OBJECTIUS GENERALS I DE CURSADAPTACIÓ
GENERALS:
1- Que el nen prengui consciència del seu propi cos a mesura que creix i adquireix noves habilitats.
2- Comprendre, conèixer i apreciar progressivament el seu entorn immediat.
3- Iniciar-se en la pròpia autonomia i en l'adquisició d'hàbits personals i socials.
4-Comprendre, comunicar-se i expressar-se  a través dels diferents llenguatges:
. Plàstic   . Musical   . Verbal   . Corporal   . Matemàtic