Hidrobiologia de la Vall de Boí:
fisicoquímica i comunitats

Nivell educatiu: Batxillerat Àmbit curricular: Biologia, Química
Estacionalitat: Tot l'any Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori

Durada: Matí i tarda

Objectius:  Estudiar el funcionament d’una conca fluvial des de diferents punts de vista i treure conclusions sobre la influència del substrat geològic i l’activitat humana en la qualitat de les aigües.

Descripció: Disseny del mostratge. Presa de mostres d’aigua per anàlisi i d’organismes indicadors en diferents punts de la conca. Anàlisi de dotze variables amb diferents tècniques (volumètriques, colorimètriques i fotomètriques). Estudi dels organismes indicadors. Cada grup estudia un punt de mostratge diferent i al final s’elabora una taula de dades conjunta i es treuen les conclusions.

Material:   Quadern de treball, material de camp per a la presa de mostres, instrumental de laboratori: vidre, reactius, fotòmetre de flama, espectrofotòmetre, lupes binoculars, etc. Observacions: Es treballa en grups de 3/4 persones.

Exemple de l’activitat: Hidrobiologia de la Noguera de Tor

          Quadern de treball

(Per la mida del fitxer, el temps de baixada pot ser una mica llarg).

 

 

Ubicació del treball de camp:

Coordenades (Datum WGS 84):  42.502035,0.799427

 
Podeu utilitzar el Google-maps o bé el Google Earth.    

 

En aquest darrer cas, cal que tingueu instal·lat el programa. Si voleu, el podeu descarregar al següent enllaç.

 

 

Tornar a l’índex de la pàgina.

La descàrrega en els rius pirinencs: cabals i conques
Nivell educatiu: Batxillerat Àmbit curricular: Biologia, CTMA, Tecnologia
Estacionalitat: Tot l’any Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori

Durada: De mitja a una jornada

Objectius:  Mesurar cabals de diferents rius d’una conca i relacionar-los amb la superfície d’aquesta i amb la pluviometria.

Descripció:   Mesura dels cabals de diferents barrancs i del riu Noguera de Tor, amb aforament, marcatge químic i amb correntòmetre. Simulació d’un abocament. Delimitació i càlcul de la superfície d’una conca. Càlcul del cabal específic. Elaboració de conclusions.

Material:  Quadern de treball, material de camp per a la presa de mostres, correntòmetre, fotòmetre de flama, conductivímetre.

Observacions: Es treballa en grups de 3/4 persones.

 

 

Més informació sobre aquesta activitat, la trobareu a Simulacions en una conca hidrogràfica

 

   Quadern de treball

(Per la mida del fitxer, el temps de baixada pot ser una mica llarg).

 

 

Ubicació del treball de camp:

Coordenades (Datum WGS 84):  42.500643,0.795479

 
Podeu utilitzar el Google-maps o bé el Google Earth.    

 

En aquest darrer cas, cal que tingueu instal·lat el programa. Si voleu, el podeu descarregar al següent enllaç.

 

Tornar a l’índex de la pàgina
.

Introducció al funcionament dels ecosistemes fluvials

Nivell educatiu: ESO

Àmbit curricular: Ciències de la naturalesa, Biologia i geologia

Estacionalitat: Tot l’any

Durada: Matí i tarda

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori

Objectius: Estudi dels diferents aspectes que intervenen en la composició i funcionament dels ecosistemes fluvials: el medi (l’aigua, les seves propietats, el cabal, els sediments) i les comunitats d’organismes.

 

Descripció: Després d’una introducció de la metodologia, al laboratori, es va a treballar al riu Noguera de Tor. S’estudia in situ la composició dels materials dipositats pel riu. Es classifiquen els clasts segons el seu origen. Es mesuren variables ambientals, temperatures de l’aigua i de l’aire, transparència de l’aigua...  Es prenen mostres d’invertebrats del riu. Al laboratori s’observen i es classifiquen d’una manera senzilla. Finalment es treuen conclusions sobre l’ecosistema fluvial.  Per més informació anar a: exemple de l’activitat.

Depenent del temps disposat, es pot mesurar el cabal. Podeu trobar més informació a:  exemple de mesura del cabal.

 

Material:  Quadern de treball, material de camp (flascons, termòmetres, cintes mètriques, martells de geòleg, etc.) i de laboratori (lupes binoculars, material de vidre, etc.).

Observacions: Es treballa en grups de 3/4 persones.

 

       Quadern de treball

(Per la mida del fitxer, el temps de baixada pot ser una mica llarg).

 

Ubicació del treball de camp:

Coordenades (Datum WGS 84):  42.503933,0.805113

 
Podeu utilitzar el Google-maps o bé el Google Earth.    

 

En aquest darrer cas, cal que tingueu instal·lat el programa. Si voleu, el podeu descarregar al següent enllaç.

 

Tornar a l’índex de la pàgina