creda de girona

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius

 

Què és el CREDA?

Com arribar-hi?

Professionals del CREDA Girona

Quins serveis oferim?

En què consisteix el treball logopèdic?

Què és el CREDA?

El CREDA és un Servei Educatiu Específic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.


La funció del CREDA és la de col·laborar amb els centres docents i els serveis educatius de zona per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes amb sordesa i dels alumnes amb trastorns de llenguatge.

 
Podem oferir els nostres serveis en els Centres Públics i Concertats de les Comarques Gironines que depenen del Departament d’Educació

 

Com arribar-hi?

Avda. Folch i Torres 6 . 17190 SALT (Girona)

tel.: 972235930 Fax: 972401792

Web:

www.xtec.cat/serveis/creda/b7900035

E-mail: creda-narcismaso@xtec.cat

 

 

Professionals del CREDA Girona

Actualment hi treballem uns 40 professionals:

 • 1 psicopedagoga

 • 1 audioprotesista

 • 37 logopedes distribuïdes per les 9 comarques gironines

 

Quins serveis oferim?

 • Atenció logopèdica a alumnes amb deficiencia auditiva o amb transtorn de llenguatge.

 • Exploració psicolingüística dels alumnes atesos pel CREDA.

 • Acolliment familiar per a pares d'alumnes amb deficiencia auditiva.

 • Assessoraments al Centres escolars on hi hagi matriculats alumnes amb sordesa o amb trastorn de llenguatge.

 • Col·laboració amb l'EAP per decidir si un alumne és creditor d'atenció del CREDA

 • Valoració audiològica dels alumnes amb sospita o amb diagnòstic de pèrdua auditiva.

 • Revisions audioprotètiques de tots els alumnes amb prótesis auditives, estiguin o no atesos pel servei de logopèdia.

 

 

En què consisteix el treball logopèdic?

 • Avaluar el llenguatge de cada alumne.

 • Elaborar un programa d'intervenció logopèdica.

 • Atendre individualment els alumnes a raó de 2/3/4 hores setmanals segons els casos.

 • A final de curs lliurar un informe sobre el progrés logopèdic de l'alumne.

 • Coordinar-se amb els tutors d'aula i mestres d'educació especial. Assessorar-los i oferir-los pautes d'actuació.

 • Compartir el cas amb l'EAP.

 • Coordinar-se amb altres professionals implicats en l'educació de l'alumne (CDIAP, CSMIJ…)

 • Col·laborar amb els Serveis Educatius de zona.

 • Atendre i orientar a les famílies.

 

 

Amunt

 

 
CREDAG · Avda. Folch i Torres 6. 17190 Salt (Girona) T.972235930 · F. 972401792 · Email creda-narcismaso@xtec.cat