ALUMNES QUE PODEN SER ATESOS PEL CREDA


És un servei educatiu específic de suport a la tasca docent del professorat, pel que fa a alumnes amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge.

DERIVATS PELS SERVEIS MÈDICS D'ORL ( OTORRINO )


Infants i joves, de 0 a 18 anys, diagnosticats de sordesa pels serveis mèdics d'ORL

 

DERIVATS PER ALTRES SERVEIS


Infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de sordesa els podran derivar:

  • Els Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Educació
  • El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP)
  • La família
  • Altres serveis mèdics

Alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o la comunicació (3-12) només el podran derivar:

  • Els Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Educació