What a statue! Situation  
 
Guia de l'alumne

 
   
 

S'il ne fallait retenir qu'une vertu des Technologies de l'Information et de la Communication ce serait celle-ci: la possibilité d'offrir à chacun une tribune, un espace de liberté, d'expression.

André Santini (Paris 1940)

En aquesta seqüència didàctica, en forma de projecte, haureu de completar unes activitats per resoldre un problema.

Anireu coneixent estàtues arreu i haureu de dissenyar una estàtua, preparar una presentació Power Point i fer una presentació oral per als vostres companys i companyes.

   
  Objectius
 
 • Entendre els missatges orals i escrits relacionats amb les instruccions per a la realització de les activitats.
 • Construir petits textos, organitzant les idees i la informació de forma coherent i entenedora.
 • Comprendre i produir descripcions i relats narratius simples, tant orals com escrits.
 • Extreure informacions concretes de suports electrònics que integren la presentació d'informació en formats diferents: text, imatges, so i animació.
 • Organitzar el propi treball amb eficàcia i utilitzar material d'aprenentatge complementari en suport electrònic.
 • Realitzar un treball al voltant d'un tema i presentar la informació oralment, de forma organitzada, amb el suport de diapositives en format Power Point.
 • Respectar les opinions dels companys/es i professors/es.
   
  Organització dels continguts
 

El material està estructurat en les seccions següents:

 • La introducció, Invitation au voyage, on es presenten els personatges protagonistes de la història.
 • La presentació de la situació al voltant de la qual gira la història, Nous avons un problème!
 • Etape 1, Etape 2 i Etape 3, amb un seguit d'activitats que plantegen qüestions que facilitaran la resolució del problema.
  Cada una d'aquestes seccions està organitzada amb els apartats següents:
  • Recherche: activitats plantejades com un enigma per a la localització de les estàtues, que impliquen en molts casos la cerca d'informació a la web. Aquestes etapes són correlatives i cal completar-les per poder avançar.
  • Production: activitats de producció o interacció oral o escrita associades i integrades al desenvolupament de la història.
  • Journal: proposta perquè feu un recull del que heu produït en l'apartat Production.
  • Présentation: proposta perquè produïu progressivament diapositives d'una Presentació Power Point de la vostra estàtua que culminarà en una presentació oral amb aquest suport al final de la seqüència didàctica.
  • Activités de support: activitats lingüístiques de reforç o consolidació de conceptes relacionats amb els continguts lingüístics necessaris perquè pugueu completar les tasques que se us demanen a la Présentation. Aquestes tasques no són imprescindibles per a la compleció de la seqüència didàctica. Feu-les segons les vostres necessitats.
 • Dernière étape on haureu de resoldre el conflicte. Els apartats Production, Journal i Présentation són de la mateixa tipologia que en les altres seccions (Step 1, Step 2 i Step 3); a la secció Problème à résoudre es planteja una situació que acondueix a la resolució del problema.

Totes les activitats proposades són autocorrectives; el programa us donarà feedback de les respostes correctes. Les activitats de resposta múltiple tenen un botó que permet visualitzar totes les preguntes. És recomanable que feu servir aquesta opció per a la impressió d'aquestes activitats.

Es recomanable que imprimimiu les activitats un cop les hagueu completat i les guardeu totes juntes per tal de saber on us trobeu en el desenvolupament de la història.

Per tal de no haver de teclejar URL llargues, a la portada hem inclòs una icona d'accés a un mapa de continguts que porta a les activitats directament, sense haver de passar per la part de l'itinerari que ja hagueu completat.

   
  Recursos necessaris
 


Per completar aquesta seqüència didàctica cal disposar d'un ordinador multimèdia, accés a Internet i el programari següent:

 • Microsoft Explorer
 • Microsoft Winword
 • Winzip
 • Microsoft Power Point
 • Paint Shop Pro
 • Quick Time

Per a una millor visualització és convenient configurar la pantalla a 1024 per 768 píxels.

Per completar les seccions Journal i Présentation, podeu utilitzar els models que s'inclouen al material. Per a la presentació haureu de descompactar els fitxer a la primera etapa i desar-lo per tal de poder-lo fer servir quan el necessiteu en les seccions posteriors.

 
Bonne chance!