Proves Avaluació Competències Bàsiques 2015-2016

Avaluació de 6è de Primària (finalitzada)
- Dates d'aplicació: 4 i 5 de maig de 2016
-
Informació general
- Accés a l'aplicació (per als centres)
- Guia d'aplicació
-
Presentació per a director@s i aplicador@s (20/04/2016)
- Llistat de centres de la Comissió VOC2 (per a aplicadors)
- Resolució (11/4/2016)
- Acta d'aplicació de la Comissió VOC2
- Llistat d'Aplicadors
- Criteris correcció
llengua catalana i llengua castellana
llengua anglesa
matemàtiques

   
Avaluació de 4t d'ESO (finalitzada)
- Aplicació: 16 i 17 de febrer de 2016
-
Informació general
-
Informació per a l'estudiant
- Accés a l'aplicació (per als centres)
- NOU: Prova cientificotecnològica
- Presentació Competència cientificotecnològica (Inspecció)
- Prova Competècnia cientificotecnològica (Material orientatiu)
- Prova Competència cientificotecnològica (Respostes i Criteri de correcció)
- Exemple d'activitat per analitzar
- Presentació per a direccions i aplicador@s
(Inspecció 9/02/16)
- Acta d'aplicació