’energia transformada en un circuit elèctric ve determinada per la fórmula:

E = P t = V I t
P = Potència elèctrica, en W
V = Diferència de potencial o voltatge, en V
I = Intensitat del corrent, en A
t = Temps que circula el corrent, en s
E = Energia elèctrica, en J.
Una nova unitat d’energia molt utilitzada en electricitat, es el quilowat-hora (kWh)
1 kWh = 1 kW · 1 h

ENERGIA NUCLEAR
L’energia nuclear és l’energia que manté juntes les partícules del nucli dels àtoms en un espai molt reduït.
L’energia nuclear es considera l’energia pròpia de la matèria. Einsten va ser el primer científic que va demostrar que la massa podria ser considerada una forma d’energia, ja que les reaccions nuclears hi ha una pèrdua de massa que es transforma en energia. L’energia que es genera com a conseqüència de la pèrdua de massa determinada segons la famosa expressió proposada per Einsten.

E = m c2
E és l’energia en J
m és la massa que es perd en kg
c ésla velocitat de la llum (3 · 108 m/s).
ENERGIA RADIANT
La radiació és la transferència d’energia a través de l’espai sense necessitat de suport material. Aquesta transferència la duen a terme les ones electromagnètiques. Una de les classes d’energia radiant més important pels seus efectes a la naturalesa és l’energia lluminosa.
Per tant, definim l’energia nuclear com l’energia potencial dels camps elèctrics i magnètics que produeixen les ones electromagnètiques com la llum, les ones de ràdio, les ones ultraviolades, etc.

ENERGIA SONORA
Podem definir l’energia sonora com l’energia cinètica del moviment de vibració que es desplaça a través de les molècules d’un medi material.
 
 
 
 
 

    ACTIVITATS
9.- Diferencia i relaciona els conceptes: energia interna, energia tèrmica, calor i temperatura.

10.- On hi ha més enegia tèrmica, en l’aigua d’un mar, d’un oceà o en el cràter d’un volcà en plena erupció?

11.- En una habitació i a una estufa col·locada a sota d’una finestra. L’habitació s’està escalfant com a consequència de el calor que subministra l’estufa. Descriu com es du a treme el fenomen de transferència d’energia tèrmica l’estufa a l’habitació. Per què si col·loquem un fil de cosir penjat just al damunt de l’estufa es mou?

12.- Una estufa de 2000 W està funcionant durant 4 hores. Quina energia ha consumit durant aquest periode de temps?

13.- Descriu dos exemples on es produeixi energia a través de reaccions químiques i digues si són exotèrmiques o endotèrmiques.

14.- Sabries posar un exemple on es pugui produir treball a partir d’energia sonora?

15.- Alguns cossos quan s’escalfen es tornen incandescents. Quin tipus d’energia emeten?

16.- Si en una reacció nuclear hi ha una pèrdua de massa equivalent a 3g, quanta energia s’allibera?
 

Respostes