Títol de la Cacera del Tresor
[Aquí hi podeu insertar un dibuix relacionat amb la cacera del tresor i després esborrar aquest text]


Una Cacera del Tresor de l'àrea de.... i adreçada a ... (nivell dels alumnes)

Creada per .... (nom i e-mail dels autors/es.) 


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet


Introducció 

(L'introducció és la part de la caça del tresor en la qual es proporciona als companys/es que la faran la informació inicial de l´activitat. Es tracta de motivar i despertar el seu interès mostrant-la atractiva i divertida.) (Aquest text cal esborrar-lo i posar-hi el que decidiu vosaltres)


Preguntes

(Aquí hi posareu un llistat numerat de preguntes que cal contestar.) (Aquest text cal esborrar-lo i posar-hi el que decidiu vosaltres)


La gran pregunta

(Aquí es tracta d'incloure una pregunta final, global, la resposta de la qual no es troba directament en cap pàgina de recursos, si no que depèn de les respostes a les preguntes anteriors i d'allò que han après cercant les respostes.)
(Aquest text cal esborrar-lo i posar-hi el que decidiu vosaltres)


Recursos d'Internet

(Aquesta part consisteix en posar una llista de pàgines web que abans haureu localitzat per ajudar als companys/es que la faran a contestar les preguntes o realitzar les activitats.) (Aquest text cal esborrar-lo i posar-hi el que decidiu vosaltres)

(Exemple: http://www.xtec.cat )